De VRAAG:

Wanneer de Zoon van God komt in al Zijn glorie, bent u bereid om met Hem de hemelen in te gaan?

Matthéüs 24:11-14, 21-25, 29-31
Vele valse profeten zullen tevoorschijn komen, en zullen er velen verleiden.
En omdat de wetteloosheid vermenigvuldigd wordt, zo zal Gods liefde verkoelen.
Maar wie volharden zal tot het einde toe, die zal behouden worden.
En het Evangelie van het Koninkrijk zal over de gehele aarde gepredikt worden, tot een getuigenis van alle natiën, en dan zal het einde komen.-
Want op dat moment zal er een grote verdrukking wezen, hoedanig niet geweest is vanaf de grondlegging van de wereld tot nu toe, en daarna niet meer wezen zal.
En indien die dagen niet ingekort zou worden, geen vlees zal behouden worden, maar om de wil van de uitverkorenen zullen die dagen verkort worden.
Alsdan, indien iemand tot u zou zeggen :
Ziet, hier is de Christus, of daar is Hij, geloof het niet.
Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden misleiden.
Ziet, Ik heb het u voorzegt. –
En in een oogwenk na die verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren van de hemel zullen (als het ware) vallen, en de krachten van de hemelen zullen bewogen worden.
En alsdan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon van God, en dan zullen alle mensen op aarde in beroering zijn, en zullen de Zoon van God zien, komende op de wolken van de hemel, met grote kracht en Gods heerlijkheid.
En Hij zal Zijn Engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier windstreken, van het ene uiterste tot aan het andere uiterste daarvan.

In deze westerse wereld met al de luxe en het begeren van rijkdommen, zal het zwaar worden om bezittingen achter te laten.
Voor de arme landen zal het veel minder zwaar worden om hun weinige bezittingen achter zich te werpen.
Wanneer Hij komt, en u roept, zou u net als de vrouw van Lot, achter u kijken wanneer u alles moet achterlaten?-Luk.17:32,33

Matthéüs 24:17,18
En die op het dak is, kom niet van het dak om iets uit zijn huis te nemen.
En die op het akker is, keer niet terug naar zijn huis om zijn goederen op te halen.

Dit is slechts een voorbeeld, om geen waarde te hechten aan wereldse bezittingen, als de tijd daar is.

Wat is de raad van Jezus Christus?

Matthéüs 19:16-21
En ziet, er kwam tot Jezus een jongeman, die vroeg aan Hem:
Goede Meester, wat voor goeds zal ik doen om het eeuwige leven te ontvangen?
Jezus zei tegen hem:
Waarom noemt u Mij goed?
Niemand is goed, behalve Eén, namelijk God.
Doch wilt u het leven ingaan, onderhoud de geboden.
En de jongeman vroeg Hem: Welke?
En Jezus zei: Deze:
U zult niet doden, u zult geen overspel doen, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis geven.
Eer uw vader en moeder, en:
U zult uw naaste liefhebben zoals u uzelf liefhebt.
De jongeman zei tegen Jezus:
Al deze dingen heb ik onderhouden vanaf kinds af aan, wat ontbreekt mij nog?
Jezus zei tegen hem:
Indien u volkomen wilt zijn, ga heen en verkoop alles wat u heeft en geeft het de armen, en u zult een schat hebben in de hemelen, en kom achter Mij aan en volgt Mij.
Als nu de jongeman dit hoorde, werd hij bedroefd, en ging weg, want hij had vele goederen.

Een krachtig voorbeeld, om ons niet vast te houden aan wereldse bezittingen, want veel bezittingen is voer van hebzucht.
Beter een sober levenstijl te hebben dan te genieten van alle opgebouwde rijkdommen.
Probeer te leven en te genieten van weinig, als u veel bezit.

1 Timothéüs 6:7-10
Wij hebben niets de wereld ingedragen bij onze geboorte, het is duidelijk dat wij na onze dood niets daaruit kunnen wegdragen.
Als wij voedsel, kleding en een dak boven onze hoofd hebben, dat wij daarmee tevreden moeten zijn.
Maar wie meer willen hebben, meer rijkdom, die vallen in verzoeking, in een strik, in vele dwaze en schadelijke begeerten, die mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.
Want de geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn zij afgedwaald van het geloof, en hebben zij zich met vele smarten doorstoken.

Het laatste vers, is typerend wat ook in Matthéüs 13 vers 23, waar staat:

-En degenen die tussen de doornen bezaaid zijn, zijn deze, die het Woord hoort, maar door de zorgvuldigheden van deze wereld, en de verleidingen van de rijkdom, is het Woord verstikt geraakt, en het wordt onvruchtbaar.-

Bent u bereid, als het zover is, dat u niet gewend bent geraakt aan uw luxe levensstijl, om in de heerlijkheid van Jezus Christus te komen, en al uw aardse bezittingen achter u te laten?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *