Beproeving van het vuur:

 

Vuur verteerd zonden:

Genesis 18: 20, 21; 19: 24/ Lukas 17: 29-31/ Hebreeën 12: 29

 • Voorts had de HEERE gezegd: Terwijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en terwijl haar zonde zeer zwaar is,
 • zal IK nu afgaan en bezien, of zij naar hun geroep, dat tot MIJ gekomen is, het uiterste gedaan hebben, en zo niet, IK zal het weten./
 • Toen deed de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen, van de HEERE, uit de hemel.
 • En HIJ keerde deze steden om, en die ganse vlakte, en alle inwoners van deze steden, ook het gewas van het land./
 • Want onze God is een verterend vuur.

Markus 9: 49/ Johannes 15: 6/ Matthéüs 7: 19; 13: 40

 • Want een ieder zal met vuur gezouten worden, en ieder offer zal met zout gezouten worden./
 • Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert deze, en men werpt ze in het vuur, en zij wordt verbrand./
 • Een boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgekapt en in het vuur geworpen./
 • Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met vuur verbrand wordt, alzo zal het zijn in de voleindiging van deze wereld.

Openbaring 3: 18/ Handelingen 2: 38

 • Ik raad u aan dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en met witte klederen bekleed moogt worden, en de schande uwe naaktheid niet geopenbaard wordt; en zalf voor uw ogen, opdat gij moogt zien en begrijpen./
 • En Petrus heeft gezegd: Bekeert u, en een ieder van u, wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de Heilige Gees ontvangen.

1 Korinthe  2: 10; 3: 9-16/ Romeinen 8: 9

 • Doch God heeft het ons geopenbaard door ZIJN Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte van God./
 • Want wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.
 • Naar de genade van God, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Een ieder zie toe, hoe hij daarop bouwt.
 • Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen alreeds gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.
 • En indien iemand op dit fundament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen;
 • een ieders werk zal geopenbaard worden; want de laatste dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig een ieders werk is, zal het door vuur beproefd worden.
 • Zo iemand werk blijft, wat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.
 • Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.
 • Weet gij dan niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest van God in u lieden woont?/
 • Doch gij lieden zijt niet in het vlees ( aan het wandelen), maar in de Geest, zo anders de Geest van God in u woont. Maar zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.