Onze eigen pakkie an.

Iedereen die kan redeneren is verantwoordelijk voor zichzelf.

Niemand kan de schuld aan een ander geven als hij/zij de Waarheid die beschreven staat in de Evangelieën, niet gehoorzaam is.
Er is niets veranderd, zoals het beschreven staat.
Het Evangelie zoals God dat heeft laten opgeschreven is zoals het er staat.

God had al aan het volk Israël de opdracht gegeven om ZIJN wil aan iedereen op aarde te laten verkondigen. Deden zij dat niet, dan zou God het bloed van de verloren ziel van hen terug eisen.

Ezechiël 3:18
Als IK tegen de goddeloze zeg:
u zult zeker sterven, en u hebt hem niet gewaarschuwd en u hebt niet gesproken om de goddeloze van zijn goddeloze weg te waarschuwen om hem in het leven te behouden, die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar IK zal zijn bloed van uw hand eisen.

Geen excuses voor degenen die dit nu lezen op de oordeelsdag. Zij die dit negeren, volgen hun eigen begeerte na, en niet die van God. En toch zullen zij zichzelf gaan rechtvaardigen op die dag.

Ezechiël 3: 19
Maar u, als u de goddeloze waarschuwt en hij zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw leven gered.

Wanneer iemand zich tot God bekeert, hebben ook de gelovigen de opdracht om andere te bekeren. Gelijk zoals Jezus begonnen is met prediken, en het doorgegeven heeft aan Zijn discipelen, en Zijn discipelen het Evangelie door zendbrieven het weer overgedragen hebben aan iedereen die het Evangelie gelooft.- Joh.17:18-21/ 2Thess.2:13-17

Ezechiël 3:20
En als de rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afwendt en onrecht doet en IK een struikelblok voor hem leg, zo zal hij sterven.
Omdat u hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven.
Zijn rechtvaardige daden die hij gedaan heeft, zullen niet meer in herinnering gebracht worden, maar zijn bloed zal IK van uw hand eisen.

Er zijn vele kerken en vele stromingen onder de mom van gelovig zijn in Jezus Christus, die zij als religie beschouwen.
Echter is er bij God geen religie, maar godsdienst!

Zij die de Waarheid niet kunnen verdragen, zijn deze:

2Timothéüs 4:3,4
Want er zal een tijd zijn, dat zij de gezonde leer van Christus niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.
Zij zullen hun gehoor van de Waarheid afkeren en zich begeven tot leugens.

[ voorbeeld: o, wat een gezellige kerk, hier voel ik mij thuis. de mensen zijn zo aardig, ik voel mij hier op mijn best. lekkere koffie drinken en bijkletsen, zingen en naar de preken luisteren. daarna lekker thuis uitrusten en leuke dingen gaan doen. Wat? Prediken? Nee, dat hoeft ik niet te doen. Ja, doei, daar begin ik niet aan!]
[ nog een voorbeeld is een stijfkoppigheid en traditionele gedragen]

2 Petrus 3:14-16
Daarom, geliefden, terwijl u deze

Vers 13

dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door God bevonden te worden in vrede en beschouw het geduld van onze HEERE als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt.
Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de (natuurlijke 1 Kor.2:14)onkundige en onstandvastige mensen verdraaien (Gal.1:6-8), tot hun eigen verderf (2 Petr.2:1-3) net als de andere Geschriften.

Ezechiël 3:21
Maar u, als u de rechtvaardige waarschuwt, opdat de rechtvaardige niet zondigt, en hij door uw liefde voor God niet zondigt, zal hij zeker in leven blijven omdat hij gewaarschuwd is, en u hebt zijn en uw leven gered.

Dus rest ons het werk van God aan alle kreaturen:

Galaten 6:10
Zo dan, terwijl wij nog de tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten van het Evangelie.

Matthéüs 28:19
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopende in de Autoriteit van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, hun lerende ALLES wat Ik u geboden hebt, in acht te nemen.

2 Korinthe 5:17,18
Zo dan, indien iemand in Christus Jezus is, zo is hij een nieuw schepsel, het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.
En dit alles is uit God, DIE ons met ZICHZELF verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft.

De kracht van geloof.

Johannes 14:11-13

 • Geloof Mij (zegt Jezus), dat Ik in de Vader (God) ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf.
 • Voorwaar, Ik zeg u de Waarheid:
 • Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere werken doen dan de Mijne, want Ik ga heen tot de Vader.
 • En wat u zult vragen in Mijn Naam (Autoriteit), dat zal Ik doen, opdat de Vader (hierin) in de Zoon verheerlijkt zal worden.
 • Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen (uitvoeren).

Geloven is iets ontvangen wat je denkt te krijgen.

Als je iets vraagt in de Naam van Jezus Christus, en je twijfelt eraan dat wat je vraagt, dan zal het nooit verkregen worden.

Jakobus 1:6-8

 • Vraag in geloof en daarbij niet twijfelen.
 • Want wie twijfelt, is als een baar van de zee, door de wind (van filosofie) voortgestuwd en op- en neergeworpen.
 • Want zo’n iemand moet niet denken dat hij iets zal ontvangen van de Heere.
 • Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig op al zijn wegen.

Wie in Christus gelooft, zijn degenen die ook echt geloven.

Helaas zijn er velen die zeggen te geloven, maar geloven zo:

Ik geloof in Jezus Christus, Hij is mijn Heiland op Wie ik vertrouw. Wanneer ik ziek bent, ga ik in gebed om kracht en daarna bel ik de huisarts, omdat God artsen in de wereld geplaatst heeft om door hen genezen te worden.

Wat een dwaling zeg? Staat er niet in Johannes 14 vers 14:

 • Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen (uitvoeren)?

En wat zegt God over de wijsheid van de wereld?

1 Korinthe 3:19,20

 • De wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven:
 • HIJ vangt de wijzen in hun sluwheid.
 • En opnieuw:
 • De HEERE kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn.

Wat is dit? Zijn zij nou ziende blind, horende doof, dat zij die zeggen te geloven in Jezus Christus, een wijze arts hebben, in plaats van Jezus?

Zij zijn het exact de eigenwijze Joden:

Matthéüs 13:14,15

 • En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt:
 • Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen; en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken.
 • Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en IK hen zou genezen.

Nee, zij die zeggen te geloven in de Zoon van God, geloven niet in Zijn kracht om hen te genezen, of zelfs niet wat Hij voor hen iets kan betekenen. zij geloven alleen hoe Hij bij naam genoemd is, niet om Zijn Naam.

2 Thessalonicenzen 2:11,12

 • En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen (blijven) geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de Waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben in de ongerechtigheid.

Johannes 8:43-45

 • Waarom begrijpt u niet wat Ik (Jezus) zeg?
 • Omdat u Mijn woord niet kunt horen.
 • U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerte doen van uw vader, die was een mensenmoordenaar van het begin af, en hij staat niet in de Waarheid, omdat er geen Waarheid in hem is, hij de leugenaar en de vader van leugens.
 • Maar omdat Ik de Waarheid spreekt, u gelooft Mij niet.

Wat is dan écht geloven?

Lukas 8:43,44

En een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had en al haar bezit aan artsen uitgegeven had, maar door niemand had kunnen genezen worden, dat het zelfs verslechterde, ging van achteren tot Jezus komende, raakte Zijn kleed aan, en onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op.

Dit is geloven, om tot Jezus te komen, en niet met gebed, maar slechts te geloven dat Jezus die Autoriteit heeft om te genezen.

Van leeg naar gevuld.

Wat is leeg?

Leeg is, een winkel vol met schappen, die leeg zijn.
Leeg is ook, een kerk vol met mensen, die geen Geest van God heeft.-1 Korinthe 14:1-40
Een geest die leeg is, zonder Gods Geest, hongert altijd om gevuld te worden.

