Als Jezus wandelen:

1 Johannes 2: 1-6/ 1 Petrus 2: 21

 • Mijn geliefde kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, namelijk Jezus Christus, de Rechtvaardige;
 • en Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld.
 • En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.
 • Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in die persoon is de waarheid niet;
 • maar zo wie Zijn Woord bewaart, in die persoon is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn.
 • Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft./
 • Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen..

Toen Jezus op aarde was, ging hij om met wereldse vrienden?

 • Hij kwam bij wereldse mensen om de waarheid die vanuit God komt te verkondigen.

Was Hij bezig Zichzelf te vermaken met wereldse zaken?

 • Neen, Hij deed de werken die van de Vader afkomstig was. De dingen die van boven zijn.

Dacht Hij liever aan Zichzelf dan aan anderen?

 • Hij bekommerde Zich omtrent de zwakheden van de mensen.

Was Zijn wijsheid op aarde boven die van God?

 • Hij had de wijsheid die van God afkomstig was, en zei voortdurend dat Hij gezonden was door de Vader.

Maakte Hij Zich druk om te voorzien van het dagelijks voedsel?

 • Hij kon van iets weinig veel maken.

Was Hij een witgekalkte graf?

 • Hij deed Zich niet voor als de farizeeërs om Zichzelf te rechtvaardigen.

Wilde Hij aanbeden worden?

 • Neen, Hij gaf de eer aan God. Hij zei dat niemand goed was dan EEN, namelijk God.

Waren de geboden die Hij zei, van Zichzelf?

 • Zijn geboden waren de geboden van onze God en Vader alleen.

Waren Zijn geboden omtrent de toekomstige gaven van de Heilige Geest, na Zijn verheerlijking in de hemelen, van tijdelijke aard?

 • Neen! Wanneer Hij verheerlijkt was bij de Vader, kon Hij deze gaven aan iedereen geven wanneer Hij dat wilde. De Heilige Geest die aan iemand gegeven werd, blijft voor eeuwig bij die persoon. Deze gave is heden nog te verkrijgen.

Wat heeft Jezus ons geboden?

 • Gaat heen in de gehele wereld, en verkondigd het Evangelie aan alle creaturen.

Wat zijn de tekenen van de gelovigen, die het Evangelie gehoorzaam zijn?

 • De tekenen van de gelovigen, zijn de tekenen van een geest-vervuld persoon, die in Markus 16: 16-18 beschreven staan.

Hoe is Jezus gedoopt?

 • Door onderdompeling in het water van de Jordaan, als volwassene.

Vierde Jezus Christus Zijn verjaardag?

 • Neen, zelfs Zijn volgelingen deden dat niet.

Wat was het doel van Jezus Christus?

 • Om de gehele mensheid te redden van de dood, ook na Hem, nadat Hij het Evangelie overgedragen heeft aan Zijn volgelingen, om het op hun beurt weer over te dragen.

Was de verzoening van Zijn lijden en sterven van Zichzelf uitgegaan?

 • Neen, Hij heeft die opdracht vanuit de Vader aangenomen, wat in Jesaja 53 staat, omdat de Vader de mensen liefheeft.

Heeft Jezus ons niet gezegd, dat wij Gods Koninkrijk binnen moeten gaan door de Heilige Geest?

 • Ja, Hij heeft ons nauwlettend erop gewezen, dat, wie de Heilige Geest niet heeft, het Koninkrijk Gods, nooit binnen zullen gaan. Wij moeten door de Geest wandelen, omdat het bedenken van het vlees, vijandschap is tegen God. En wie de Heilige Geest niet heeft, kunnen God nooit behagen, omdat Zijn woorden, geestelijk te begrijpen zijn. Het horen en lezen van Zijn woorden, zijn woorden die van God afkomen.

Hoe weten de gelovigen, wanneer zij de Heilige Geest hebben ontvangen?

 • En één van de tekenen der gelovigen is, de tongen-taal. Deze taal verstaat alleen God. En wie God willen aanbidden, moeten HEM in Geest en Waarheid aanbidden. Deze Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke hoorbare uitademingen. Degene die in het vlees wandelen, zullen degenen die deze taal spreken, hen als dwaas zien. Omdat ze niet begrijpen, dat deze taal spontaan uit de gelovigen komt, zonder dat de persoon daar moeite voor hoeft te doen. Wie de Geest, de Heilige Geest van Christus, Die door de Vader gezonden wordt, niet heeft, komt Hem gewoon niet toe, omdat zij die ervoor bidden, het niet in geloof ervoor bidden.

Hebben degenen die in Jezus Christus, de Zoon van God, een arts nodig voor hun zwakheden?

 • Zij hebben geen arts nodig, omdat God de grote Geneesheer is, door het geloof in Jezus Christus.

Is het waar, wat veel christenen zeggen, dat dokters door God gezonden zijn, in plaats van Christus?

 • Neen, het is de reinste leugen. Jezus Christus heeft Zelf gezegd, dat degenen het geloof heeft als een mosterdzaad, geen ding onmogelijk is.

Gaan alle mensen naar de hemel?

 • Neen, niemand gaat naar de hemel. Alleen die in Jezus Christus zijn, gaan de hemelen in. Door Zijn bloed. Door de Heilige Geest, met het bewijs van het spreken in tongen.

Hoeveel Gemeentes zijn er die in de Heilige Geest wandelen?

 • Heel weinig. Omdat zij door de smalle poort binnengaan, velen hebben de brede poort gekozen, en hebben de Heilige Geest verloochend door hun menselijke geboden. Zij zijn afgedwaald door de geest der dwaling. Omdat zij voor zichzelf leringen hebben vergaderd naar hun eigen gemakzucht. Deze leringen zijn niet van God, maar van de duivel. Daarom wandelen zij in het vlees, en de geest-vervulden wandelen in de Geest.