De Heilige Geest.

Getuigen van Jezus Christus :

Degenen die door God geroepen zijn, zijn de getuigen van Jezus Christus.

Wat is getuigen zijn?

  • bevestigen
  • verklaren
  • verkondigen
  • pleiten

Een getuige zijn van Jezus Christus, is zijn een heilige door de Heilige Geest.
Zonder Die Heilige Geest, kan men geen getuigen zijn.

Handelingen 2:38,39
En Petrus antwoordde hun:
Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de HEERE, onze God, er toe roepen zal.

Is God gestopt met roepen?
Is Jezus Christus al teruggekomen?
Is de gave van de Geest voorbij?

NEEN!

Romeinen 11 :16
Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg, en is de wortel heilig, dan ook de takken.

1 Petrus 1:15,16
Maar gelijk HIJ, DIE u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in heel uw wandel.
Er staat immers geschreven : weest heilig, want IK ben heilig.

Johannes 17:17-21
Heilig hen in UW Waarheid, UW Woord is de Waarheid.
Gelijk GIJ Mij gezonden hebt in de wereld, heb Ik hen gezonden in de wereld.
En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in Waarheid.
En Ik bid niet alleen voor deze, Mijne discipelen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven zullen.
Opdat zij allen één zijn, gelijk GIJ Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn, opdat de wereld gelove dat GIJ Mij gezonden hebt.

Als de Heilige Geest is opgehouden, als God opgehouden is mensen te roepen, dan kunnen we beter hele passages uit de bijbel wegschreuren omdat het niet meer van toepassing is. Dat zij verre!

Neen, het is nog steeds heden ten dage, mogelijk. Terwijl er toch groeperingen zijn die zeggen dat het voor die tijd was.
Wat voor een lui zijn deze dan, die zeggen dat de Heilige Geest niet meer ontvangen kan worden met de tekenen ervan?

2 Timotheüs 3: 5
Deze zijn het, die een schijn hebben van godzaligheid, maar de kracht van de Geest verloochend hebben. Heb een afkeer van deze!

1 Korinthe 1:2,3, 9,10
Aan de Gemeente Gods, de geheiligde in Christus Jezus, de geroepene heiligen met allen, die allerwege de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, hun zij genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.-
God is getrouw, door WIE gij zijt geroepen tot gemeenschap met ZIJN Zoon Jezus Christus, onze Heere.
Doch ik vermaan u, broeders, bij de Naam van onze Heere Jezus Christus, weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn, weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.

Wat staat hier?
Eén zijn in de Geest van God, is niet zonder Deze Geest God te dienen.

Zonder Deze Geest, is het onmogelijk om God te behagen.

Romeinen 8:7
Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God, trouwens het kan dat ook niet, zij die in het vlees denken, kunnen God niet behagen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *