Betrouwbare bijbel.

Hoe betrouwbaar is de Bijbel?

In Genesis wordt opgeschreven door Mozes (1513 v. Chr.), dat Babylon het eerste grote rijk is van mensen, met als hoofdstad Babylon.

Er was een persoon die de eerste stad bouwde (Nimrod), de stad Babel, waar de spraakverwarring begon met de bouw van de toren van Babel. Daarna stond uit dit rijk een eerste koning, koning Nebukadnezar. Met hoofdstad Babylon.

In Daniel wordt uiteengelegd het Babylonische rijk, en dat koning Nebukadnezar het hoofd van goud is, het eerste wereldrijk is geboren. Nebukadnezar had een visioendroom, en heeft alle wijzen en waarzeggers bevolen die uit te leggen. Maar geen van hen kon dat.

Daniël 2:27-30

  • Daniël gaf de koning ten antwoord: de verborgenheid waarnaar de koning vraagt, kunnen geen wijzen, bezweerders, geleerden of waarzeggers de koning te kennen geven.
  • Maar er is een God in de hemelen, DIE verborgenheden openbaart; HIJ heeft de koning Nebukadnezar bekend gemaakt wat in de toekomst zal geschieden. Uw droom en de visioenen die u op uw legerstede voor ogen kwamen, waren deze:
  • Bij u, o koning, rezen, terwijl gij op uw legerstede lag, gedachten op over wat er na dagen geschieden zou, en HIJ, DIE verborgenheden openbaart, heeft u bekend gemaakt wat er geschieden zal.
  • Mij nu is deze verborgenheid geopenbaard, niet door een wijsheid, die ik zou bezitten boven alle levenden, maar opdat de uitlegging de koning bekend zou worden gemaakt, en dat gij de gedachten van uw hart zoudt kennen.

De geschiedenis van de gehele mensheid, daarvan is Nebukadnezar, de koning van Babylon, het eerste wereldrijk. Wordt gesymboliseerd met het gouden hoofd.

Daniël 2:39-42

  • Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, lager dan het uwe, van zilver, en daarna wéér een ander, een derde koninkrijk, van koper, dat heersen zal over de gehele aarde, en een vierde koninkrijk zal daarna opstaan, zo hard als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt, en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die alle koninkrijken verbrijzelen en vermalen.
  • En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van leem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal; wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtige leem, en de tenen der voeten deels ijzer en deels leem; voor een deel zal dat koninkrijk hard zijn, en voor een deel zal het broos zijn.

Hoe herkenbaar is de geschiedenis hieruit te zien? Hoe herkenbaar is te zien, dat de voeten en tenen, van ijzer en leem, duidelijk te zien is in het beleid van deze huidige wereld? De politiek, de macht en de verschillende organisaties, die samen hard en zacht zijn. Dit is het democratisch beleid! Die in de zeven tijden der heidenen ontstaan is uit de staat/kerk dynastie.

Het beeld uit de visioenen van Nebukadnezar, is door de broosheid van de voeten en tenen op zijn einde geraakt. Er komt na menselijke regeringen een veel betere Regering, die van Koning Jezus Christus.

Hoe waar is de bijbel? Hoe betrouwbaar is het Woord van God?

Dus is het aannemelijk dat God voor de mensheid, een veel betere Koninkrijk in petto heeft, waar echte vrede en echte vrijheid zal gerealiseerd worden. Het Koningsrijk van Gods Zoon, Jezus Christus, onze Heere, met Zijn mede koningen, gekocht door Zijn bloed.

(voor meer informatie, kunt u de meer dan 1000 berichten lezen op deze site)

Daniël 2:44-46

  • Maar in de dagen van die koningen zal de God der hemelen een Koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet te gronde zal gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan, het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar Zelf zal het bestaan in eeuwigheid, juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een Steen van de Berg losraakte en daarmee het ijzer, het koper, het leem, het zilver, en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekend gemaakt wat na deze zal geschieden; de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar.
  • Toen wierp koning Nebukadnezar zich op zijn aangezicht, …..

Jezus Christus komt eraan met de snelheid van het licht, en niemand weet het uur of de dag, dus weest gereed, neem Hem aan, omdat uw verlossing nabij is!