Christelijk geloof.

Dienaars zijn van God.

Het christelijk geloof is gebaseerd op wat Jezus Christus ons als voorbeeld nagelaten heeft.

Wie zegt een christen te zijn, doet ook de dingen die Christus gedaan heeft. Gelijk zijn aan Christus. Een dienaar zijn van God.

Johannes 5:30
Ik kan van Mijzelf niets doen.
Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, DIE Mij gezonden heeft.

Jezus Christus is een Dienaar van God, want Hij doet niet Zijn wil, maar de wil van de Vader.
Zo moeten wij dat ook doen, als wij christen genaamd willen worden.

Toen Jezus ons een voorbeeld gegeven had, om te bekeren, liet Hij Zich dopen in het water, en daarna kwam de Heilige Geest op Hem.-Matth.3:16

Handelingen 2 vers 38 zegt hetzelfde, hoe wij gedoopt moeten worden, en dat wij daarna de gave van de Heilige Geest zouden ontvangen.

Jezus zei dit:

Lukas 4:18,19
De Geest van de HEERE is op Mij, omdat HIJ Mij gezalfd heeft, HIJ heeft Mij gezonden om aan de armen van geest het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken zijn van hart, om aan de gevangenen in zonden vrijheid te prediken en aan de blinden het licht te geven, om verslagenen heen te zenden in vrijheid, om het Jaar van het welbehagen des HEEREN te prediken.

Dus zei Jezus ook:

Markus 16:15
En Jezus zei tegen hen (en ons):
Ga heen in de gehele wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.

Wat is de herkenning van een ware gelovigen, een christen?

Markus 16:17,18
En hen die geloofd zal hebben, zullen deze tekenen volgen:
in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken, slangen [mogen] zullen zij oppakken, en als zij iets (onbewust) dodelijks zullen drinken, zal het hun niet schaden, op zieken zullen zij de handen leggen, en die zullen genezen worden.

Is dit niet herkenbaar wat Jezus Christus gedaan heeft, en dat deze tekenen ook christenen navolgen?

Wie niet deze tekenen (meer) navolgen, volgen Jezus Christus ook niet na. En is het een schande voor zulke personen zich een christen te noemen. Zij zijn dan de Weg van de Waarheid aan het bespotten.-2 Petr.2:1-3

Wie een christen is, heeft ook de Heilige Geest in zich. Het is niet alleen voor de eerste christenen, maar is voor alle christenen. Wie een getuige is van Christus, is getuige van wat hij/zij in zich hebben.

Wie 1 zijn met God en Christus, zijn ook 1 in Geest. – Johannes 17:1-26

Handelingen 1:8/ Romeinen 8:8-11,14
Doch u zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, en u zult dan Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria tot aan het uiterste van de aarde./
En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.
Doch u bent niet in het vlees (aan het wandelen), maar in de Geest, tenminste, zo de Geest van God in u woont.
Wie de Geest via Christus niet heeft, is niet van HEM.
En indien Christus in u is, zo is wel het (vleselijk) lichaam dood vanwege de zonde, maar het geestelijk lichaam is levend vanwege de gerechtigheid.
En indien de Geest van DEGENE, DIE Jezus uit de dood opgewekt heeft, in u woont, zo zal HIJ, DIE Christus uit de dood opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken, door ZIJN Geest, Die in u woont.-
Zovelen dan die zich laten leiden door de Geest, die zijn kinderen van God.

Een kind van God, is een christen zijnde, wandelende in Gods Heilige Geest.
Dit is het christelijk geloof.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *