Alle berichten van Twee getuigen.

Deze website-blog ondersteunt de ware godsdienst van het Evangelie. Het is niet van een kerk of Gemeente. Donaties worden niet geaccepteerd. Mocht u wel doneren, vul de collectezak van uw kerk of Gemeente. Het is Gods gave. Vir de Ligno is een blog van de nauwe poort, die weinig mensen zullen accepteren, omdat het de waarheid is. Overal waar de Geest van God aanwezig is, daar spreken mensen in Gods taal, die niemand begrijpt, dan God alleen. Gods zegen voor uw behoud!

Aanvallers van het Evangelie.

De weg van de Waarheid wordt gelasterd.

Matthéüs 5: 10-13
Gezegend zijn de vervolgden om de gerechtigheid, want voor hen is het Koninkrijk van de hemelen.
Gezegend zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.
Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.
Gij zijt het zout van de aarde, indien nu het zout zijn smaak verliest, waarmee zal het nog dienen?
Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen te worden en door de mensen vertrapt te worden.(vergelijk Gal.1:8)

Degenen die het Woord recht blijft snijden, en het andere evangelie vertrappen, zijn de gezegende van de Vader.
ER IS MAAR ÉÉN EVANGELIE.
Zij worden dan ook door de Satan en zijn dienaren vervolgt, omdat de Waarheid niet openbaar mag worden, dan alleen een valse evangelie.
Het leugen-evangelie is véél leuker, dan het ware Evangelie, want dat is eng, zeggen zij ( 2 Tim.4:3,4).

2 Korinthe 11:13-15
Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus (witgekalkte graven Matt.23:27).
Geen wonder ook!
Immers, de Satan zelf doet zich voor als een Engel van het licht.
Het is dus niets verwonderlijks, dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid, maar hun einde zal zijn naar hun werken (Matt.25:41).

2 Petrus 2:1-3
Er zijn onder het volk van Israël ook valse profeten geweest, zoals ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke dwaalleringen zullen doen binnensluipen ( vergelijk Joh.10:1), zelfs de HEERSER, DIE hen gekocht heeft (door ZIJN Zoon Jezus Christus), verloochenende (Matt.12:31) en een haastig verderf over zichzelf zullen brengen.
En velen (Matt.7:21-23) zullen hun losbandigheid navolgen, zodat door hun schuld de weg van de Waarheid gelasterd zal worden, en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen, maar hun oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.

Typerend is het dat vele kerken hun collecte verplicht langs de mensen doen rondgaan, met het oog, dat het voor de HEERE is. Een satanische schande!

Wie de weg van de Waarheid op goede banen leidt, heeft die egoïstische trekken niet, zij staan ook niet geregistreerd, omdat er geen winstbejag is, en alles gaat als eensgezind.

1 Thessalonicenzen 2:13-17
En hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikte Woord Gods van ons hebt ontvangen (door zendbrieven), het hebt aangenomen, niet als woord van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een Woord van God, dat ook werkzaam is in u (door de Heilige Geest ),die gelooft.
Want gij, broeders, zijt navolgers geworden van de Gemeente van God in Christus Jezus, die in Judéa zijn (Hand.1:8), omdat ook gij hetzelfde te verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten als zij van de Joden, die zelfs de Heere Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd (Joh.17:14) hebben, die God niet behagen (in het hart maar met hun lippen) en tegen alle mensen ingaan, daar zij ons verhinderen tot allen te spreken tot hun behoud, waardoor zij te alle tijden de maat van hun zonden vol maken.
De toorn van God is over hen gekomen tot het einde.
Maar wij, broeders, die een tijd lang naar het oog, niet naar het hart, van u beroofd zijn geweest, hebben met zeer veel ijver en groot verlangen begeerd uw aangezicht te zien.

2 Korinthe 5 vers 14,15 citeert dat wij niet voor onszelf leven en dat de liefde van God ons dringt om de valse leerstelling van het andere evangelie de kop in te drukken, want er is maar één Evangelie, en maar één genade.

De profeet van satan.

Iedere profeet die buiten de God van Israël God predikt is door de Satan gestuurd.

In de tijd van Paulus was daar ook een valse godin, genaamd Diana.

Wij die de Enigste ware levende God aanbidden in Geest en Waarheid, achten elke god of godin als niets. Wij zien deze stomme goden als vals, en ook hun verkondigers.

Deze reactie zal ook door de volgelingen van de valse profeet van Satan komen.

Deze valse god, door Mohammed aan de hand door hem geschreven Koran, die hij vanuit de Thora en Griekse nieuwe testament overgezet heeft, hetzelfde symbool van de halve maan draagt.

Op moskeeën staat het symbool van de godin Diana, die wij als niets moeten achten.

Wij moeten zelfs een afkeer hebben van deze religie. Zowiezo van religie, want religie = afgoderij.

Ook de Baäl wordt met de halve maan in combinatie gebracht van satanische rituelen.

Dus deze idealogie van de islam die door Mohammed als ware godsdienst beschouwt wordt, is dat faliekant tegen God, de Allah van Israël. Allah heeft Israël gezegend, en wie tegen Israël is, is tegen Allah. Vele moslims die net als vele christenen God op de verkeerde plaats stellen, zijn profeten van Satan.

Weest Heilig.

Gods uitverkoren geslacht.

Leviticus 20:6,7
Indien iemand, zich tot dode of waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen, tegen zo’n iemand zal IK MIJN aangezicht keren, en hem uit het midden van MIJN volk uitroeien.
Heiligt u dan, en weest Heilig, want IK ben de HEERE, uw God.

Gods volk is Israël vanaf het begin.
Na de verheerlijking van Gods Zoon Jezus Christus zijn degenen die door Zijn offerande in Zijn bloed, zich laten bekeren en de gave van de Heilige Geest ontvangen, Gods geestelijk Israël. Zij zijn Heilig.-( Hand.2:38/ Rom.8:14)

1 Petrus 1:3-9, 13-16
Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, DIE ons naar ZIJN grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden op de eerste dag na de laatste dag.
Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor een korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijkt te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.
Hem hebt gij lief, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel van het geloof bereiken zal, dat is de zaligheid van uw ziel.-
Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus.
Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd van uw oude leven, in de onwetendheid, maar gelijk HIJ, DIE u geroepen heeft, Heilig is, wordt zo ook Heilig in al uw wandel.
Er staat immers geschreven:
Weest Heilig, want IK ben Heilig.

1 Petrus 2:9,10
Gij zijt echter een uitverkoren geslacht, een Koninklijk priesterschap, een Heilige natie, een volk, Gods Eigendom, om de grote daden te verkondigen van HEM, DIE u uit de duisternis geroepen heeft tot ZIJN wonderbaar licht; u, die vroeger niet Gods volk waart, maar nu Gods volk zijt; u, die vroeger geen ontferming had, maar nu in ZIJN ontferming zijt.

Openbaring 20:6
Zalig en Heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding (Rom.6:4), over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen zijn priesters van God en van Christus, en zullen als koningen heersen, duizend jaar.

Geloven doe je toch ZO?

Het geloof.

Weer dit onderwerp? Ja! Omdat mensen snel vergeten, is het belangrijk dat herhaling op zijn tijd gepast is.
Dit onderwerp, zal nu op een andere manier uitgelegd worden tot hetzelfde punt.

Wie gelooft, is verzekerd dat het gebeurt.

Toen Jezus op het water liep, wilde Petrus naar Jezus toekomen. Petrus geloofde dat wat Jezus kon, hij ook wel kon dus stapte hij uit het schip en wandelde over het water.- Matthéüs 14:24-29

Een hoofdman van het Romeinse legioen over honderd, kwam tot Jezus, want hij geloofde wat Jezus kon. Door slechts een woord van Jezus te horen, geloofde de hoofdman dat zijn soldaat genezen zou.- Matthéüs 8: 5-10

Wie Jezus geloofd, zal ook in Zijn voetsporen gaan wandelen, en ook Zijn geboden doen.

Matthéüs 28:18-20
Jezus heeft gezegd:
Mij is gegeven, alle macht in de hemelen en op aarde.
Gaat dan heen, maakt al de mensen tot Mijn discipelen en doopt hen in de Naam van de Vader, en in de Naam van de Zoon, en in de Naam van de Heilige Geest, en leert hen onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.
En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan het einde van deze wereld.

Johannes 14:11-14
Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij, of anders, gelooft om de werken zelf.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga heen tot de Vader.
En wat gij ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt.
Indien gij Mij iets vraagt, in Mijn…( Autoriteit), Ik zal het doen.

Petrus en Johannes, de discipelen van Jezus Christus, waren zo vertrouwt geworden over wat Jezus gedaan en gezegd had, dat zij ook geloofde, en dat in toepassing gebruikte.

Handelingen 3:1-10
Petrus en Johannes nu gingen op naar de tempel tegen het uur van het gebed, het negende uur.
En een man, die verlamd was vanaf zijn geboorte, die gedragen moest worden, en bij de poort van de tempel gezet werd, genaamd de Schone, een aalmoes vraagde aan de voorbijgangers.
Toen deze zag, dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes.
En Petrus zag hem scherp aan, met Johannes, en zei:
Zie naar ons.
En hij hield zijn blik op hen gevestigd in verwachting dat hij iets zou krijgen.
Maar Petrus zei:
Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb geef ik u:
in de Naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: wandel!
En Petrus greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en terstond werden zijn voeten en enkels stevig, en hij sprong op en stond en liep heen en weer en hij ging met Petrus en Johannes de tempel binnen, lopende en springende en God lovende.
En de mensen zagen hem lopen en God loven, en men herkende hem als diegene, die om een aalmoes vroeg bij de poort de Schone nabij de tempel, en zij werden met verbazing en ontzetting vervuld over wat met hem gebeurd was.

Mensen, dit is geloven!
Geloven dat wat eigenlijk in de natuurlijke zin onmogelijk is, toch mogelijk is door erop te vertrouwen dat het mogelijk is.

Heeft Jezus niet gezegd, dat wie een geloof heeft als een klein mosterdzaad, niets onmogelijk is?- Matthéüs 17:20

Maar als wij gaan twijfelen, zal het nooit gelukken.
Neem het voorbeeld van Petrus toen hij ging twijfelen, op het water?

Matthéüs 14:30,31
Maar toen Petrus de wind zag, en de zee, werd hij bevreesd, en begon te zinken en hij schreeuwde het uit:
Heere, red mij!
Terstond strekte Jezus Zijn hand uit en greep hem en vroeg hem:
Waarom zijt gij gaan twijfelen, gij kleingelovige?

Als we dit niet geloven, kunnen we beter stoppen met geloven.

God zal lachen.

Is God een God van liefde, wanneer mensen een andere evangelie blijven navolgen?

Galaten 1 vers 8 zegt toch duidelijk, dat wie een ander evangelie navolgt, vervloekt is.

Spreuken 1:22,24-26
Hoelang zult gij, onverstandige, het onverstand liefhebben, zullen spotters aan spotternij een welgevallen hebben, en dwazen de kennis haten?-
Omdat gij weigerde, toen IK riep, niemand acht gaf, toen IK MIJN hand uitstrekte, gij al MIJN vermaning in de wind sloegt, en MIJN raad niet wildet, daarom zal IK ook LACHEN om uw verderf, IK zal spotten, wanneer uw verschrikking komen zal.

Spotters, zijn degenen die met Gods woorden een andere uitlegging geven.

Is dit DIE God van liefde?
Ja, dat is HIJ!
God zal LACHEN om het verderf waar zij naar toe gaan, er zal geen genade meer zijn.
HIJ zal SPOTTEN, met degenen die ZIJN Woord bespotten door het een andere wending te geven.
Want die spotters hebben zichzelf lief, en niet God.

2 Timotheüs 4 :3,4
Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar, omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte, zij zich tal van leraars zullen bijeenvergaderen, zodat zij hun gehoor van de Waarheid zullen afkeren en zich laten meeslepen naar fabels.

Spreuken 1:29-33
Omdat zij de kennis hebben gehaat en het ontzag voor MIJ, de HEERE, niet hebben verkozen, MIJN raad niet hebben gewild, al MIJN vermaningen hebben versmaad, zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen.
Want de afkerigheid van die onverstandige zal hen doden, de zorgeloosheid van die dwazen zal hen te gronde richten.
Maar wie naar MIJ luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil.

Wat is dan de vrucht van hun wandel?

Lukas 13:27, 28
En Hij zal tot u spreken, zeggende:
Ik weet niet vanwaar gij zijt, gaat weg van Mij, al gij werkers van de ongerechtigheid.
Daar zal zijn het geween, en het tandengeknars, wanneer gij zult zien, Abraham en Izak en Jakob en al de profeten in het Koninkrijk van God, maar uzelf buitengesloten.

Gods wil uitvoeren.

Jezus Christus navolgen op de juiste manier.

Wat zien we bij velen gelovigen?
We zien, zodra kerstmis komt zij hun kerken gaan versieren met afgodische rituelen.Ze pronken een boom met zilver en goud, om hiermee de geboorte van Jezus te gedenken als het licht in duisternis.

Is deze handelwijze naar Gods wil gepast?
Wat zei Jeremiah geïnspireerd door Gods Geest?

Jeremiah 10:3,4
Want de handelwijze der volken, die is krachteloos, want als een stuk hout heeft men het uit het woud gehakt, arbeid van werkmanshanden met de bijl, met zilver en goud siert men het op, met spijkers en de hamer maakt men het vast, zodat het niet waggelt.

Wat zegt God over afgoderijen?

1 Petrus 4:3
Want het ons is genoeg, dat de tijd voorbijgegaan is, met het volbrengen van de wil van de heidenen, toen gij daarin wandelde in allerlei losbandigheid, dronkenschap, zwelgpartijen, en onzedelijke afgoderijen.

Velen kerken doen echter nog steeds mee met de wereldse zogenaamde geboorte van Gods Zoon op 25 december.
Er staat nergens in Gods Woord dat de geboorte van Jezus gevierd moet worden, zelfs de Joden vierde geen verjaardag.

Neen, het is een heidens ritueel, die door vele uit de heidenen bekeerde gelovigen wordt gehandhaafd, Het komt niet van God, noch door ZIJN wil.

Handelingen 21:25
Inzake de heidenen, die tot het geloof gekomen zijn, hebben wij als ons oordeel geschreven, dat zij zich hebben te behoeden voor wat de afgoden geofferd is, voor bloed, voor het verstikte vlees en voor immoraliteit.

Het oude Babylonië waar al het afgodische van deze wereld afkomstig komt, is de ongerechtigheid waar God een gruwel voor heeft.
Doen wij Gods wil, als wij daarmee voortgaan?
Of negeren wij HEM gewoon, omdat wij het gezellig vinden?

Vele kerken zijn eigenlijk een kinderopvang voor melk-drinkende baby’s.

Hebreeën 5:12-14
Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoort te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs.
Want een ieder, die nog van de melk leeft, heeft geen weet van kennis van de rechte weg, omdat hij een baby is.
Maar degenen die de vaste spijs deelachtig is, is volwassen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van het goed en kwaad.

De juiste manier, Jezus Christus na te volgen is niet Zijn geboorte te vieren, maar het Heilig avondmaal in Gods Geest, en Zijn opstanding uit de dood.

Handelingen 5:29/1 Korinthe 7:23
Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen./
Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknecht van mensen.

Kolossenzen 2:8,20
Ziet toe, dat niemand u meesleept door zijn wijsbegeerte en door ingebeeld bedrog in overeenstemming met de overlevering van de menselijk natuur, met de wereldgeesten en niet met Christus./
Indien gij dan met Christus afgestorven zijt van de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leeft, geboden van mensen opleggen?

Kolossenzen 3:5
Doodt dan de leden, die op aarde zijn:
immoraliteit,
onreinheid,
hartstocht,
boze begeerte en de
hebzucht,
die niet anders is dan afgoderij,
om welke de toorn van God komt.

God geeft degenen die Gods regels negeren, een geest der dwaling, opdat zij de leugen blijven najagen.-2Thess.2:7-12

Kolossenzen 3:1-3/ 1 Petrus 2:20,21
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt (Hand.2:38/Rom.6:4), zoekt de dingen, die van boven zijn, niet die op de aarde zijn.
Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.
Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zo zult gij ook met Hem verschijnen in heerlijkheid./
Mag het lof genoemd worden, wanneer gij slaag te verduren krijgt, omdat gij kwaad doet?
Maar wanneer gij goed doet en dan lijden moet verdragen, dát is genade bij God.
Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in Zijn voetstappen zoudt treden.

De laatste dagen.

De laatste dagen:

Wat wordt er bedoeld met de laatste dagen, die in Gods Woord beschreven staat?

U weet zelf wel, dat voor God, een dag duizend jaar is, en één dag als duizend jaar.

De laatste dagen is een perspectief die vanuit God is, anders zou het zijn in eeuwen, en niet in dagen.

Nebukadnezar had een droom in de tijd toen Daniël op aarde wandelde.
Die droom ging over een groot beeld, die de menselijke heerschappij moest voorstellen.
Vanaf de ijzeren (Romeinse) tijd tot de tijd van ijzer met klei, zijn de laatste dagen.

Daniël 2: 40-44
Het vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer, juist zoals ijzer alles verbrijzeld en vermaald, en gelijk ijzer, dat verguisd, zal dit die alle (vorige koninkrijken) verbrijzelen en vermalen.
En de voeten die gij gezien hebt, deels ijzer en deels klei, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk zal zijn, wel iets van de hardheid van ijzer, en de zachtheid van klei.
Gelijk als de voeten, zal ook de tenen zijn, deels ijzer en deels klein, een deel daarvan zal zijn hard als ijzer en deels daarvan broos.
Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met het kleiachtige, betekent:
zij zullen zich vermengen in hun gemeenschap, maar het zal geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet met klei vasthoudt.
Maar in die dagen van heerschappijen, zal de God van de hemelen een Koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet te gronde zal gaan, en waarvan dat heerschappij op geen ander volk zal worden overgedragen, het zal al die (menselijke) koninkrijken vermorzelen en daaraan een einde maken, maar Zelf zal het bestaan in alle eeuwigheden.

Zien wij niet deze profetische droom van Nebukadnezar uitkomen?
Dat deze wereld door democratie wordt gevoed?
Zien wij niet, dat het gewoon niet stand kan houden, omdat het deels hard is en deels zacht?
Zien wij niet, dat het Romeinse ijzer in de samenleving nog steeds aanwezig is?
Zo ja?
Dan leven wij in de laatste dagen.

Micha 4:1,2
En het zal geschieden in het laatst der dagen; dan zal de Berg van het huis des HEEREN vast staan als de hoogste bergen, en zal verheven zijn boven de heuvels.
En heidenen zullen daarheen toestromen, en vele natiën zullen optrekken en zeggen:
Komt laten wij gaan naar de Berg des HEEREN, naar het huis van de God van Israël, opdat HIJ ons leert aangaande ZIJN wegen en opdat wij ZIJN paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van God uit Jeruzalem.-(Jes.2:2)

Handelingen 2:17, 18
En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat IK zal uitstorten van MIJN Geest op alle vlees, en uw zonen en dochters zullen profeteren, en uw jongeren zullen visioenen zien, en uw ouderen zullen dromen dromen.
Ja, zelfs op MIJN dienstknechten en MIJN dienstmaagden zal IK MIJN Geest in die dagen uitstorten en zij zullen profeteren.

Handelingen 2:38,39
En Petrus antwoordde:
Bekeert u en een ieder van u late zich dopen in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
Want voor u is de belofte en voor uw kinderen, en voor iedereen die daar ver zijn, zovelen als de HEERE, onze God, er toe roepen zal.

De ware schapen.

Jezus Christus is de Deur naar de ware schapen.

In Johannes 10 vers 1 wordt nadrukkelijk uiteengelegd dat wie het op een andere manier het Evangelie navolgd een dief en een rover is.

Ja een dief en een rover?

Een mensendief die een ziel rooft van God.

In een andere vertaling staat er, een dief en een moordenaar.

Een mensendief en een moordenaar van mensenzielen.

Galaten 1 vers 8 zegt nadrukkelijk, dat wie het Evangelie verdraaid, en een andere evangelie aan mensen brengt vervloekt is.

Dus, wie niet door de deur van de stal binnengaat, maar ergens anders binnenkomt, is een vervloekt persoon.

Paradijs op aarde.


Groene vingers in het paradijs.
Het paradijs is op aarde, de nieuwe aarde. Waar ware vrede zal heersen.
Iedereen is in harmonie, zelfs de wilde dieren zijn zo mak als een lammetje.
Het paradijs, waar de volmaaktheid zal groeien, zonder dat er iemand ziek wordt.
Satan zal dan voor 1000 jaar opgeborgen zijn.
Jesaja 65:17
Want zie, IK schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en de vroegere tijden zullen niet in het hart opkomen.
Ezechiël 34:25,26
IK, de HEERE, heb het gesproken.
IK zal met hen een verbond van vrede sluiten, en het wild gedierte uit het land wegdoen, zodat zij veilig kunnen wonen in de steppe en slapen in de bossen.
IK zal die, ja al wat rondom MIJN heuvel ligt, tot een zegen stellen, IK zal de regen doen neerdalen op de juiste tijd, zegenbrengende regens zullen het zijn, het geboomte van het veld zal zijn vrucht geven en het land zijn opbrengst.
Jesaja 65:21-25
Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten, zij zullen niet bouwen, opdat een ander er gaat wonen, zij zullen niet planten, en een ander daarvan eet, want gelijk de levensduur van bomen zijn, zal de leeftijd zijn van MIJN volk en van het werk hunner handen zullen MIJN uitverkorenen genieten.
Zij zullen niet tevergeefs zwoegen en geen kinderen voortbrengen met een vroegtijdige dood, want zij zullen één door de HEERE gezegend geslacht zijn, en hun nakomelingen met hen.
En het zal geschieden, dat IK antwoorden zal, voordat zij roepen, terwijl zij nog spreken, zal IK verhoren.
De wolf en het lam zal tezamen weiden en de leeuw zal stro eten gelijk de rund, en de slang zal stof tot spijs hebben, zij zullen geen kwaad doen noch verderf brengen op MIJN gehele heilige berg, zegt de HEERE. (Jes.11:6-9)
Na deze oude wereld, waar satan de heerser is, zal de nieuwe aarde vol zijn van Gods voornemen.
Ook voor de gehandicapten in deze oude aarde, die geen kans hebben om zelf te beslissen, zullen door Gods barmhartigheid op de nieuwe aarde in gezondheid gaan wonen en werken, zodat zij hun eigen voedsel tot verzadiging hebben.
Jesaja 35:6-11
Dan zullen de ogen van de blinden geopend worden, en de oren van de doven ontsloten, dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen, ook in de woestijn zullen waterbeken ontspringen en in de steppe beken vloeien, en het gloeiende zand zal tot een meer worden en het dorstige land tot waterbronnen, waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn.
Daar zal een gebaande weg zijn, die de Heilige weg genaamd wordt, geen onreine zal die betreden, maar zal alleen voor hen zijn.
Daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier daarop komen, zij worden niet gevonden.
Maar de verlosten wandelen daarop, de vrijgekochten van de HEERE zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen, eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar droefheid en zuchten zullen wegvlieden.

Wie is Goed?

Wie is goed op aarde?
Jezus noemde Zichzelf niet goed, maar dat de Enigste goed was, is God!

Psalm 14:2-6
De HEERE ziet neder uit de hemelen op de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God waarlijk zoekt.
Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard, er is niemand die goed doet, zelfs niet één.
Hebben zij dan geen kennis, al die bedrijvers van ongerechtigheid, die MIJN volk opeten, als aten zij brood?
De HEERE roepen zij niet aan.
Daar overvalt hen de schrik, want God is bij het rechtvaardig geslacht.
Het voornemen van de ellendige kunt gij wel beschamen, maar de HEERE is zijn toevlucht.

Wie is goed op aarde?
Daar weet Jezus wel antwoord op :
Hij zei dat wie zonder zonde is, om de eerste steen te werpen naar een overspelige vrouw. – Joh. 8:7

Vele mensen die geloven, zeggen dat Jezus Christus goed is, want Hij is immers God, en God is liefde en is goed.
Laten we eens lezen wat Jezus Zelf te vertellen heeft:

Johannes 7:16-18
Mijn leer is niet van Mij, maar van HEM, DIE Mij gezonden heeft, indien iemand ZIJN wil wilt doen, zal hij van deze leer weten, of zij van God komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek.
Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar wie de eer zoekt van de Vader, die is waarachtig en geen onrecht is in hem.

Johannes 6 :39-41
En dit is de wil van HEM, DIE Mij gezonden heeft, dat Ik alles wat HIJ Mij gegeven heeft, niet laat verloren gaan, maar het laat opwekken op de jongste dag (eerste dag na de laatste dag).
Want dit is de wil van Mijn Vader, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en IK zal hem opwekken op de jongste dag.

Johannes 12:44,45
Jezus riep en zeide: wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in HEM, DIE Mij gezonden heeft, en wie Mij aanschouwt, aanschouwt HEM, DIE Mij gezonden heeft.

Dat is vreemd? Moeten wij niet geloven in Jezus Christus, om tot de Vader te komen?
Geloven in Jezus, is vertrouwen hebben in wat Hij gezegd heeft.

Johannes 5:39-41
Gij onderzoekt de Geschriften, want gij meent daarin het eeuwige leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben.
EER VAN MENSEN WIL IK NIET.

Kijkt God naar hoe goed iemand is, of naar de werken van het geloof? Kijk naar Gods Zoon, hoe Hij te werk is gegaan. Heeft Hij de eer aangenomen van mensen? Of gaf Hij liever de eer aan Zijn Vader?

Romeinen 2:11-13
Er is bij God geen aanzien van het persoon.
Want allen, die zonder de wet gezondigd hebben, zullen ook zonder de wet verloren gaan, en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden, want niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden.

Jeremiah 31:33
Dit is het verbond, dat IK met het huis van Israël (daarna het geestelijk Israël, Hand.2:38/Joh.14:26) sluiten zal na deze dagen, luidt het Woord van God :
IK zal MIJN wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, IK zal hun tot een God zijn en zij zullen MIJ tot een volk zijn.