Het goede en het kwade zaad.

 

 

Het goede en kwade zaad.

Velen zijn geroepen en weinigen zijn uitverkoren.-Matt.22:14

Is het de waarheid, dat iedereen die in Jezus Christus gelooft behouden zal worden?

Dat is de vraag waar het nu om gaat.

Velen nemen Johannes 3 vers 16 ter hand, dat God ZIJN Zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft het eeuwige leven krijgt.

Toch zijn er velen die dat niet krijgen.
Want velen doen het liever op een manier hoe het hun uitkomt.
Het spreekwoord: “vele wegen leiden naar Rome”, is dan ook voor hen van toepassing.

Nou, in Rome moet je al helemaal niet zijn! Want dat is het grote mysterie, Babylon de Grote, het wereldrijk van religie en demonen.

Neen, het is Gods wil, die uitgevoerd moet worden.

Matthéüs 7: 21
Niet een ieder die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk van de hemelen, maar die daar doet de wil van Mijn Vader, DIE in de hemelen is.

Laten we een gelijkenis bezien, wat Jezus ons te vertellen heeft:

Matthéüs 13: 24-29
Een gelijkenis heeft Jezus hen voorgesteld, zeggende:
Het Koninkrijk van de hemelen, is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker.
En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide kwaad zaad tussen de tarwe, en ging weg.
Toen nu het tarwe opgeschoten was, en vrucht voortbracht, zo openbaarde zich ook het kwade zaad.
En de landarbeiders van de heer des huizes, vertelde het hun heer, zeggende:
Heere, heeft u niet goed zaad gezaaid in uw akker? Waar komt dan dat kwade zaad vandaan?
En de heer zeide tot hen:
Een vijandig mens heeft dit gedaan.
En de landarbeiders zeiden tot hem:
Wilt u dan dat wij heengaan, en het onkruid verzamelen?
Maar de heer zeide: Volstrekt niet!
Want u zult misschien ook het tarwe ermee uittrekken.
Laat ze beiden tezamen opgroeien, en in de tijd van de oogst, zal ik tot de maaiers zeggen:
Vergadert eerst het onkruid, en bindt het in bossen, om het te verbranden, maar brengt al de tarwe tezamen in de schuur.

Matthéüs 13 vers 33 zegt:
Laat ze beiden tezamen opgroeien.
Velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren.
De weinigen zijn het goede zaad.
Lukas 13 vers 24 zegt dan ook:
Strijdt om in te gaan door de nauwe poort, want velen zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen het niet kunnen.
Waarom dan niet?
Omdat zij de gezonde leer van Christus niet kunnen verdragen (2 Tim.4:3,4), maar fijngevoelig, prikkelbaar of kwetsbaar zijn van gehoor.
Ze vinden de gezonde leer van Christus te moeilijk om uit te voeren.
Ze laten de belangrijkste reden van het Evangelie weg.
Zij zoeken niet de wil van God, maar zoeken naar hun eigen idealisme en begeerte.
Sommige onkruiden zijn sprekend als de tarwe, en hebben ook mooie bloemen, zijn ze dan goed?

Uitlegging van de zaaier van het goede zaad:

Matthéüs 13: 37-40
En Jezus antwoordde:
Die het goede zaad zaaide, is de Zoon van God.
De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk, en het kwade zaad zijn de kinderen van het kwaad.
En de vijand die het kwade zaad gezaaid heeft, is de duivel, en de oogst is de voleindiging van de wereld, de maaiers zijn de Engelen.
(Matthéüs 24:30,31/25:31,32)

Het kwade zaad, zijn degenen die zich van buiten mooi voordoen, en anderen op hun tekortkomingen veroordelen. Zij zijn wat Jezus Christus tot de Farizeeën en schriftgeleerden zei, dat zij gelijk als witgekalkte graven zijn, mooi van buiten maar onrein van binnen.
(Matthéüs 23:27)

Vele voorgangers wijzen vele mensen de verkeerde kant op, zij verloochenen de Heilige Geest, zij verdraaien de weg van Jezus Christus, zij bespotten en bespuwen in het aangezicht van God.

2 Korinthe 11: 13-15
Want zulke valse apostelen, zijn bedrieglijke arbeiders, zich veranderen in apostelen van Christus.
En het is geen wonder, want de Satan verandert zich in een Engel van het licht.
Zo is het dan ook niets verwonderlijks, dat ook zijn dienaars zich veranderen, al doen zij zich voor als dienaars van de gerechtigheid, van welke hun einde zal zijn naar hun handelen.

 

De Heilige Geest.

Getuigen van Jezus Christus :

Degenen die door God geroepen zijn, zijn de getuigen van Jezus Christus.

Wat is getuigen zijn?

  • bevestigen
  • verklaren
  • verkondigen
  • pleiten

Een getuige zijn van Jezus Christus, is zijn een heilige door de Heilige Geest.
Zonder Die Heilige Geest, kan men geen getuigen zijn.

Handelingen 2:38,39
En Petrus antwoordde hun:
Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de HEERE, onze God, er toe roepen zal.

Is God gestopt met roepen?
Is Jezus Christus al teruggekomen?
Is de gave van de Geest voorbij?

NEEN!

Romeinen 11 :16
Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg, en is de wortel heilig, dan ook de takken.

1 Petrus 1:15,16
Maar gelijk HIJ, DIE u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in heel uw wandel.
Er staat immers geschreven : weest heilig, want IK ben heilig.

Johannes 17:17-21
Heilig hen in UW Waarheid, UW Woord is de Waarheid.
Gelijk GIJ Mij gezonden hebt in de wereld, heb Ik hen gezonden in de wereld.
En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in Waarheid.
En Ik bid niet alleen voor deze, Mijne discipelen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven zullen.
Opdat zij allen één zijn, gelijk GIJ Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn, opdat de wereld gelove dat GIJ Mij gezonden hebt.

Als de Heilige Geest is opgehouden, als God opgehouden is mensen te roepen, dan kunnen we beter hele passages uit de bijbel wegschreuren omdat het niet meer van toepassing is. Dat zij verre!

Neen, het is nog steeds heden ten dage, mogelijk. Terwijl er toch groeperingen zijn die zeggen dat het voor die tijd was.
Wat voor een lui zijn deze dan, die zeggen dat de Heilige Geest niet meer ontvangen kan worden met de tekenen ervan?

2 Timotheüs 3: 5
Deze zijn het, die een schijn hebben van godzaligheid, maar de kracht van de Geest verloochend hebben. Heb een afkeer van deze!

1 Korinthe 1:2,3, 9,10
Aan de Gemeente Gods, de geheiligde in Christus Jezus, de geroepene heiligen met allen, die allerwege de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, hun zij genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.-
God is getrouw, door WIE gij zijt geroepen tot gemeenschap met ZIJN Zoon Jezus Christus, onze Heere.
Doch ik vermaan u, broeders, bij de Naam van onze Heere Jezus Christus, weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn, weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.

Wat staat hier?
Eén zijn in de Geest van God, is niet zonder Deze Geest God te dienen.

Zonder Deze Geest, is het onmogelijk om God te behagen.

Romeinen 8:7
Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God, trouwens het kan dat ook niet, zij die in het vlees denken, kunnen God niet behagen.