Een lege geest, begint met de dag om te verzinnen hoe het de dag gaat vullen.
Het gaat dingen vergaderen, zoals verzamelen van kabouters, postzegels, muziek, films, drank of drugs, e.d., om de dag te vullen.
En als de geest verzadigd is, gaat het lichaam slapen, tot de volgende ochtend, en dan begint het opnieuw. Er komt geen einde aan.

Jeremiah 17:11
Gelijk een veldhoen eieren vergadert, maar broedt ze niet uit, alzo is hij, die rijkdom vergadert, doch niet met recht; in de helft zijner dagen zal hij die moeten verlaten, en in het laatste zal hij een dwaas zijn.

Matthéüs 6:19-21/ Kolossensen 3:1,2
Vergadert geen schatten op aarde, waar de mot en roest die verteert, en waar dieven inbreken en stelen.
Maar vergadert schatten in de hemelen, waar de mot en roest niet verteert, en waar dieven niet zijn om te stelen.
Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn./
Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die van boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
Bedenkt de dingen, die van boven zijn, niet die op aarde zijn.

Ezechiël 36: 26,27
God zegt:
IK zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u, en IK zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezige hart geven.
En IK zal MIJN Geest geven in het binnenste van u, en IK zal maken, dat u in MIJN inzettingen zult wandelen, en MIJN rechten zult bewaren en doen.

Een vlezige hart, is een kneedbaar hart die niet breken kan, in tegenstelling van het stenen hart.

De lege geest wordt gevuld met de Heilige Geest van God, om Gods wil uit te voeren. Men heeft niet meer van node om het te vullen met allerlei dingen.
Dit noemt men Geest-vervuld.
Men heeft niet meer die natuurlijke drang om iets zelf te bepalen.
Men heeft Die Geest, en hunkert erna Gods wil uit te voeren.

Israël had de wet van God, maar kon dat niet nakomen (Matt.15:8,9), en God zag dat al van tevoren. Daarom had HIJ al een Plan om ZIJN Geest en daarmee ook ZIJN wet aan mensen te geven.

Romeinen 8:3,4 / Jeremiah 31:33,34
Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, heeft God ZIJN Zoon gezonden in gelijkheid van het zondig vlees, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.
Opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest./
Dit is het Verbond, dat IK na die dagen met het huis van Israël zal maken, spreekt de HEERE:
IK zal MIJN wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven, en IK zal hun tot een God zijn, en zij zullen MIJ tot een volk zijn.
En zij zullen niet meer, een ieder zijn naaste, en een ieder zijn broeder, leren, zeggende:
Kent de HEERE! want zij zullen MIJ allen kennen, van de kleinste tot de grootste toe, spreekt de HEERE, want IK zal hun ongerechtigheid vergeven, en hun zonden niet meer gedenken.

Iedereen die Deze Geest ontvangen zullen, worden geleerd door Die Geest.

Johannes 14:26/ 1 Johannes 3:18-22
De Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb./
Mijn lieve kinderen (van God, Rom.8:14), laten wij niet liefhebben met het woord of met de lippen, maar met daad en waarheid.
En hieraan weten wij dat wij uit de Waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor God zeker stellen.
Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en HIJ kent alle dingen.
Geliefden! Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God, en wat wij ook bidden, dat ontvangen wij van HEM, omdat wij ZIJN geboden bewaren en doen, hetgeen behaaglijk is voor HEM.

Door de Geest wandelen is, wanneer die lege geest gevuld is door Gods Heilige Geest, te luisteren naar het hart. Wanneer men dingen doet die niet rechtvaardig zijn in Gods ogen, dat het hart een naar gevoel geeft, men dat niet negeert, maar er afstand van neemt en verder gaat met hun wandel.
Zo wandelt men met de Geest van God, die in onze geest gevuld is. De grote leegte is dan niet meer relevant.
Men heeft niet meer van node dat iemand hen leert, de Heilige Geest leert.