Gehoorzaam zijn aan Gods Woord.

Gods Woord blijft vast staan.

1 Koningen 13:1
En ziet, een man Gods kwam uit Juda, door het Woord des HEEREN tot Beth-El, en Jeróbeam stond bij het altaar, om te roken.

Een man van God, wandelt door het Woord van God, die God via ZIJN Engel aan hem boodschapt, om te doen wat God door ZIJN Woord zegt. Deze man van God, is aan God gehoorzaam.

God had hem dit gezegd:

1 Koningen 13:9
Want zo heeft mij de HEERE geboden door ZIJN Woord, zeggende:
Gij zult geen brood eten, noch water drinken, en gij zult niet wederkeren door de weg, die gij gegaan zijt.

De man van God, moest zich hieraan houden, hij geloofde daarin.

Een oude profeet die te Beth-El woonde, ging die man van God tegemoet (1Kon.13:11-15), en bood hem aan om bij hem te gaan eten. Wat gebeurde er toen?

1 Koningen 13: 16-19
Doch hij zei: ik kan niet met u wederkeren, noch met u inkomen, ik zal ook geen brood eten, noch met u water drinken, in deze plaats.
Want het Woord is tot mij geschied door het Woord des HEEREN:
Gij zult aldaar noch brood eten, noch water drinken, gij zult niet wederkeren, gaande door de weg, door welke gij gegaan zijt.
En de profeet zei:
Ik ben ook een profeet, gelijk als gij, en een Engel heeft tot mij gesproken door het Woord des HEEREN, zeggende:
Breng hem weder met u in uw huis, dat hij brood eet en water drinkt.[ Doch hij loog hem].
En hij keerde met hem wederom, en at brood in zijn huis, en dronk water.

Was de man van God, God gehoorzaam?
Neen!
Waarom niet? Die andere profeet zei toch dat het kon, omdat een engel hem dat gezegd had?

We moeten meer naar God luisteren, dan naar mensen (Hand.5:29).
Wanneer God een Woord gegeven heeft, wordt het door een mens niet veranderd (Jak.1:17).Doch alleen door God alleen, door ZIJN Geest.

Die man van God moest weten wat het betekende als God ZIJN Woord via een andere profeet, ZIJN Woord anders werd.
Foute boel! Want het Woord kwam niet via God bij hem, maar via een totale vreemde, die zei ook een profeet te zijn.

1 Koningen 13:23,24
En het geschiedde, nadat hij brood gegeten, en nadat hij gedronken had, dat hij hem de ezel zadelde, te weten de profeet, die hij had doen wederkeren.
Zo toog hij heen, en een leeuw vond hem op de weg, en doodde hem, en zijn lichaam lag geworpen op de weg, en de ezel stond daarbij; ook stond de leeuw bij het dode lichaam.

Was God genadig, omdat de man van God, een leugenaar geloofde, in plaats van dat hij God vertrouwde? Neen!

Gehoorzaam zijn aan Gods Woord, is er 100% erachter staan. En dat men niet op eigen inzicht moet vertrouwen.

Ook een voorbeeld van ene Uza, die dacht het wel alleen af te kunnen.

2 Samuël 6:3-7
En zij voerden de Ark Gods op een nieuwe wagen, en haalden ze uit het huis van Abinádab, dat op een heuvel is, en Uza en Ahío, zonen van Abinádab, leidden de nieuwe wagen.
Toen zij het nu uit het huis van Abinádab dat op de heuvel is, met de Ark Gods, wegvoerden, zo ging Ahío voor de Ark heen.
En David en het gehele huis Israël speelden voor het aangezicht des HEEREN, met allerlei snarenspel van dennenhout, zo ook met harpen, en met luiten, en met trommels, ook met schellen, en cimbalen.
Als zij nu kwamen tot aan Nachons dorsvloer, zo strekte Uza zijn hand uit aan de Ark Gods, en hield het tegen, want de runderen struikelden.
Toen ontstak de toorn des HEEREN tegen Uza, en God sloeg hem aldaar, om deze roekeloosheid.

Neen, God is niet bepaald genadig, als men het op eigen houtje doen. Het spelletje: kijk eens hoe eigenwijs ik ben, valt niet in goede aarde bij God.
Eigenwijs zijn is iets kwaads in Gods ogen. Kijk maar naar het negeren van het eerste gebod die Adam opgedragen kreeg?

Weest dus niet eigen-wijs, wijkt van het kwaad:

Spreuken 3:5-7
Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun op uw eigen inzicht niet.
Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.
Zijt niet wijs in uw ogen, vrees (heb ontzag voor) de HEERE, en wijk van het kwade (eigenwijs zijn).

Weest waakzaam wat Gods Woord te vertellen heeft, luistert niet naar iedere voorganger (2 Petr.2:1-3).
Luistert wel naar de heiligen, want zij oordelen de wereld en de afvallige engelen (1Kor.6:2,3).

1 Johannes 4:1
Geliefden, geloof niet elke geest (voorganger), maar beproef de geesten (voorgangers) of zij uit God zijn, want er zijn vele valse profeten in de wereld uitgegaan.

Neem het voorbeeld van die oude profeet, die door een leugen de man van God bedroog. Geloof degenen, die aan de hand van Gods Woord u de Waarheid verteld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *