Bijbelteksten.

Opnieuw geboren zijn:

Johannes 7: 38,39

Jezus zei:

 • Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. ( En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)

Handelingen 2: 38

Petrus zei:

 • Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Johannes 3: 5-7

Jezus zei:

 • Voorwaar, Ik zeg u de waarheid: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan het Koninkrijk Gods niet ingaan.
 • Wat uit het vlees geboren is, dat is vleselijk; en wat uit den Geest geboren is, dat is geestelijk.
 • Verwondert u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet opnieuw geboren worden.

Romeinen 8: 14

 • Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.

Handelingen 8: 29,35-38

Filippus en de kamerling:

 • En de Geest zeide tot Filippus: Ga toe, en voeg u bij deze wagen./
 • En Filippus deed zijn mond open en …, verkondigde hem Jezus.
 • En alzo zij over de weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden?
 • En Filippus zeide: Indien gij van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.
 • En hij gebood den wagen stil te houden; en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.

Waarom gedoopt worden?

Romeinen 6: 4,5

 • Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.
 • Want indien wij met Hem één plant geworden zijnde in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding.

1 Thessalonicenzen 5: 23

 • En de God des vredes ZELF heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest en ziel, en lichaam wordt onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus.

1 Johannes 4: 9

 • Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God ZIJN enigste geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.

Het loon van de uitverkoren kinderen van God:

Openbaring 7: 14-17

 • Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen (1 Thess.4:16,17); en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams, Jezus Christus.
 • Daarom zijn zij voor den troon van God, en dienen HEM dag en nacht in ZIJN tempel; en DIE op den troon zit, zal hen overschaduwenZij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte.
 • Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Openbaring 20: 4,6

 • En ik ( Johannes) zag tronen ( in een visioen), en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aanbeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden (Openb.13:11-18) aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.
 • Gezegend en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.

john3_5revelation_20_6_the_second_death_has_no_power_powerpoint_church_sermon_slide01