Christelijk geloof.

Dienaars zijn van God.

Het christelijk geloof is gebaseerd op wat Jezus Christus ons als voorbeeld nagelaten heeft.

Wie zegt een christen te zijn, doet ook de dingen die Christus gedaan heeft. Gelijk zijn aan Christus. Een dienaar zijn van God.

Johannes 5:30
Ik kan van Mijzelf niets doen.
Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, DIE Mij gezonden heeft.

Jezus Christus is een Dienaar van God, want Hij doet niet Zijn wil, maar de wil van de Vader.
Zo moeten wij dat ook doen, als wij christen genaamd willen worden.

Toen Jezus ons een voorbeeld gegeven had, om te bekeren, liet Hij Zich dopen in het water, en daarna kwam de Heilige Geest op Hem.-Matth.3:16

Handelingen 2 vers 38 zegt hetzelfde, hoe wij gedoopt moeten worden, en dat wij daarna de gave van de Heilige Geest zouden ontvangen.

Jezus zei dit:

Lukas 4:18,19
De Geest van de HEERE is op Mij, omdat HIJ Mij gezalfd heeft, HIJ heeft Mij gezonden om aan de armen van geest het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken zijn van hart, om aan de gevangenen in zonden vrijheid te prediken en aan de blinden het licht te geven, om verslagenen heen te zenden in vrijheid, om het Jaar van het welbehagen des HEEREN te prediken.

Dus zei Jezus ook:

Markus 16:15
En Jezus zei tegen hen (en ons):
Ga heen in de gehele wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.

Wat is de herkenning van een ware gelovigen, een christen?

Markus 16:17,18
En hen die geloofd zal hebben, zullen deze tekenen volgen:
in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken, slangen [mogen] zullen zij oppakken, en als zij iets (onbewust) dodelijks zullen drinken, zal het hun niet schaden, op zieken zullen zij de handen leggen, en die zullen genezen worden.

Is dit niet herkenbaar wat Jezus Christus gedaan heeft, en dat deze tekenen ook christenen navolgen?

Wie niet deze tekenen (meer) navolgen, volgen Jezus Christus ook niet na. En is het een schande voor zulke personen zich een christen te noemen. Zij zijn dan de Weg van de Waarheid aan het bespotten.-2 Petr.2:1-3

Wie een christen is, heeft ook de Heilige Geest in zich. Het is niet alleen voor de eerste christenen, maar is voor alle christenen. Wie een getuige is van Christus, is getuige van wat hij/zij in zich hebben.

Wie 1 zijn met God en Christus, zijn ook 1 in Geest. – Johannes 17:1-26

Handelingen 1:8/ Romeinen 8:8-11,14
Doch u zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, en u zult dan Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria tot aan het uiterste van de aarde./
En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.
Doch u bent niet in het vlees (aan het wandelen), maar in de Geest, tenminste, zo de Geest van God in u woont.
Wie de Geest via Christus niet heeft, is niet van HEM.
En indien Christus in u is, zo is wel het (vleselijk) lichaam dood vanwege de zonde, maar het geestelijk lichaam is levend vanwege de gerechtigheid.
En indien de Geest van DEGENE, DIE Jezus uit de dood opgewekt heeft, in u woont, zo zal HIJ, DIE Christus uit de dood opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken, door ZIJN Geest, Die in u woont.-
Zovelen dan die zich laten leiden door de Geest, die zijn kinderen van God.

Een kind van God, is een christen zijnde, wandelende in Gods Heilige Geest.
Dit is het christelijk geloof.

Loeren op bloed.

Loeren op bloed.

Er is geen ander Evangelie dan die van Jezus Christus.

Johannes 5:21-24
Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.
Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren.
Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, DIE Hem gezonden heeft.
Voorwaar, voorwaar Ik zeg u:
Wie Mijn woord hoort en HEM gelooft DIE Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.

Dit zijn woorden van Jezus Christus Zelf.
En wat verkondigen vele kerken? Dat Jezus God de Vader is.
Kijk naar die katholieken, dat zij de moeder van Jezus, moeder Gods noemen. Wat een idioten?

Kijk goed wat hier staat, wat vele als de Zoon van God bestempelen:

Johannes 1:1-3/ Jesaja 55:11
In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
Dit was in het begin bij God.
Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is./
Zo zal MIJN Woord zijn dat uit MIJN mond uitgaat: het zal niet ledig tot MIJ terugkeren, maar het zal doen wat MIJ behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe IK het zend.

Jezus Christus is niet het Woord zelf, neen, Hij is de boodschapper van het Woord. Hij doet Gods wil!

Matthéüs 26:38,39
Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen:
Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe, blijft hier en waak met Mij.
En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad:
Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan.
Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.

Jezus zag het niet zitten, om voor de mensheid te lijden en te sterven, maar Hij deed Gods wil om het te laten geschieden. Hij is Gods boodschapper, om eerst het Koninkrijk van God te prediken, om voor dat Koninkrijk de mensen te verlossen van hun zonden, te laten dopen in Zijn Naam, de Heilige Geest te laten ontvangen, zodat de geestvervulde mens voor eeuwig kunnen leven.

Maar wat doen vele kerken met het Evangelie?
Zij verdraaien het, zij verkrachten het, zij loeren op onvaste zielen voor winstbejag.

Bij de eerste Gemeenten kort na de verheerlijking van Jezus Christus, en de uitstorting van de Heilige Geest, kwam er al rottigheid.

Galaten 1:6-8
Ik verwonder mij erover dat u zo snel afwent van HEM DIE u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is, al zijn er sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.
Maar zelfs als wij, of een Engel uit de hemelen, u een evangelie verkondigen, anders dan wat wij u door zendbrieven verkondigd hebben, die zij vervloekt.

Ja, wie een andere evangelie prediken, die zijn vervloekt.

2 Timothéüs 2:16,17a/ 2 Petrus 2:2/ 2 Timothéüs 4:4
Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat.
Want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen.
En hun woord zal zich uitzaaien gelijk de kanker;…/
En velen zullen hen, door wie de Weg van de Waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen./
Ze zullen hun gehoor van de Waarheid afkeren en zich keren tot onzinnigheden.

Zij zijn het die loeren op bloed, om het bloed van onschuldige te vergieten. Waarom? Omdat zij niet het Enigste Evangelie navolgen, maar een eigen visie erop na houden. Zij zeggen over het algemeen, dat het de 21e eeuw is, dat het moet kunnen om het Evangelie anders te doen.
Wat staat er ook al weer in de Bijbel?

Hebreeën 13:8
JEZUS CHRISTUS IS GISTEREN EN HEDEN DEZELFDE EN TOT IN EEUWIGHEID.

Als Jezus Christus voor altijd Dezelfde is, waarom veranderen vele kerken dan Zijn boodschap van God?

Spreuken 12:5,6
De gedachten van de rechtvaardigen zijn een en al oprecht, de wijze raadgevingen van de goddelozen zijn bedrog.
De woorden van de goddelozen loeren op bloed, maar de mond van de oprechte mens zal hen redden.

Degenen die zeggen te geloven in Christus Jezus, maar hebben een ander evangelie, die zijn gelijk een goddeloze.
Jezus zal hen niet herkennen.-Matt.7:21-23
Deze lui doen zich voor als rechtvaardig, maar zijn het tegenovergestelde.

2 Timothéüs 3:(1-4) 5/ Openbaring 18:4/ 22:18,19
….meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.
Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend.
Keer u ook van hen af./
Een Stem uit de hemel zei:
Ga uit van haar weg, MIJN volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen./
Want ik getuig aan een ieder die de Woorden van de profetieën van dit Boek hoort:
Als iemand iets aan deze toevoegt, zo zal God hem de plagen toevoegen die in dit Boek beschreven zijn.
En als iemand afdoet van de Woorden van het Boek van deze profetie, zo zal God zijn deel afdoen van het Boek des Levens, en van de Heilige Stad, die in dit Boek beschreven zijn.

De Waarheid.

De Waarheid maakt u vrij.

Over welke Waarheid gaat het hier over wat Jezus had gezegd tegen de Joden?
En waarom maakt deze Waarheid dan vrij?

De Waarheid is, dat men een nieuw leven kan beginnen, en met dat nieuwe leven is men vrij van zonde.

Johannes 3:5-8
Jezus antwoordde:
Voorwaar, voorwaar Ik zeg u:
Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk van God niet binnengaan.
Wat uit het vlees geboren is, is vlees (natuurlijk), en wat uit de Geest geboren is, is geest(elijk).
Verwonder u niet dat Ik u gezegd heb:
U moet opnieuw geboren worden.
De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat.
Zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.

Handelingen 2:38,39
En Petrus heeft gezegd:
Bekeert u en laat een ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die daar verre zijn, zoveel als de HEERE, uw God, roepen zal.

Johannes 17:19-21
En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de Waarheid.
En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord (zendbrieven) in Mij geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in ONS één zullen zijn, opdat de wereld (uiteindelijk) zal geloven dat U Mij gezonden hebt.

Filippenzen 2:1,2/ 4:8,9
Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige Gemeenschap is van de Geest, als er enige innerlijke gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen./
Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets nuttig is, bedenkt dat.
Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat.
En de God van de vrede zal met u zijn.

1 Petrus 1:22,23
Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de Waarheid, door de Geest, tot oprechte broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart, u, die opnieuw geboren bent, niet uit sterfelijk, maar uit onsterfelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Romeinen 6:4
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.

Judas 20,21/ 1 Korinthe 14:1-3
Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven./
Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat u moogt profeteren.
Want wie in een vreemde taal spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar voor God, want niemand verstaat het, doch met de Geest spreekt hij verborgenheden.
Wie profeteert, spreekt de mensen lering en vermaning en vertroosting.
Wie een vreemde taal (tongetaal) spreekt, die bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de Gemeente op.

De Waarheid die u vrijmaakt is de Waarheid van de Heilige Geest, Die nog steeds te ontvangen is, omdat Jezus Christus nog niet is teruggekomen om Zijn geestvervulden uitverkorenen tot Zich te nemen.
Dit is het Enigste Evangelie, de goede boodschap, waar de Engel Gabriël over gesproken had bij de geboorte van Jezus Christus.

Rechtvaardig oordelen.

Jezus Christus, Die wij navolgen, geeft een duidelijke oordeel over oordelen.

Wij mogen oordelen, hoewel bij sommige dat niet mag. Waar ze het vandaan hebben, Joost mag het weten?

Jezus Christus onze Leermeester, geeft duidelijk weer, dat men een rechtvaardig oordeel mag uiten, maar niet hoe iemand is of de situatie van zo’n iemand.

Misschien zijn degenen die zeggen dat oordelen niet mag niet verder gekomen dan het tweede deel, dat men wel degelijk oordelen mag?

Degenen die zeggen:

Jij mag mij niet oordelen? Hebben al een onrechtvaardige oordeel geveld.

Degenen die rechtvaardig kunnen oordelen, zijn hun wandel in de Geest aan het wandelen. De natuurlijke “christen” mogen, en kunnen niet rechtvaardig oordelen, omdat zij geen Heilige Geest bezitten die zij niet kunnen bewijzen.

1 Korinthe 2:14,15

De natuurlijk (on-geestvervulde) mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want zij zijn dwaasheid voor hen.

Zij kunnen ze ook niet leren kennen, omdat het geestelijk te beoordelen valt.

De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf wordt hij echter door niemand beoordeeld.

Matthéüs 7:1,2

Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt, want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u geoordeeld worden; met welke maat u meet, zult u gemeten worden.

Daarom is het héél belangrijk dat u voor de nauwe poort gekozen heeft, om in de Geest te wandelen. Heeft u niet de Geest van God, dan kunt u niet rechtvaardig oordelen, en valt u niet onder de genade van God, maar onder ZIJN toorn.

Lukas 13:24/ Romeinen 8:6-8,13

Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik (Jezus) u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen./

Want het redeneren in het vlees leidt naar de dood, maar het redenen van de Geest is leven en vrede.

Immers, het redeneren in het vlees dat is vijandschap tegen God (kennis van goed en kwaad).

Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, het kan ook niet.

En zij die in het vlees wandelen, kunnen God niet behagen.-

Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven.

Als u echter door de Geest de vleselijke werken van het lichaam doodt, zo zult u leven.

De brede weg met al haar gemakken, de zogenaamde vrijheid, leidt naar de tweede dood.
Het smalle pad met al haar problemen en tegenstand van demonen, leidt naar het eeuwige leven.

Johannes 3:36/ Handelingen 1:8

Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem./

( Jezus heeft gezegd:) u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal, en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde.

  • Wie de woorden van Jezus Christus in de wind slaan, en geen getuigen is van de kracht uit God, de Heilige Geest, heeft zichzelf veroordeeld tot de eeuwige dood. Zij zijn het die, hoe meer zij oordelen hoe groter hun straf zal zijn van God. HIJ zal hun niet genadig zijn. Hoewel zij dat wel verkondigen.

2 Petrus 2:2,3,14

EN VELEN ZULLEN HUN VERDERFENIS NAVOLGEN, DOOR WIE DE WEG VAN DE WAARHEID GELASTERD ZAL WORDEN.

EN ZIJ ZULLEN U DOOR HUN HEBZUCHT MET GEMAAKTE GLADDE WOORDEN, VAN U EEN KOOPHANDEL MAKEN.-

HUN OGEN ZIJN VOL VAN OVERSPEL EN ZONDIGEN ONOPHOUDELIJK (wij zijn toch onder Gods genade? wij zijn toch in Zijn vrijheid?), ZIJ VERLOKKEN DE ONVASTE ZIELEN EN HEBBEN HUN HART GEOEFEND IN HEBZUCHT, KINDEREN VAN DE VERVLOEKING ZIJN HET.

Galaten 1 vers 8 geeft een nadrukkelijke oordeel voor degenen die een andere Evangelie navolgt, zij zeggen zelfs dat Paulus een homo was. Zij zijn vervloekt! Ja, het eeuwige verderf zal hun loon wezen, om te oordelen, terwijl zij zelf te veroordelen zijn.