De Waarheid.

De Waarheid maakt u vrij.

Over welke Waarheid gaat het hier over wat Jezus had gezegd tegen de Joden?
En waarom maakt deze Waarheid dan vrij?

De Waarheid is, dat men een nieuw leven kan beginnen, en met dat nieuwe leven is men vrij van zonde.

Johannes 3:5-8
Jezus antwoordde:
Voorwaar, voorwaar Ik zeg u:
Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk van God niet binnengaan.
Wat uit het vlees geboren is, is vlees (natuurlijk), en wat uit de Geest geboren is, is geest(elijk).
Verwonder u niet dat Ik u gezegd heb:
U moet opnieuw geboren worden.
De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat.
Zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.

Handelingen 2:38,39
En Petrus heeft gezegd:
Bekeert u en laat een ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die daar verre zijn, zoveel als de HEERE, uw God, roepen zal.

Johannes 17:19-21
En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de Waarheid.
En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord (zendbrieven) in Mij geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in ONS één zullen zijn, opdat de wereld (uiteindelijk) zal geloven dat U Mij gezonden hebt.

Filippenzen 2:1,2/ 4:8,9
Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige Gemeenschap is van de Geest, als er enige innerlijke gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen./
Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets nuttig is, bedenkt dat.
Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat.
En de God van de vrede zal met u zijn.

1 Petrus 1:22,23
Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de Waarheid, door de Geest, tot oprechte broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart, u, die opnieuw geboren bent, niet uit sterfelijk, maar uit onsterfelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Romeinen 6:4
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.

Judas 20,21/ 1 Korinthe 14:1-3
Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven./
Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat u moogt profeteren.
Want wie in een vreemde taal spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar voor God, want niemand verstaat het, doch met de Geest spreekt hij verborgenheden.
Wie profeteert, spreekt de mensen lering en vermaning en vertroosting.
Wie een vreemde taal (tongetaal) spreekt, die bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de Gemeente op.

De Waarheid die u vrijmaakt is de Waarheid van de Heilige Geest, Die nog steeds te ontvangen is, omdat Jezus Christus nog niet is teruggekomen om Zijn geestvervulden uitverkorenen tot Zich te nemen.
Dit is het Enigste Evangelie, de goede boodschap, waar de Engel Gabriël over gesproken had bij de geboorte van Jezus Christus.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *