Loeren op bloed.

Loeren op bloed.

Er is geen ander Evangelie dan die van Jezus Christus.

Johannes 5:21-24
Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.
Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren.
Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, DIE Hem gezonden heeft.
Voorwaar, voorwaar Ik zeg u:
Wie Mijn woord hoort en HEM gelooft DIE Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.

Dit zijn woorden van Jezus Christus Zelf.
En wat verkondigen vele kerken? Dat Jezus God de Vader is.
Kijk naar die katholieken, dat zij de moeder van Jezus, moeder Gods noemen. Wat een idioten?

Kijk goed wat hier staat, wat vele als de Zoon van God bestempelen:

Johannes 1:1-3/ Jesaja 55:11
In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
Dit was in het begin bij God.
Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is./
Zo zal MIJN Woord zijn dat uit MIJN mond uitgaat: het zal niet ledig tot MIJ terugkeren, maar het zal doen wat MIJ behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe IK het zend.

Jezus Christus is niet het Woord zelf, neen, Hij is de boodschapper van het Woord. Hij doet Gods wil!

Matthéüs 26:38,39
Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen:
Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe, blijft hier en waak met Mij.
En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad:
Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan.
Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.

Jezus zag het niet zitten, om voor de mensheid te lijden en te sterven, maar Hij deed Gods wil om het te laten geschieden. Hij is Gods boodschapper, om eerst het Koninkrijk van God te prediken, om voor dat Koninkrijk de mensen te verlossen van hun zonden, te laten dopen in Zijn Naam, de Heilige Geest te laten ontvangen, zodat de geestvervulde mens voor eeuwig kunnen leven.

Maar wat doen vele kerken met het Evangelie?
Zij verdraaien het, zij verkrachten het, zij loeren op onvaste zielen voor winstbejag.

Bij de eerste Gemeenten kort na de verheerlijking van Jezus Christus, en de uitstorting van de Heilige Geest, kwam er al rottigheid.

Galaten 1:6-8
Ik verwonder mij erover dat u zo snel afwent van HEM DIE u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is, al zijn er sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.
Maar zelfs als wij, of een Engel uit de hemelen, u een evangelie verkondigen, anders dan wat wij u door zendbrieven verkondigd hebben, die zij vervloekt.

Ja, wie een andere evangelie prediken, die zijn vervloekt.

2 Timothéüs 2:16,17a/ 2 Petrus 2:2/ 2 Timothéüs 4:4
Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat.
Want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen.
En hun woord zal zich uitzaaien gelijk de kanker;…/
En velen zullen hen, door wie de Weg van de Waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen./
Ze zullen hun gehoor van de Waarheid afkeren en zich keren tot onzinnigheden.

Zij zijn het die loeren op bloed, om het bloed van onschuldige te vergieten. Waarom? Omdat zij niet het Enigste Evangelie navolgen, maar een eigen visie erop na houden. Zij zeggen over het algemeen, dat het de 21e eeuw is, dat het moet kunnen om het Evangelie anders te doen.
Wat staat er ook al weer in de Bijbel?

Hebreeën 13:8
JEZUS CHRISTUS IS GISTEREN EN HEDEN DEZELFDE EN TOT IN EEUWIGHEID.

Als Jezus Christus voor altijd Dezelfde is, waarom veranderen vele kerken dan Zijn boodschap van God?

Spreuken 12:5,6
De gedachten van de rechtvaardigen zijn een en al oprecht, de wijze raadgevingen van de goddelozen zijn bedrog.
De woorden van de goddelozen loeren op bloed, maar de mond van de oprechte mens zal hen redden.

Degenen die zeggen te geloven in Christus Jezus, maar hebben een ander evangelie, die zijn gelijk een goddeloze.
Jezus zal hen niet herkennen.-Matt.7:21-23
Deze lui doen zich voor als rechtvaardig, maar zijn het tegenovergestelde.

2 Timothéüs 3:(1-4) 5/ Openbaring 18:4/ 22:18,19
….meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.
Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend.
Keer u ook van hen af./
Een Stem uit de hemel zei:
Ga uit van haar weg, MIJN volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen./
Want ik getuig aan een ieder die de Woorden van de profetieën van dit Boek hoort:
Als iemand iets aan deze toevoegt, zo zal God hem de plagen toevoegen die in dit Boek beschreven zijn.
En als iemand afdoet van de Woorden van het Boek van deze profetie, zo zal God zijn deel afdoen van het Boek des Levens, en van de Heilige Stad, die in dit Boek beschreven zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *