Bekeert en toch zondigen?

Handelingen 2: 38

 • En Petrus heeft gezegd…: Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Romeinen 8: 14/ 1 Johannes 3: 1-6/ Hebreeën 8: 12,13

 • Want zovelen als er zijn, die door de Geest geleid worden, die zijn kinderen van God./
 • Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen van God genaamd zijn. Daarom begrijpt de wereld ons niet, omdat zij God niet kennen.
 • Geliefden, nu wij zijn de kinderen van God, en het is nog niet openbaar, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Jezus Christus zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem begrijpen, gelijk Hij gekend is.
 • En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk Hij rein is.
 • Een ieder, die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid.
 • En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonden zou wegnemen; en geen zonde is in Hem.
 • Een ieder, die in Hem blijft, die zondigt niet meer; een ieder, die zondigt, die heeft Hem niet begrepen, en heeft Hem niet gekend./
 • Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.
 • Als Hij zegt: Een Nieuw Verbond, zo heeft Hij het Oude Verbond oud gemaakt; dat nu oud gemaakt is en verouderd, die is nabij de verdwijning.

1 Johannes 3: 8,9/ 1 Johannes 1: 8-10

 • Die de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt van het begin af. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel zou verbreken.
 • Een ieder, die uit God geboren is, die doet ( moedwillig) de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren./
 • Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf, en de waarheid is niet in ons.
 • Indien wij onze zonden belijden ( 1 Kor.11:24-26), Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeeft, en ons reinigt van alle ongerechtigheid.
 • Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons.

Matthéüs 12: 31,32

 • Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden; maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden.
 • En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben,  het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, noch in de toekomst.

Hebreeën 10: 26,27/ 2 Petrus 2: 12-14

 • Want zo wij moedwillig zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden;
 • maar een schrikkelijke verwachting van het oordeel, en de hitte van het vuur, die de tegenstanders en ongehoorzame zal verslinden./
 • Maar deze, als onredelijke dieren, die de natuur volgen, en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, terwijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden;
 • en zullen het loon der ongerechtigheid krijgen, als die de dagelijkse weelde tot hun vermaak achten, vlekken en smetten zijn zij, en zijn weelderig in hun bedriegerijen, als zij in hun maaltijden met u zijn;
 • hebbende de ogen vol overspel, en die niet ophouden te zondigen; verlokkende de onvaste zielen, hebben het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking;-