Alle berichten van Twee getuigen.

Deze website-blog ondersteunt de ware godsdienst van het Evangelie. Het is niet van een kerk of Gemeente. Donaties worden niet geaccepteerd. Mocht u wel doneren, vul de collectezak van uw kerk of Gemeente. Het is Gods gave. Vir de Ligno is een blog van de nauwe poort, die weinig mensen zullen accepteren, omdat het de waarheid is. Overal waar de Geest van God aanwezig is, daar spreken mensen in Gods taal, die niemand begrijpt, dan God alleen. Gods zegen voor uw behoud!

Het Evangelie is zwart/wit, geen mistige realiteit:

Johannes 3: 16,17

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat HIJ ZIJN eerstgeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet vernietigd worde, maar het eeuwige leven zullen ontvangen. Want God heeft ZIJN Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem behouden wordt.

Het Evangelie:

Handelingen 2: 38

En Petrus zeide …( tot de gehele wereld): Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der … (onrechtvaardigheid), en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Johannes 3: 5

Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u de waarheid: Zo iemand niet wederom geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.

2 Thessalonicenzen 2: 13-17

Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat God u van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid; waartoe HIJ u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief. En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, DIE ons heeft liefgehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertrooste uw harten, en versterke u in alle goed woord en werk der verkondiging.

Staat vast in het zwart/wit van het Evangelie, want:

  • Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil van Mijne Vader, DIE in de hemelen is-Matthéüs 7: 21.
  • Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt weerstaan in den boze dag, en alles verricht hebbende, staande kunt blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met welke gij al de vurige pijlen van het boze zult > kunnen <  uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. Met alle bidding en smeking, biddende te aller tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;- Efeze 6:13-18.
  • eph-6-17hqdefaultmatthew-24-14-gospel-of-the-kingdom-preached-blue

Als Christus een christen zijn:

1 Korinthe 6: 17,19,20

Maar die de Heere aanhangt, is één Geest met Hem./ Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet zijt? Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke van God is.

Kolossenzen 2: 6,7

Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem; geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging.

1 Petrus 2: 21

Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nagelaten heeft, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen.

Efeze 3: 17-19

Opdat Christus door het geloof in uw harten woont, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; opdat gij ten volle kan begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.

Kolossenzen 3: 1-3

> Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die van boven zijn, waar Christus is, zittende aan Gods rechterhand. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.connection-church-croptumblr_m3tnkwxgmv1qhmhdfo1_500

 

De geestelijke Steenrots gehoorzamen:

Matthéüs 7: 24,25

Een ieder dan, die deze Mijn woorden hoort en doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft; en er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen het huis gebeukt, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond.

Psalm 18:2/71: 3

De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn God, mijn Rots, op WELKEN ik betrouw; mijn Schild, en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek./ Wees mij tot een Rotssteen, om > daarin < te gaan; GIJ hebt bevel gegeven, om mij te verlossen, want GIJ zijt mijn Steenrots en mijn Burg.

1 Korinthe 10: 1-4

En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze voorvaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn; en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee; en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben; en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus.

Jezus zeide:

Johannes 5: 30

Ik kan van Mijzelf niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil van Mijn Vader, DIE Mij gezonden heeft.

Spreuken 8: 34,35

Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijner deuren. Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE.

Matthéüs 21: 44

En wie > op < dezen steen valt, die zal verpletterd worden; en >op <  wien hij valt, dien zal hij vermorzelen. ( vergelijk: Lukas 8:6; waar staat dat deze erop viel. Zie Psalm 71: 3).

1 Petrus 2: 7

U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een Hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis.

vergelijk:

2 Timothéüs 4: 3,4

Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.

Galaten 1: 6,7/ 2 Timothéüs 3: 5

Ik verwonder mij, dat gij zo haastelijk wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; daar er geen ander is, maar er zijn sommigen ( nu velen), die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verdraaien./ Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

Deze zijn de ongehoorzamen:

Matthéüs 7: 26,27

En een ieder, die deze Mijn woorden hoort en deze niet doet, die zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft; en de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen het huis gebeukt, en het is gevallen, en zijn val was groot. ( Zie ook: Matthéüs 25: 1-13).vuurtoren2

De wil van God doen:

1 Johannes 2: 15-17

Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.

Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.

En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.

Romeinen 12: 2

En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

Galaten 5: 16,17,25

En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegenover elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wilt./ Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.

1 Petrus 4: 3-6

Want het is ons genoeg, dat wij den voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben, en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen; waarin zij zich vreemd houden, als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid, en u lasteren; dewelke zullen rekenschap geven Dengene, Die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Want daartoe is ook den doden het Evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar den mens in het vlees, maar leven zouden naar God in den Geest.memverse1thess518romans-8-6-7

God liefhebben met geheel uw ik:

Marcus 12: 29,30

En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE.

En gij zult den HEERE, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod.

Hart- Matthéüs 5: 8

Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.

Ziel- 1 Petrus 1: 22,23

Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart; gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwige blijvende Woord van God.

Verstand- Spreuken 3: 5,6

Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.

Kracht- Romeinen 1: 16/ 15: 13

Want ik schaam mij des Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een ieder, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek

De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes.

mark1230tumblr_nopxjac1jc1si5luho1_500

Levend makende Geest van God:

Jesaja 57: 15

Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, DIE in de eeuwigheid woont, en WIENS Naam heilig is: IK woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat IK levend maakt het hart de verbrijzelden.

Ezechiël 36: 26,27

En IK zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u; en IK zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven. En IK zal MIJN Geest geven in het binnenste van u; en IK zal maken, dat gij in MIJN inzettingen zult wandelen, en MIJN rechten zult bewaren en doen.

Johannes 6: 63

De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is van geen nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.

Johannes 14: 26

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

2 Korinthiërs 3: 4-6

En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelf; maar onze bekwaamheid is uit God; DIE ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

1 Petrus 1: 15,16

Maar gelijk HIJ, DIE u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel; daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want IK ben heilig.

acts-2-38blessed_620

 

Van dood tot levend:

Geestelijke zinnebeeld:

De dorre plaats moet geblust worden met het water des levens, om de dorre plaats te laten groeien.

Efeze 2: 1-7

En u heeft HIJ mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;

in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;

onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;

maar God, DIE rijk is in barmhartigheid door ZIJN grote liefde, waarmede HIJ ons liefgehad heeft,

ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; ( uit genade zijt gij zalig geworden)

en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

opdat HIJ zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemende rijkdom ZIJNER genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Openbaring 21: 5-7

En DIE op den troon zat, zeide: Ziet, IK maak alle dingen nieuw. En HIJ zeide tot mij ( Johannes): Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.

En HIJ sprak tot mij: Het is geschied. IK ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Eind. IK zal den dorstige geven uit de fontein van het Water des Levens voor niet.

Die overwint, zal alles beërven; en IK zal hem een God zijn, en hij zal MIJ een zoon zijn.

Openbaring 22: 17

> En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! en die dorst heeft, kome; en die wil, neme het Water des Levens om niet.ezekiel_37_4_by_camoartz-d99caks

Wie is uw feitelijke familie, sinds u wederom geboren bent?

Exodus 20: 12

Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de HEERE uw God geeft.

Jeremía 31: 31/ Hebreeën 8: 13

Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat IK met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken;-/ Als HIJ zegt: Een nieuw verbond, zo heeft HIJ het eerste oud gemaakt; dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning.

In het nieuwe verbond zijn nu ook nieuwe regels en geboden:

Matthéüs 5: 43-45

Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en ue vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld aandoen, en die u vervolgen; opdat gij moogt kinderen zijn uws Vader, DIE in de hemelen is; want HIJ doet ZIJN zon opgaan over bozen en goeden, en regen over rechtvaardigen en niet-rechtvaardigen.

Mattéüs 19: 19/ 23: 9

Eer uw vader en moeder; en: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven./ En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want EEN is uw Vader, namelijk DIE in de hemelen is. ( God dus!)

Wie is dan uw vader, moeder, broeders en zusters in het nieuwe verbond?

Jezus zei Zelf:

Matthéüs 12: 50

Want zo wie den wil Mijne Vader doet, DIE in den hemelen is, deze is Mijn broeder, en zuster, en moeder.

Matthéüs 10: 37,38

Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig.

En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.slide_2matthew_10_37_jesus_god_holy_bible_verse_hd-wallpaper-1589877mt6

Er is nog tijd om te bekeren van de ongerechtigheid:

Zefánja 1: 14-17

De grote dag des HEEREN is nabij; hij is nabij, en zeer haastende; de stem van den dag des HEEREN; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen.

Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en des angsten, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid;

een dag der bazuin en des geklanks tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken.

En IK zal de mensen bang maken, dat zij zullen gaan als de blinden; want zij hebben tegen den HEERE gezondigd; en hun bloed zal vergoten worden als stof, en hun vlees zal worden als drek.

Jeremía 32: 27

Zie, IK ben de HEERE, de God van alle vlees; zou MIJ enig ding te wonderlijk zijn?

2 Petrus 3: 10-12

Maar de dag des HEEREN zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!

Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.zephaniah_1-227194832_stdd9a839601900d7ece761fadf6f5508aa

Oordelen:

Matthéüs 7: 1-3

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden.

En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeder is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?

Romeinen 2: 21-23

Die dan een ander leert, leert gij uzelven niet? Die predikt, dat men niet stelen zal, steelt gij? Die zegt, dat men geen overspel doen zult, doet gij overspel? Die van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige? Die op de wet roemt, onteert gij God door de overtreding der wet?

Johannes 7: 24

Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel.

Jakobus 2: 10

Want wie de gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle.

Jakobus 3: 2

Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in den toom te houden.

download

.titus-3-5romans-3-23-24