De genadeloze Christus.

De liefde van onze tijd is zover gekelderd dat gelovigen in Christus geen of nauwelijks tijd meer hebben voor hun naaste in de HEERE.

Zal Jezus Christus nog wel genadig zijn op de oordeelsdag?

Wie in Gods Woord blijft zijn vurig bezig Gods pad te bewandelen. Zij zijn welkom bij God.

Openbaring 2:13-17 geeft een voorbeeld van een vroegere Gemeente, die ook voor alle Gemeentes in Christus tot nu toe toepasselijk is. Daar staat dat wie lauw met Gods Woord omspringt onacceptabel is. Er zal geen genade verkregen worden door Christus.

Je kan beter vurig zijn of als een blok ijs, want God accepteerd geen slappe was.

In Matthéüs 7:21-23 worden christenen die zich als een lauwe of slappe was hun wandel in Christus volbrengen tot het einde toe, als onrechtvaardig bestempeld, en dan zullen zij zeer teleurgesteld zijn.

Genade kan alleen verkregen worden door Gods liefde openbaar te maken en ernaar te leven. De eerste twee geboden die Jezus Christus ons bevolen heeft die na te volgen is elkaar lief te hebben.

Vijand zijn van God.

Er zijn vele kerken en stromingen die zeggen de ware kerk van Christus te zijn. Zij zeggen de liefde van God te kennen en te doen, maar eigenlijk zijn vele kerken en/of stromingen vijanden van God, en zullen hoe dan ook buiten Gods genade vallen – Matt.7:21-23

Paulus gaf een raad om hetzelfde Evangelie na te volgen toen hij dat opgeschreven had in de evangeliën. Wat hij opgeschreven had door Gods Heilige Geest, geldt voor elke christen totdat de Heere Jezus Christus terugkomt.

Filippenzen 3:17-19/ Galaten 1:8

Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van welke ik u dikwijls gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn, welke einde is het verderf, welke hun buik is God, en welke hun heerlijkheid is in hun schande, degenen die aardse dingen bedenken./

Doch al was het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een evangelie zou verkondigen, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

Gods plan is, dat Jezus Christus alle vijanden van God teniet zal doen. Dus degenen die niet correct naar Gods wil zullen handelen, zullen vernietigd worden in de tweede dood.
Dat zullen ongelovigen zijn, maar ook gelovigen die niet geloven.-1 Korinthe 15:21-28

Gods vijanden in kerken en samenstromingen, zijn deze:

Spreuken 6:16-19/ Openbaring 21:8

Deze zes haat de HEERE, ja, zeven zijn ZIJN ziel een gruwel:

Hoge ogen, een valse tong, en handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat vol is van ondeugdelijke gedachten, voeten die zich haasten om kwaad te doen, een valse getuigenis, die leugens blaast, en die tussen broeders tweedracht zaait./

Maar de lafhartige, en de ongelovigen, de gruwelijke tegennatuurlijke , en de moordenaars, en immorele, en magiebeoefenaars, en afgodendienaars, en elke leugenaar (allemaal), hun deel is in de poel die daar brandt van zwavel en vuur, hetwelk is de tweede dood.

Dit zijn de woorden van onze lieve Heere Jezus Christus, die de mensen hun hart ziet wanneer zij niet volgens de wil van God wandelen. En wat heeft onze lieve Broeder en Koning nog meer te zeggen, van degenen die lauw bezig zijn in hun geloof op Hem?

Openbaring 3:15-18

Ik weet uw werken, dat u nog koud bent noch heet, och, bent u maar koud, of heet!!

Zo dan, omdat u lauw bent, noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.

Want u zegt, dat u rijk bent, en verrijkt geworden, en dat u het aan niets ontbreekt; maar u weet niet, dat u bent: ellendig, jammerlijk,  en arm, en blind, en naakt.

Ik raad u dan aan, om van Mij te kopen, goud, beproefd komende uit het Vuur, opdat u rijk mag worden, en witte kleding mag dragen opdat men uw naaktheid niet zien zal, en zalf uw ogen met Ogenzalf, opdat u mag zien.

 

 

 

 

Is de hemel wel zo’n leuke plaats?

Dat is een goeie vraag.

Ongetwijfeld zijn bijna alle gelovigen van welke religie maar ook er zeker van dat de hemel een heerlijke plaats is om te genieten van voortreffelijke omstandigheden.

Dat een derde deel van de sterren uit de hemel zijn gevallen, duidt op dat een derde deel van de engelen uit de hemel zijn verjaagd omdat zij door de engel Lucifer verleid waren om een coup te plegen in de hemel.-Openb.12:4

Openbaring 12:7,8

En er kwam oorlog in de hemel, Michaël en Zijn engelen streden tegen de draak, en de draak streed ook met zijn engelen. En zij hebben niet gewonnen, en hun plaats is weggehaald in de hemel.

Zij waren dus niet blij met de omstandigheden waar zij woonde. Dus is de hemel wel een verrukkelijke plaats? Neen.