Menselijke wijsheid

In deze laatste dagen, kunnen we zien om ons heen dat door de wetenschap van mensen de wetteloosheid toeneemt.
Men name van het internet komen we steeds meer te weten, en dat resulteert tot egoïstisch gedrag, om de ander het leven zuur te maken.

Door de wetenschap, gaan mensen ook laboratoriumonderzoek doen, spelenderwijs rommelen met chemische scheikunde, wat leidt tot fouten.

De mens is onvolmaakt, dus de mens kan onmogelijk iets volmaakts maken, het leidt iedere keer tot meer problemen.

De satan weet dit, en gebruikt mensen om zijn wil uit te voeren. Met als gevolg dat menselijke fouten tot chaos leidt.
We hebben te maken met de coronavirus, allemaal veroorzaakt door menselijk falen.

Een mooie gelegenheid voor satan om de liefde van God op een laag pitje te zetten, want iedereen moet afstand van elkaar houden. Kerken en moskeeën mogen niet meer vol zijn, mensen mogen niet meer omgaan met elkaar, dan alleen digitaal. En digitaal is antichrist.

Een ware gelovige moet ten alle tijden zich aan de protocollen houden van de God van Abraham.
Op HEM blijven vertrouwen, en niet op de mens.

Spreuken 3:5-8
Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun op uw verstand niet.
Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.
Weest niet wijs in uw eigen ogen, wijkt van het kwade, heb ontzag voor de HEERE.
Het zal een medicijn zijn voor uw navel, en een bevochtiging voor uw beenderen.

Prediker 1:13,14 (Salomo profeteert)
En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken, en na te speuren al wat er geschiedt onder de hemel.
Deze moeilijke bezigheden heeft God de mens gegeven, om zich daarmee te bekommeren.
En ik zag al de werken aan, die onder de zon geschieden, en ziet, het was allemaal ijdelheid en kwelling van de geest.

De wetenschap van mensen, lijkt mooi en ingenieus, maar de schijn bedriegt.
Mooie woorden maken nog niet dat iets goed is.
Een voorbeeld, een gelijkenis, van hetgeen een mens doet in zijn hart (geestelijk begrip) :

Matthéüs 12:34-36 (Jezus citeert)
Addergebroedsel! hoe kunt u goede dingen spreken daar u boos zijt? want uit de overvloed van het hart spreekt de mond.
De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van zijn hart; de boze mens brengt boze dingen voort uit de boze schat van zijn hart.
Maar Ik zeg u, dat van elk ijdel woord, die de mens gesproken heeft, zij rekenschap moeten afleggen op de oordeelsdag.

Openbaring 11:18
En de volken waren toornig geworden, en UW toorn is gekomen, en de tijd is gekomen om de doden te oordelen, en om het loon te geven aan de dienstknechten, de profeten, de heiligen, en aan degenen die voor UW Naam ontzag hebben, de kleinen en de groten, en om te verderven die de aarde verderven.

U ziet dat degenen die God aanhangt of HEM niet aanhangt geoordeeld zullen worden naar hetgeen zij gedaan hebben.

Het feit rust ook op -, dat degenen die van de aarde, of het nu letterlijk of figuurlijk gezien wordt, een puinhoop maken verdorven zullen worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *