Afgoden:

Kerstmis, een heidens feest.

  • Jaarlijks wordt Kerstmis gevierd in de mom van de geboorte van Gods Zoon Jezus Christus.
  • Een ware christen viert deze geboortedag niet, omdat het geen gebod is, maar uit menselijke standpunt is ingevoerd.
  • Een “bekeerde” Romeinse keizer heeft deze geboortedag van Christus vermengt met de geboortedag van Saturnus op 25 december, sindsdien is deze dag het feest van de Christus.
  • Christus kan nooit in december geboren zijn, omdat Zijn geboorte vóór het regenseizoen plaatsvond, want er waren herders die bij hun schapen ‘s-nachts in het veld lagen. Ook in Israël is het in december koud, vooral ‘s-nachts.
  • Een christen die deze geboortedag van Christus toch viert, doet het uit traditie met een afgod, de kerstboom met gouden en zilveren versiersels. Is dit de bedoeling van God?
  • Toen Jezus geboren was, werd Hij gelegd in een kribbe, een voederbak voor vee. Was deze kribbe in een stal? Neen! Het was een huis of herberg. De gewoonte van een herberg in die tijd was, dat er een bak hing uit de opening van het raam van de herberg, zoals een plantenbak voor de ramen van een huis in deze tijd.
  • Ook staat er nergens dat het vee erbij was.

De waarheid van de geboorte van Jezus: Lukas 2: 6,7

En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.

En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

De waarheid dat het niet om een stal ging, maar om een huis: Matthéüs 2: 10,11

Als zij ( de wijzen van het Oosten) nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.

En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindje met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hem aanbeden; en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre.

De waarheid over de kerstboom: Jeremia 10: 1-5

Hoort het Woord, dat de HEERE tot ulieden spreekt, o huis Israëls!

Zo zegt de HEERE: Leert den weg der heidenen niet, en ontzet u niet voor de tekenen des hemels, dewijl zich de heidenen voor dezelve ontzetten.

Want de inzettingen der volken zijn ijdelheid; want het is hout, dat men uit het woud gehouwen heeft, een werk van des werkmeesters handen met de bijl.

Men pronkt het op met zilver en met goud, zij hechten ze met nagelen en met hameren, opdat het niet waggele.

Zij zijn gelijk een palmboom van dicht werk, maar kunnen niet spreken; zij moeten gedragen worden, want zij kunnen niet gaan; vreest niet voor hen, want zij kunnen geen kwaad doen, ook zo is er geen goeddoen bij hen.

De waarheid over afgoden: Exodus 20: 4,5a

Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.

Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want IK, de HEERE uw God, ben een ijverig God,-

De Romeinse keizer, die dit feest ingevoerd had, werd door boosaardige geesten daartoe aangedreven. Omdat de boze geesten, waaronder de satan, niet willen dat mensen die voor God gekozen hebben, de volle waarheid zouden doen. Zij weten dat, als christenen verblind worden, zij geen deel zullen hebben aan Gods Koninkrijk. De wereld doet elk jaar zijn best om deze Kerstmis-feest een schijnheilige tint te geven, en onware christenen volgen de wereld. ( lees voor uzelf wat God over deze afvallige engel te zeggen had, in Ezechiël 28: 13-19, en trek uw conclusie)

Tot slot:

2 Petrus 2: 1-3

En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenen, en een haastig verderf over zichzelven brengende; en velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet.

2 Timothéüs 3: 5

Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

 

 

611fb91de68d6bf1c7b29e9613147bfa

leviticus-17-7b-idolworshipdemonworship