Vergeving.

Vergeving en de zonde bedekken, voor wie is dit voorrecht?

Dat zijn voor degenen die in het licht van God wandelen.

Jeremia 31:33,34

Dit is het verbond, dat IK na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE, IK zal MIJN wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven, en IK zal hun tot een God zijn, en zij zullen MIJ tot een volk zijn.

En zij zullen niet meer, een ieder zijn naaste, en een ieder zijn broeder, leren, zeggende: Kent de HEERE! want zij zullen MIJ allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE, want IK zal hun ongerechtigheid vergeven, en hun zonden niet meer gedenken.

####

Wanneer zal die tijd zijn van ” na die dagen”? Dat is het moment wanneer de Geest van God wordt uitgestort aan mensen die God als hun God accepteren door ZIJN Zoon Jezus Christus.

Handelingen 1:6-8

Zij dan (de discipelen van Jezus), die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult U in onze tijd aan Israël het Koninkrijk weder oprichten?

Hij zeide tot hen: het komt u niet toe, te weten de tijden of de gelegenheid, die de Vader in ZIJN Eigen macht gesteld heeft;

Maar u zult (op dat moment) ontvangen de kracht van de Heilige Geest, Die over u komen zal, en u zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste (tijden) van de aarde.

####

Gods volk openbaart zich als het geestelijk Israël. En wanneer de oordeelsdag aanbreekt, dan zullen de vergevingsgezinde christenen met Christus Jezus naar de hemelen gaan.-1 Thess.4:16,17

1 Thessalonicensen 5:1-5

Maar van de tijden en de gelegenheid, broeders! hebt u niet nodig dat men u daarover schrijft.

Want u weet zeer wel, dat de dag van de HEEREN gelijk zal komen als een dief in een nacht.

Want wanneer zij zullen zeggen: het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood van een zwangere vrouw, en zij zullen het geenszins ontlopen.

Maar u, broeders, u bent niet in de duisternis, dat die dag als een dief zal overvallen.

Want u bent allen kinderen van het licht, en kinderen van de dag;

Wij zijn niet van de nacht, ook niet van de duisternis.

Gods volk is eensgezind en nederig.

Vergeving is dan ook van grote waarde onder ZIJN volk.  God vergeeft, en dan zullen ZIJN kinderen ook vergeven. Als men niet kan vergeven, dan hoort zo’n persoon niet onder het volk van God.

Mattheüs 6:14,15

Indien u de misdaden van mensen vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden vergeven. Maar indien u de misdaden van uw naaste niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.

Mattheüs 18:21,22

Toen kwam Petrus tot Jezus, en zeide: Heere! hoe vaak zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik het hem vergeven zal! Tot zeven maal? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zeven maal, maar tot zeventigmaal zeven maal.

Waar de Geest van de HEERE is, daar is echte vrijheid.

Vrijheid om te kunnen vergeven. Wie zich op het tijdstip dat de vergiffenis plaats moet vinden niet vergeeft,  zal het vergeten. En later komt dat ten sprake, waarom iemand niet heeft vergeven, op de oordeelsdag.-Matt.7:21-23