Boven-natuurlijk.

Genesis 19:24
– Toen deed de HEERE zwavel en vuur over Sódom en Gomórra regenen, vanuit de HEERE, uit de hemel.

Waarom? Vanwege hun tegennatuurlijke drift, homofielen, bestialiteit, pedofielen, e.d.
Die God ziet als zware zonden.

Leviticus 10:1,2
– En de zonen van Aäron, Nadab en Abíhu, namen een ieder zijn rookvat, en deden vuur daarin, en legden reukwerk daarop, en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de HEEREN, hetwelk HIJ hun niet geboden had.
– Toen ging vuur uit van het aangezicht van de HEEREN, en verteerde hen; en zij stierven voor het aangezicht van de HEEREN.

Waarom? Omdat zij ongehoorzaam waren aan God, om niet Gods wil te doen.

Numeri 16:32,33
– En de aarde opende haar mond, en verslond hen met hun huizen, en alle mensen, die Korach toebehoorden, en al hun have.
– En zij vielen neer, zij en alles wat van hun was, levend sjeool in; en de aarde overdekte hen, en zij kwamen om uit het midden van de Gemeente.

God straft degenen, die niet gehoorzaam zijn aan ZIJN wil.

De ark des verbonds wordt vervoert zoals God dat bedacht en op ZIJN manier moet worden volbracht.

2 Samuël 6:6,7

– Als zij nu kwamen tot aan  Nachons dorsvloer, zo strekte Uza zijn handen uit naar de ark Gods, en hield ze tegen, want de ossen struikelde. Toen ontstak de toorn van God de HEERE tegen Uza, en God sloeg hem dood aldaar, om deze onbedachtzaamheid; en Uza stierf aldaar bij de ark des verbonds.

God is liefde, maar we moeten oppassen dat God niet toornig wordt.

Daniël 3:24,25
– Toen ontzette zich koning Nebukadnézar en heeft gezegd tot zijn raadsheren: Hebben wij niet drie mannen gebonden,in het midden van het vuur geworpen? Zei antwoordde tot de koning: Ja, dat klopt, o koning!
– De koning antwoordde: Ziet, ik zie vier mannen, ongebonden in het midden van het vuur rondwandelen, en er is geen verderf aan hen; en de gedaante van de vierde man is gelijk als van een zoon der goden.

Bescherming van God, omdat Sadrach, Mesach en Abéd-nego geen valse goden aanbaden, maar gehoorzaam waren tot zelf de dood.

Daniël 4:29,30,33
– Op het einde van twaalf maanden, toen de koning op het koninklijk paleis van Babel wandelde,
– sprak hij openlijk: Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb tot een huis van het koninkrijk, door de sterkte van mijn macht, en ter ere van mijn heerlijkheid!/
– Dezefde uur….werd hij verstoten uit de mensen, en hij at gras als de ossen, en zijn lichaam werd door de dauw nat gemaakt, zijn haar werd lang als de veren van een arend, en zijn nagels als die der vogels.

God heeft een haat tegen hoogmoed, omdat God alleen de eer en glorie toekomt, en dat mensen blij mogen zijn met de goede gaven, die God ZELF aan een ieder zal geven.

Daniël 6:23
– Mijn God heeft ZIJN Engel gezonden, en heeft de muilen van deze leeuwen gesloten, zodat zij mij niet zouden verscheuren, omdat ik onschuldig bent in ZIJN ogen; dit omdat Daniël op zijn God vertrouwde.

Wanneer iemand Gods wil doet, zal God hem geenszins verlaten.

Exodus 14:21,22

Exodus 14:21,22

– Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de Rode Zee, zo deed de HEERE de zee weggaan, door middel van een sterke oostenwind, die gehele nacht, en maakte de zee droog, en de wateren werden gekliefd./ En de kinderen van Israël zijn ingegaan in het midden van de zee, op het droge van de zeebodem; en de wateren waren ziende als een muur van water, aan hun linker- en rechterhand.

Wonderbaarlijke aanschouwing van het vroegere Israël. God leidde ZIJN volk door een boven-natuurlijk fenomeen.

Jona 1:17/2:1-10

Jona 1:17

– De HEERE nu beschikte een grote vis, om Jona op te slokken; en Jona was in de ingewand van de vis, drie dagen en drie nachten.

God had Jona een opdracht gegeven, maar Jona was eigenwijs. Dus God zette ZIJN macht in om hetgeen HIJ wilt, dat tot uitvoering te laten brengen. Uiteindelijk gaf Jona toe! En de vis braakte Jona op het droge uit.

Matthéüs 14:25-29

– En de discipelen, ziende Hem op de zee wandelen( zij keken vanuit de boot), werden ontroerd, zeggende: het is een spook! En zij schreeuwden van angst. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende: Zijt goedsmoeds, Ik ben het, vreest niet. En Petrus antwoordde Hem: Heere! indien Gij het zijt, gebied mij tot U te komen op het water. En Jezus, zei: Kom. En Petrus klom neer van het schip, en wandelde op het water, om tot Jezus te komen.

( vers 30,31 : door geloof kon Petrus dit. Maar, door ongeloof zinkte hij het water in.)

Handelingen 1:8

De Heilige Geest uitgestort op onvolmaakte mensen, die hun vertrouwen hebben gezet op de HEERE God, door het geloof in Jezus Christus.

Een boven-natuurlijke kracht, rechtstreeks van de HEERE God.