Onze eigen pakkie an.

Iedereen die kan redeneren is verantwoordelijk voor zichzelf.

Niemand kan de schuld aan een ander geven als hij/zij de Waarheid die beschreven staat in de Evangelieën, niet gehoorzaam is.
Er is niets veranderd, zoals het beschreven staat.
Het Evangelie zoals God dat heeft laten opgeschreven is zoals het er staat.

God had al aan het volk Israël de opdracht gegeven om ZIJN wil aan iedereen op aarde te laten verkondigen. Deden zij dat niet, dan zou God het bloed van de verloren ziel van hen terug eisen.

Ezechiël 3:18
Als IK tegen de goddeloze zeg:
u zult zeker sterven, en u hebt hem niet gewaarschuwd en u hebt niet gesproken om de goddeloze van zijn goddeloze weg te waarschuwen om hem in het leven te behouden, die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar IK zal zijn bloed van uw hand eisen.

Geen excuses voor degenen die dit nu lezen op de oordeelsdag. Zij die dit negeren, volgen hun eigen begeerte na, en niet die van God. En toch zullen zij zichzelf gaan rechtvaardigen op die dag.

Ezechiël 3: 19
Maar u, als u de goddeloze waarschuwt en hij zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw leven gered.

Wanneer iemand zich tot God bekeert, hebben ook de gelovigen de opdracht om andere te bekeren. Gelijk zoals Jezus begonnen is met prediken, en het doorgegeven heeft aan Zijn discipelen, en Zijn discipelen het Evangelie door zendbrieven het weer overgedragen hebben aan iedereen die het Evangelie gelooft.- Joh.17:18-21/ 2Thess.2:13-17

Ezechiël 3:20
En als de rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afwendt en onrecht doet en IK een struikelblok voor hem leg, zo zal hij sterven.
Omdat u hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven.
Zijn rechtvaardige daden die hij gedaan heeft, zullen niet meer in herinnering gebracht worden, maar zijn bloed zal IK van uw hand eisen.

Er zijn vele kerken en vele stromingen onder de mom van gelovig zijn in Jezus Christus, die zij als religie beschouwen.
Echter is er bij God geen religie, maar godsdienst!

Zij die de Waarheid niet kunnen verdragen, zijn deze:

2Timothéüs 4:3,4
Want er zal een tijd zijn, dat zij de gezonde leer van Christus niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.
Zij zullen hun gehoor van de Waarheid afkeren en zich begeven tot leugens.

[ voorbeeld: o, wat een gezellige kerk, hier voel ik mij thuis. de mensen zijn zo aardig, ik voel mij hier op mijn best. lekkere koffie drinken en bijkletsen, zingen en naar de preken luisteren. daarna lekker thuis uitrusten en leuke dingen gaan doen. Wat? Prediken? Nee, dat hoeft ik niet te doen. Ja, doei, daar begin ik niet aan!]
[ nog een voorbeeld is een stijfkoppigheid en traditionele gedragen]

2 Petrus 3:14-16
Daarom, geliefden, terwijl u deze

Vers 13

dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door God bevonden te worden in vrede en beschouw het geduld van onze HEERE als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt.
Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de (natuurlijke 1 Kor.2:14)onkundige en onstandvastige mensen verdraaien (Gal.1:6-8), tot hun eigen verderf (2 Petr.2:1-3) net als de andere Geschriften.

Ezechiël 3:21
Maar u, als u de rechtvaardige waarschuwt, opdat de rechtvaardige niet zondigt, en hij door uw liefde voor God niet zondigt, zal hij zeker in leven blijven omdat hij gewaarschuwd is, en u hebt zijn en uw leven gered.

Dus rest ons het werk van God aan alle kreaturen:

Galaten 6:10
Zo dan, terwijl wij nog de tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten van het Evangelie.

Matthéüs 28:19
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopende in de Autoriteit van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, hun lerende ALLES wat Ik u geboden hebt, in acht te nemen.

2 Korinthe 5:17,18
Zo dan, indien iemand in Christus Jezus is, zo is hij een nieuw schepsel, het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.
En dit alles is uit God, DIE ons met ZICHZELF verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *