Spring naar toolbar

Babylon de Grote.

Het hoerenlied van Tyrus:

Jesaja 23: 16-18

 • Neem de harp, ga in de stad rondom, gij vergeten hoer! speel wel, zing veel liederen, opdat uw herinnerd wordt!
 • Want het zal geschieden ten einde van zeventig jaar, dat de HEERE, Tyrus zal bezoeken, en dat zij wederkeert tot haar hoerenloon, en zij zal hoererij plegen met alle koninkrijken der aarde, die op de aarde zijn.
 • En haar koophandel en haar hoerenloon zal de HEERE heilig zijn, het zal niet ten schat vergaderd noch opgesloten worden; maar haar koophandel zal wezen voor hen, die voor de HEERE wonen, opdat zij eten tot verzadiging, en dat zij een gedurige deksel hebben.

[ Tyrus = overgezet: de goddeloze wereld. Ezechiël 28: 12,13a spreekt van de koning van Tyrus. Deze koning is de heerser van de goddeloze wereld, satan de duivel:

Ezechiël 28: 12,13a/ Jesaja 14: 12

Mensenkind! hef een klaaglied op over de koning van Tyrus, en zeg tot hem: Zo zegt de HEERE JAHWEH: Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid!

Gij waart in Eden, Gods hof;-/

Hoe zijt gij uit de hemelen gevallen, o morgenster, gij zoon der schijnende! hoe zijt gij ter aarde neergeworpen, gij, die de heidenen krenkte!

De satan, alias Lucifer, de heerser van Tyrus.]

Al de koningen der aarde:

Jeremia 23: 22,27-29

 • En alle koningen van Tyrus, en alle koningen van Sidon; en de koningen der eilanden, die aan de overzijde der zee zijn./
 • Gij zult dan tot hen zeggen: Zo zegt de HEERE der heerscharen, de God Israëls: Drinkt, en wordt dronken, en braakt, en valt neder, dat gij niet opnieuw opstaat, vanwege het zwaard, dat IK onder u zal zenden.
 • En het zal geschieden, wanneer zij weigeren te zullen drinken uit de beker die van uw hand komt, dat gij tot hen zult zeggen: Zo zegt de HEERE der heerscharen: Gij zult voorzeker drinken!
 • Want ziet, in de stad, die naar MIJN Naam genoemd is, begin IK te plagen, en zoudt gij enigszins onschuldig gehouden worden? Gij zult niet onschuldig worden gehouden; want IK roep het zwaard over alle inwoners der aarde, spreekt de HEERE der heerscharen.

Openbaring 17: 1,2,4-6

 • En één uit de zeven Engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel van de grote hoer, die daar zit op vele wateren;
 • met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn haar hoererij./
 • En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijke stenen, en parels, en had in haar hand een gouden beker, vol van de gruwelen, en de onreinheid van haar hoererij.
 • En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk: Mysterie, het Grote Babylon, de moeder der hoererij en van de gruwelen der aarde.
 • En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus Christus. En ik verwonderde mij, met grote verwondering, wanneer ik haar zag.

Satan de heerser van deze goddeloze wereld. Wie hem aanbid, zal rijkdom en heerlijkheid krijgen. Hier een voorbeeld, dat satan de heerlijkheid van de wereld aan hem gegeven is:

Lukas 4: 5-7

 • En wanneer de duivel Jezus geleid had op een, in de geest, hoge berg, toonde hij Hem al de koninkrijken der wereld, in een ogenblik van tijd.
 • En de duivel heeft gezegd tot Jezus: Ik zal U al deze macht, en haar heerlijkheid van deze koninkrijken geven; want zij is mij gegeven, en ik geef ze, wie ik wil;
 • indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het van U alles wezen.

Satan heeft dus de macht van deze wereld.  Degene die de satan aanbid zal machtig worden.

Anno 2017, De Verenigde Staten van Amerika. De nieuwe koning en de grote verdrukking:

Daniël 7: 24,25/ Daniël 11: 36/ Openbaring 17: 11-13,16,17/ Matthéüs 24:15,21,22,29

 • Belangende nu de tien hoornen: Uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en een ander zal na hen opstaan; en dat zal anders zijn van de vorige, en het zal drie koningen vernederen.
 • En het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en het zal de heiligen van de hoge plaatsen verstoten, en het zal menen de tijden en de wet te kunnen veranderen, en zij zullen in zijn hand overgegeven worden, voor een tijd, en tijden, en een halve tijd ( 3,5 jaar)./
 • En de koning zal doen naar zijn welgevallen, en hij zal zichzelf verheffen, en groot maken boven alle goden, en hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken; en hij zal voorspoedig zijn, totdat de gramschap voleindigd zal zijn, want het is vast besloten, het zal geschieden./
 • En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat naar het verderf.
 • En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht zullen ontvangen op één uur met het beest.
 • Deze hebben één mening, en zullen hun kracht en macht aan het beest overgeven./
 • En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer  haten, en zullen haar woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden.
 • Want God heeft het in hun hart gegeven, dat zij ZIJN mening doen zullen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de Woorden van God voleindigd zullen zijn/
 • Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan de profeet Daniël gesproken heeft ( Dan.9:27), op een heilige plaats ziet staan; ( die dit leest, die merkt dat het de tijd is)!/
 • Want alsdan zal een grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest van het begin der wereldse machten tot nu toe, en ook niet meer zijn zal.
 • En zo die dagen niet verkort worden, geen vlees zal behouden worden; maar om wille van de uitverkorenen zullen deze dagen verkort worden./
 • En terstond na de grote verdrukking, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen uit de hemelen vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.