Van leeg naar gevuld.

Wat is leeg?

Leeg is, een winkel vol met schappen, die leeg zijn.
Leeg is ook, een kerk vol met mensen, die geen Geest van God heeft.-1 Korinthe 14:1-40
Een geest die leeg is, zonder Gods Geest, hongert altijd om gevuld te worden.

Een lege geest, begint met de dag om te verzinnen hoe het de dag gaat vullen.
Het gaat dingen vergaderen, zoals verzamelen van kabouters, postzegels, muziek, films, drank of drugs, e.d., om de dag te vullen.
En als de geest verzadigd is, gaat het lichaam slapen, tot de volgende ochtend, en dan begint het opnieuw. Er komt geen einde aan.

Jeremiah 17:11
Gelijk een veldhoen eieren vergadert, maar broedt ze niet uit, alzo is hij, die rijkdom vergadert, doch niet met recht; in de helft zijner dagen zal hij die moeten verlaten, en in het laatste zal hij een dwaas zijn.

Matthéüs 6:19-21/ Kolossensen 3:1,2
Vergadert geen schatten op aarde, waar de mot en roest die verteert, en waar dieven inbreken en stelen.
Maar vergadert schatten in de hemelen, waar de mot en roest niet verteert, en waar dieven niet zijn om te stelen.
Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn./
Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die van boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
Bedenkt de dingen, die van boven zijn, niet die op aarde zijn.

Ezechiël 36: 26,27
God zegt:
IK zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u, en IK zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezige hart geven.
En IK zal MIJN Geest geven in het binnenste van u, en IK zal maken, dat u in MIJN inzettingen zult wandelen, en MIJN rechten zult bewaren en doen.

Een vlezige hart, is een kneedbaar hart die niet breken kan, in tegenstelling van het stenen hart.

De lege geest wordt gevuld met de Heilige Geest van God, om Gods wil uit te voeren. Men heeft niet meer van node om het te vullen met allerlei dingen.
Dit noemt men Geest-vervuld.
Men heeft niet meer die natuurlijke drang om iets zelf te bepalen.
Men heeft Die Geest, en hunkert erna Gods wil uit te voeren.

Israël had de wet van God, maar kon dat niet nakomen (Matt.15:8,9), en God zag dat al van tevoren. Daarom had HIJ al een Plan om ZIJN Geest en daarmee ook ZIJN wet aan mensen te geven.

Romeinen 8:3,4 / Jeremiah 31:33,34
Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, heeft God ZIJN Zoon gezonden in gelijkheid van het zondig vlees, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.
Opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest./
Dit is het Verbond, dat IK na die dagen met het huis van Israël zal maken, spreekt de HEERE:
IK zal MIJN wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven, en IK zal hun tot een God zijn, en zij zullen MIJ tot een volk zijn.
En zij zullen niet meer, een ieder zijn naaste, en een ieder zijn broeder, leren, zeggende:
Kent de HEERE! want zij zullen MIJ allen kennen, van de kleinste tot de grootste toe, spreekt de HEERE, want IK zal hun ongerechtigheid vergeven, en hun zonden niet meer gedenken.

Iedereen die Deze Geest ontvangen zullen, worden geleerd door Die Geest.

Johannes 14:26/ 1 Johannes 3:18-22
De Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb./
Mijn lieve kinderen (van God, Rom.8:14), laten wij niet liefhebben met het woord of met de lippen, maar met daad en waarheid.
En hieraan weten wij dat wij uit de Waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor God zeker stellen.
Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en HIJ kent alle dingen.
Geliefden! Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God, en wat wij ook bidden, dat ontvangen wij van HEM, omdat wij ZIJN geboden bewaren en doen, hetgeen behaaglijk is voor HEM.

Door de Geest wandelen is, wanneer die lege geest gevuld is door Gods Heilige Geest, te luisteren naar het hart. Wanneer men dingen doet die niet rechtvaardig zijn in Gods ogen, dat het hart een naar gevoel geeft, men dat niet negeert, maar er afstand van neemt en verder gaat met hun wandel.
Zo wandelt men met de Geest van God, die in onze geest gevuld is. De grote leegte is dan niet meer relevant.
Men heeft niet meer van node dat iemand hen leert, de Heilige Geest leert.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *