Alle berichten van Minimum Fratem

Deze website-blog ondersteunt de ware godsdienst van het Evangelie. Het is niet van een kerk of Gemeente. Donaties worden niet geaccepteerd. Mocht u wel doneren, vul de collectezak van uw kerk of Gemeente. Het is Gods gave. Vir de Ligno is een blog van de nauwe poort, die weinig mensen zullen accepteren, omdat het de waarheid is. Overal waar de Geest van God aanwezig is, daar spreken mensen in Gods taal, die niemand begrijpt, dan God alleen. Gods zegen voor uw behoud!

Het geloof in God:

Johannes 14: 6,10

Jezus zeide tot..( iedereen): Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.tumblr_o3phnzn6t51tjj2sjo1_1280

Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, DIE in Mij blijft, DEZE doet de werken.

Johannes 17: 20,21

En Ik bid niet alleen voor dezen ( discipelen van Jezus), maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.

Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs GIJ, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in ONS één zijn, opdat de wereld gelove, dat GIJ Mij gezonden hebt.

jn17

 

Johannes 10: 9-16

Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.

Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.

Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet den wolf komen, en verlaat de schapen, en vliedt; en de wolf grijpt ze, en verstrooit de schapen.

En de huurling vliedt, overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg voor de schapen.

Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend.

Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook den Vader, en Ik stel Mijn leven voor de schapen.

Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden één kudde, en één Herder.

d5de49e15f62385153899322920236b7

 

Jakobus 2: 14, 19

 • Wat nuttigheid is, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en hij de werken niet heeft? Kan dat geloof hem zalig maken?
 • Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.

meditations-on-ready-or-not-matthew-25-1-13

Spreuken 8: 34,35

 • Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijner deuren.
 • Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE.

are-you-ready

 

Wie is uw naaste met de kerst?

Galaten 6: 1-3

Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige terecht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt.

Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.

Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelven in zijn gemoed.

 

Uw naaste liefhebben, is uw naaste in de Gemeente, is uw naaste in het Lichaam van Christus, de broeders en zusters in de Heere.

Romeinen 12: 10

Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een den andere voorgaande

.romans_12_10-white-800x800

 

Efeze 2: 19-22

Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;

gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;

op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den HEERE;

op WELKEN ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.

Gemeenschap met halfgebakken “naaste”en kerken vermijden:

Efeze 5: 6,7,8,11

Dat niemand u verleid met ijdele woorden; want om deze dingen ( Jeremia 10: 1-4, “kerstmis”) komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid ( Lukas 13: 26,27).

Zo zijt hun medegenoten niet.christmas-tree-1100237_960_720

> Want gij waart eertijds in duisternis, maar nu zijt gij in het licht van de HEERE; wandelt als kinderen des Lichts.cropped-walk-in-the-light21

En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.

 

 

Door de Geest de wetenschap van de zonde:

Micha 4: 1,2

Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen; en deze zal verheven zijn boven de heuvelen, en de volken zullen tot deze toevloeien. En vele heidenen zullen heengaan, en zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, en ten huize van den God Jakobs, opdat HIJ ons lere van ZIJN wegen, en wij in ZIJN paden wandelen; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN Woord uit Jeruzalem.

 • Markus 1: 1-4,8
 • Het begin des Evangelies van Jezus Christus, den Zoon van God.
 • Gelijk geschreven is in de profeten: Ziet, IK zend MIJN Engel voor Uw aangezicht, Die Uw weg voor U heen bereiden zal.
 • De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt ZIJNE paden recht.
 • Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden./
 • Ik heb ulieden wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met den Heiligen Geest.

Johannes 14: 26/ 15: 26

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb./ Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.

Johannes 14: 6

Jezus zeide…: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Het bekennen:

 • Spreuken 3: 5,6
 • Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.
 • Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.
 • Romeinen 7: 14-23
 • Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.
 • Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik.
 • En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is.
 • Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont.
 • Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet.
 • Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.
 • Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde, die in mij woont.
 • Zo vindt ik dan deze wet in mij: als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt.
 • Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendige mens;
 • maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is.

Galaten 5: 17

Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen(over) elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wilt.

micah-4-1-scripturephoto_jumbo

Bekering naar Gods wil:

Ezechiël 18: 4

Ziet, alle zielen zijn MIJNE; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn MIJNE; de ziel die zondigt, die zal sterven.

1 Johannes 3: 4

Een ieder, die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid.

Ezechiël 18: 23

Zou IK enigszins lust hebben aan den dood des goddelozen, spreekt de HEERE JAHWEH; is het niet, als hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven?

Spreuken 3: 5

Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.

Spreuken 1: 22,23

Gij slechten! hoe lang zult gij de slechtheid beminnen, en de spotters voor zich de spotternij begeren, en de zotten wetenschap haten? Keert u tot MIJN bestraffing; ziet, IK zal MIJN Geest ulieden overvloediglijk uitstorten; IK zal MIJN woorden u bekend maken

 • Handelingen 2: 38 – Bekering naar Gods wil
 • Romeinen 6: 3,4
 • Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?
 • Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

Romeinen 6: 11

Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Heere.

hqdefault-1maxresdefault-1

God der vergeving:

Exodus 33: 18,19

Toen zeide ..(Mozes): Toon mij UW heerlijkheid!

Doch HIJ zeide: IK zal al MIJN goedigheid voorbij uw aangezicht laten gaan, en zal den Naam des HEEREN uitroepen voor uw aangezicht; maar IK zal genadig zijn, wie IK zal genadig zijn, en IK zal MIJ ontfermen, over wie IK MIJ ontfermen zal.

Exodus 34: 6,7a

Als nu de HEERE voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep hij: HEERE, HEERE; God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. DIE de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, DIE de ongerechtigheid, en overtreding, en zonde vergeeft;-

 • Romeinen 3: 21-24
 • Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:
 • Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.
 • Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; en worden om niet gerechtvaardigd, uit ZIJN genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;-

Hebreeën 10: 15-18

En de Heilige Geest getuigt het ons ook; want nadat HIJ tevoren gezegd had: Dit is het verbond, dat IK met hen maken zal na die dagen, zegt de HEERE: IK zal MIJN wetten geven in hun harten, en IK zal die inschrijven in hun verstand; en hun zonden en hun ongerechtigheden zal IK geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving van zonde is, daar is geen offerande meer voor zonde.

Micha 7: 18,19

Wie is een God gelijk GIJ, DIE de ongerechtigheid vergeeft, en de overtreding van het overblijfsel ZIJNER erfenis voorbijgaat? HIJ houdt ZIJN toorn niet in eeuwigheid; want HIJ heeft lust aan goedertierenheid. HIJ zal ZICH onzer weder ontfermen; HIJ zal onze ongerechtigheden dempen; ja, GIJ zult al hun zonden in de diepten der zee werpen.

d4a67ff2f6010e71233b7735fa0b25b4aedeeaa70e1838a6ec7721cb511f42d928118

Het Evangelie is zwart/wit, geen mistige realiteit:

Johannes 3: 16,17

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat HIJ ZIJN eerstgeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet vernietigd worde, maar het eeuwige leven zullen ontvangen. Want God heeft ZIJN Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem behouden wordt.

Het Evangelie:

Handelingen 2: 38

En Petrus zeide …( tot de gehele wereld): Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der … (onrechtvaardigheid), en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Johannes 3: 5

Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u de waarheid: Zo iemand niet wederom geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.

2 Thessalonicenzen 2: 13-17

Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat God u van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid; waartoe HIJ u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief. En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, DIE ons heeft liefgehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertrooste uw harten, en versterke u in alle goed woord en werk der verkondiging.

Staat vast in het zwart/wit van het Evangelie, want:

 • Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil van Mijne Vader, DIE in de hemelen is-Matthéüs 7: 21.
 • Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt weerstaan in den boze dag, en alles verricht hebbende, staande kunt blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met welke gij al de vurige pijlen van het boze zult > kunnen <  uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. Met alle bidding en smeking, biddende te aller tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;- Efeze 6:13-18.
 • eph-6-17hqdefaultmatthew-24-14-gospel-of-the-kingdom-preached-blue

Als Christus een christen zijn:

1 Korinthe 6: 17,19,20

Maar die de Heere aanhangt, is één Geest met Hem./ Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet zijt? Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke van God is.

Kolossenzen 2: 6,7

Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem; geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging.

1 Petrus 2: 21

Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nagelaten heeft, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen.

Efeze 3: 17-19

Opdat Christus door het geloof in uw harten woont, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; opdat gij ten volle kan begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.

Kolossenzen 3: 1-3

> Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die van boven zijn, waar Christus is, zittende aan Gods rechterhand. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.connection-church-croptumblr_m3tnkwxgmv1qhmhdfo1_500

 

De geestelijke Steenrots gehoorzamen:

Matthéüs 7: 24,25

Een ieder dan, die deze Mijn woorden hoort en doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft; en er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen het huis gebeukt, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond.

Psalm 18:2/71: 3

De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn God, mijn Rots, op WELKEN ik betrouw; mijn Schild, en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek./ Wees mij tot een Rotssteen, om > daarin < te gaan; GIJ hebt bevel gegeven, om mij te verlossen, want GIJ zijt mijn Steenrots en mijn Burg.

1 Korinthe 10: 1-4

En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze voorvaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn; en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee; en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben; en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus.

Jezus zeide:

Johannes 5: 30

Ik kan van Mijzelf niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil van Mijn Vader, DIE Mij gezonden heeft.

Spreuken 8: 34,35

Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijner deuren. Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE.

Matthéüs 21: 44

En wie > op < dezen steen valt, die zal verpletterd worden; en >op <  wien hij valt, dien zal hij vermorzelen. ( vergelijk: Lukas 8:6; waar staat dat deze erop viel. Zie Psalm 71: 3).

1 Petrus 2: 7

U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een Hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis.

vergelijk:

2 Timothéüs 4: 3,4

Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.

Galaten 1: 6,7/ 2 Timothéüs 3: 5

Ik verwonder mij, dat gij zo haastelijk wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; daar er geen ander is, maar er zijn sommigen ( nu velen), die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verdraaien./ Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

Deze zijn de ongehoorzamen:

Matthéüs 7: 26,27

En een ieder, die deze Mijn woorden hoort en deze niet doet, die zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft; en de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen het huis gebeukt, en het is gevallen, en zijn val was groot. ( Zie ook: Matthéüs 25: 1-13).vuurtoren2

De wil van God doen:

1 Johannes 2: 15-17

Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.

Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.

En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.

Romeinen 12: 2

En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

Galaten 5: 16,17,25

En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegenover elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wilt./ Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.

1 Petrus 4: 3-6

Want het is ons genoeg, dat wij den voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben, en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen; waarin zij zich vreemd houden, als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid, en u lasteren; dewelke zullen rekenschap geven Dengene, Die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Want daartoe is ook den doden het Evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar den mens in het vlees, maar leven zouden naar God in den Geest.memverse1thess518romans-8-6-7

God liefhebben met geheel uw ik:

Marcus 12: 29,30

En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE.

En gij zult den HEERE, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod.

Hart- Matthéüs 5: 8

Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.

Ziel- 1 Petrus 1: 22,23

Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart; gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwige blijvende Woord van God.

Verstand- Spreuken 3: 5,6

Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.

Kracht- Romeinen 1: 16/ 15: 13

Want ik schaam mij des Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een ieder, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek

De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes.

mark1230tumblr_nopxjac1jc1si5luho1_500