Belijden= erkennen.

1 Johannes 1: 8,9

 • Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf, en de waarheid is in ons niet.
 • Indien wij onze zonden belijden, , HIJ is getrouw en rechtvaardig, dat HIJ ons de zonden vergeeft, en ons reinigt van alle ongerechtigheid.

1 Timothéüs 6: 12/ Hebreeën 4: 14,16/ Prediker 5:  3

 • Strijd den goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven, tot welke gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen./
 • Terwijl wij dan een grote Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden./
 • Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden te gerechte tijd./
 • Wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit deze te betalen ( na te komen); want HIJ heeft geen lust aan zotten; wat gij beloofd zult hebben, betaal dat.

Matthéüs 10: 32/ Romeinen 10: 9,10/ Openbaring 3: 5

 • Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, DIE in de hemelen troont./
 • …, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven zult, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.
 • Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid./
 • Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het Boek des Levens, en Ik zal zijn naam belijden ( erkennen) voor Mijn Vader en voor ZIJN Engelen.

Pas op voor dwaalleraars:

Titus 1: 15,16/ Jakobus 2: 14,26

 • Alle dingen zijn wel rein voor de reine, maar de bevlekten en ongelovigen is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt.
 • Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen HEM met hun werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt./
 • Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij geloof heeft, en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken?/
 • Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.

Romeinen 12: 2/ Titus 3: 5/ 1 Johannes 1: 7

 • En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehaaglijke en volmaakte wil van God is./
 • ( Hij heeft ons)…zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hebben, maar naar ZIJN barmhartigheid, door het Bad der wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest;-/
 • Maar indien wij in het Licht wandelen, gelijk HIJ in het Licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, ZIJN Zoon, reinigt ons van alle zonden./

1 Korinthe 11: 23-26/ Johannes 6: 53,54

 • Want ik heb van de HEERE ontvangen, hetgeen ik ook aan u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in den nacht in welke Hij verraden  werd, het ongezuurde brood nam;
 • en als Hij gedankt had, brak Hij het en gezegd heeft: Neemt, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijner gedachtenis.
 • Even gelijk nam Hij ook de drinkbeker des ongezuurde wijn, na het eten van het ongezuurde brood, en gezegd heeft: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij samenkomt, dat gij die drinken zal, tot Mijn gedachtenis.
 • Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heeren, totdat Hij weder komt./
 • Jezus dan heeft gezegd: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf.
 • Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken op de laatste dag.