Categoriearchief: Uncategorized

De plagen van God.

Wij ondervinden allemaal de klimaatveranderingen over de gehele aarde. Overstromingen door uitzonderlijke stortbuien, gigantische stormen en grote droogte met grote hitte.

Het is de mens die dit veroorzaakt heeft. Mensen waren al op de hoogte in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Maar door hun laksheid en egoïsme stelde ze het maar uit. Nu is het zover dat het te laat is om het te voorkomen.

God wist al lang van te voren, dat, als de mens zelf heerschappij heeft zonder de almachtige Raadgever, zij zichzelf zullen verdoemen.

God weet dat de wijsheid van de mens dwaasheid is. Al die technieken en wetenschappelijke onderzoeken draaien ons de nek om. De mens stevent af op uitsterven. De mens heeft haar eigen plagen veroorzaakt. En dan geven zij God de schuld, van: Als God een God van liefde is, waarom gebeuren er zulke verschrikkingen?

God geeft redding. HIJ wacht op de bekering van de mens. HIJ heeft al een voorziening getroffen 2000 jaar geleden, de mens Jezus Christus, Gods Zoon.

Handelingen 2:38 zegt dan ook, dat wie in de Naam (Autoriteit) van Jezus Christus gelooft en zich het bad van bekering aanvaard, behouden zal worden. De Heilige Geest zal dan in die persoon komen om het pad van de rechtvaardigheid te bewandelen, de wet van God is levend in die persoon door de Heilige Geest.

Oprecht van geest.

Oprecht zijn van geest is van essentieel belang om in een goede verhouding te zijn bij God.

Men kan God niet bedriegen door zich voor te doen als goed, en boze dingen voor HEM te verbergen. Men kan zelfs niet zeggen van zichzelf, dat ie goed is. De mens is onvolmaakt geboren en mist daarom alle rechtvaardigheid.

Men kan alleen door een ander geoordeeld worden als goed persoon. Een persoon die zich inzet om Gods pad te wandelen wordt vanzelf oprecht.

Wanneer iemand zegt van zichzelf goed te zijn, en een ander niet de liefde geeft die God hem dat geleerd heeft, dan is zo’n persoon in Gods ogen in duisternis.

De wet van God.

De wet van God is via Mozes aan Israël gegeven, om de juiste wandel met God te waarborgen.

Israël heeft bewezen dat zij niet aan de wet van God konden houden, daarom had God een andere plan in petto.

Het plan van God is namelijk, dat ZIJN Geest in mensen moest komen om de wet in goede banen te leiden.

Wanneer Deze Geest in iemand is, en zo’n persoon wijkt van Gods wet af, dan zal de Geest die persoon een veroordeling in het hart geven, zodat die persoon zich corrigeert.

 

 

 

 

 

 

 

Onnodige rijkdommen vergaren.

Mensen zijn druk bezig om hun leven vol te gooien met allerlei bezigheden.

Ze maken een tuin die te vergelijken is van een Romeinse keizer of een Griekse koning. Ook moet hun huizen picobello eruitzien om te pronken wanneer er bezoek komt.  En niet te vergeten, een supermooie auto en mooie kledij.

Helaas gebeurt dat ook onder christenen, terwijl zij eigenlijk hun wereldse gewoonte vaarwel had moeten zeggen wanneer zij Christus navolgen.

Wie zijn leven wilt redden, die zal het verliezen.

Wie zijn leven volpropt met wereldse zaken zal het niet goed doen bij God. Waarom niet?

Omdat alleen leven mogelijk is na dit leven, als men zich in nederigheid en zonder hebzucht zijn wandel tot God volbrengt. Maar als men te druk is met allerlei zaken waar de wereld zo op gebrand is, dan heeft men tijd tekort om God een welbehagen te geven.

Een leven vol luxe en hard werken kan vergeleken worden met de zaaier die ging zaaien en dat een deel van het zaad tussen de dorens terecht komt.

Matthéüs 13 vers

Sodom vs Westerse wereld

In Gods Woord lezen we dat er twee steden bestonden die Sodom en Gomorra heette.

In die steden werden vleselijke dingen bedreven die gelijk staan aan onze huidige westerse samenleving.

Zo had je ongetwijfeld de gay pride, iedereen moest gelijk zijn en wat voor ’n partner men wilde alles kon. Mannen met mannen en vrouwen met vrouwen schandelijkheid plegen.

God keurt dit gedrag 100% af, zoals beschreven in Leviticus 18.

In Romeinen 1 wordt ook nadrukkelijk gewezen dat dit wereldse gedrag niet getolereerd wordt. Wie zulke dingen toch blijft doen, die verdienen de dood, zoals het bij Sodom en Gomorra afgestraft is.

Aangezien heden ten dage zelfs door losbandige ouders hun kinderen aansporen hun onnatuurlijke gedrag openbaar te maken, zal het einde van deze Sodom vs Westerse wereld spoedig ten einde komen.

We weten dat de zomers steeds warmer worden, en het wordt alleen maar erger, totdat het voor mens en dier ondragelijk wordt.

In Openbaring 16 wordt zelfs beschreven dat de mensen op hun tongen kauwen van pijn vanwege die grote hitte, en dat zij niet bekeren van hun boze gruwelijke weg.

Wanneer het allemaal voorbij is, en alle sodomietjes verbrand zijn, dan zullen degenen die overgebleven zijn hun verkoolde dode lichamen zien, wanneer zij naar Gods tempel gaan om HEM te eren.

Bespotting van God

God bespotten, is foute boel.

Veel mensen denken dat als iemand God bespot met vloeken of schelden zij al een oordeel klaar hebben. Zij denken werkelijk dit te rechtvaardigen, omdat zij vinden dat het niet mag.

Het is waar dat schelden of vloeken niet bij een christen past, maar oordelen ook niet. En toch oordelen sommigen dat wel, zonder te weten wat de achtergrond van zo’n persoon is. Als men zo’n persoon kent, dan is het mogelijk dat die persoon schade heeft opgelopen waardoor hij dit doet.

God ziet de zonde van ZIJN kind niet aan, omdat zo’n persoon al een keuze gemaakt God te volgen op ZIJN pad.

Het is pas een zonde, als zo’n persoon zijn eigen weg op Gods pad aan het wandelen is. Jezus Christus heeft Gods pad, het Evangelie aan mensen doorgegeven, en die discipelen heeft het weer doorgegeven aan mensen tot nu toe. Maar als het Evangelie wordt verdraaid, zoals beschreven in Galaten 1:6-9, dan is het foute boel.

Als men werkelijk als Jezus Christus wilt wandelen, dan moet zo’n oordeler, oordelen met zachtmoedige wijsheid. En niet die persoon aan zijn lot overlaten en te gaan roddelen wat voor een slechte persoon dat is.

Heeft Jezus Christus ons niet geleerd om elkaar te verdragen (Een onderdeel van de Liefde)? Om liefde te geven, in plaats van haat? Want als men geen liefde kan geven, dan is het zaadje van haat alreeds begonnen te groeien, en dan is de vloek ook begonnen.

 

Bait of Satan

Bait of Satan, oftewel : In de greep van de Satan.

Dit zijn gelovige mensen die zich hebben laten verleiden door de listige omleidingen van de Duivel, zij zijn in zijn val gelokt en worden vastgehouden. De duivel is zo listig dat hij die mensen laat denken nog steeds God aanbidden.

Zij lasteren God met hun gedrag, van goed van buiten, maar kwaad van binnen. Een wolf in schaapskleren.

Zij oordelen dat als iemand aan het schelden is met vloeken, slechte christenen zijn. In feite zijn zij het die slechte christenen zijn.

Heeft God niet gezegd dat niemand rechtvaardig is? Hoe kunnen die christenen nou denken goed te zijn?

Jezus Christus heeft ons geleerd elkaar te vergeven, om de liefde openbaar te maken. Helaas doen die zogenaamde schapen het tegenovergestelde, de antichristenen.

Dwaze wereld.

De wereld is afkomstig van de menselijke wijsheid die toegelaten is door de Schepper van hemel en aarde, YHWH.

God heeft de mens toegelaten om hun wijsheid te gebruiken HEM te zoeken en HEM te eren.

Maar in plaats daarvan is de mens van God afgedreven en zijn HEM vergeten. De mens zoekt naar een oplossing van het bestaan van het leven.

Eigenlijk wil de mens het op hun eigen houtje doen, en zelf kunnen bepalen wat zij het beste vind.

In Gods ogen is de mens die zichzelf vereningd hebben met de wereld het pad gaan volgen van een dwaas.

Onder christenen van een aantal kerken hebben het Evangelie van Jezus Christus naast zich neer gelegd en zijn een andere evangelie gaan volgen. Het begon al in een vroege stadium.

Galaten 1:6,7

(Paulus spreekt:) ik verwonder mij, dat u zo haastig bent gaan wijken van degenen, die u in de genade van Christus geroepen heeft, u overgebracht heeft tot een andere evangelie. Daar er geen andere evangelie is, maar dat er toch sommigen zijn die u twijfelachtig maken, en het Evangelie van Jezus Christus willen verdraaien.

Als het toen al was, zo dicht bij het begin, dan zal het nu zeker zo zijn, al 2000 jaar later.

Een aantal kerken hebben zelfs een theorie, dat bij de zondvloed, in de tijd van Noach, dat slechts een gedeelte van de aarde door de zondvloed is vernietigt.

Als dat zo zou zijn, waarom is wereldwijd te zien aan hoge bergen tekenen van een sterke stroming?

De wereld met hun wijsheid geloven niet in God, laat staan dat er een gigantische zondvloed is geweest. Zij baseren deze groeven, dat deze door de pre-historie is ontstaan.

En degenen die zich voordoen als christenen, geloven nog geeneens in God, al hoewel ze zeggen van wel. Zij zijn gelijk als de DWAZE WERELD, denken dat zij het beter weten.

1 Korinthe 3:19/ Galaten 1:8

De wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: HIJ grijpt de wijzen in hun zelfzuchtigheid./

Doch al was het ook, indien wij, of een Engel uit de hemelen u een evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij (Evangelisten) u verkondigd hebben, die zijn vervloekt.

Dit is het gevolg van wie de DWAZE WERELD gelijk zijn.

 

 

Wordt als een kind.

Als christen zijnde behoren wij te zijn als kinderen.

God verlangt van ZIJN kinderen (volwassen mensen bekeerd zijnde tot God), om te handelen als kinderen.

Kinderen oordelen niet, kinderen vergeven altijd.

Gods Koninkrijk is alleen voor mensen die zich nederig opstellen, die niet trots zijn, die niet hoogmoedig zijn.

Bent u bereid dit te doen?

Om niet door trots te schamen, om als de mentaliteit van een klein kind te handelen?

Heb uw naaste lief.

Met deze vers maakt de eenheid in Christus definitief.

Een zijn in Geest en Waarheid.

Schijnbaar voor vele gelovigen moeilijk om te handhaven.

De wil van God is veel belangrijker dan de wil van de egoïsme van de mens.

Wie de wil van God negeert, en zijn of haar naaste in de HEERE veracht, door zichzelf meer te rechtvaardiger, dan zal God niet genadig zijn op de tijd wanneer het te laat is om te vergeven of zich om te draaien en verder met Gods wil te gaan.