Categoriearchief: Uncategorized

In het Koninkrijk van God ingaan.

Je hoort veel in de wereld dat als mensen dood gaan, zij naar de hemel gaan.

Om in de hemelen te komen, moet men eerst dood gaan. Inderdaad! Maar niet als men sterft als mens zijnde.

Gods wil is dat als men in ZIJN Zoon Jezus Christus sterft, die gaan naar de hemel. Niet iedereen dus!

Dit is een belofte van God. Maar mensen maken er een ander verhaal van. Er zijn in Nederland al 70.000 verschillende christen kerken, die elk een ander evangelie verkondigen en navolgen.

Vele wegen leiden naar Rome. En dat is nou wat men niet moet doen. Er is maar één weg naar God in de hemelen.

Paulus was verdrietig omdat al in zijn tijd mensen een andere evangelie gingen navolgen. Een ander evangelie navolgen is uiterst dom, omdat men dan vervloekt zal worden door God.-Galaten 1:6-8

Vers 8 zegt: Indien wij (de verkondigers) of een Engel uit de hemel, u een ander evangelie verkondigen, die wij niet verkondigd hebben, die zijn vervloekt.

Gods belofte is dat iedereen tot ZIJN Koninkrijk mag ingaan, door middel van ZIJN Heilige Geest. Zolang God tijd geeft om diegene te zoeken voor ZIJN Koninkrijk, is er hoop voor de overgebleven mens in zonde.

Maar als mensen eigenwijs blijven en elkaar voor de gek houden dat God hen wel genadig zal zijn, dan zal die dag komen dat zij niet erkend worden door Gods Zoon Jezus Christus.-Matthéüs 7:21-23

 

 

 

De wetteloosheid.

Toen God de aarde ging scheppen, was ZIJN Zoon bij HEM aanwezig. -Spreuken 8:22-28

Velen mensen hunkeren naar een gelukkig leven, maar die wordt echter verstoord door de egoïsme van de andere mens. Die mens wordt aangedreven door een onzichtbare macht van het kwaad, om te doen wat dat kwaad hem opdraagt. Zulke mensen zijn gegrepen in hun macht. Hadden zij God geaccepteerd als hun Verlosser, dat had God hen beschermt.

God had de wereld zo lief, dat HIJ ZIJN Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft het eeuwige leven zou krijgen. (Johannes 3:16)

Heeft God werkelijk wel de mens lief?

Laten we eens dit onder de loep nemen, en niet blindelings geloven wat er allemaal staat in het Woord van God, die in verschillende talen elk anders is uiteengezet.

Toen God op de zesde dag alles geschapen had, zei HIJ: dat het zéér goed was wat HIJ gemaakt had.

Het was zéér goed!

Waarom zou God dan een boom planten, die de kennis zou geven van het goede en het kwade, als men daarvan zou eten?

God gaf de eerste twee mensen die totaal geen kennis hadden, de opdracht om niet van die boom te eten. Dat is hetzelfde als u uw kind een geladen pistool geeft, en zegt om niet de trekker over te halen.

Was het opzet van God? Om voor ZIJN tijdsverdrijf die zet te nemen? Het was tenslotte zéér goed, wat HIJ gemaakt had. En na de zondeval, was het niet meer zéér goed, de aarde was om wille van de mens vervloekt.

God had ook kunnen voorkomen dat een Engelen zoon, die zich verschool achter een slang, niet de mens zou verleiden tot ongehoorzaamheid.

Eva had geen kennis, want een slang met pootjes konden niet spreken als een intelligent wezen. Moet je nagaan, ze dacht werkelijk dat de slang praatte. Dus waarom deed God zulke vreemde dingen. Gun HIJ de mens alleen maar wetteloosheid?

God heeft de wereld zo lief, dat HIJ ZIJN Zoon gegeven heeft, om de mens te redden van deze wetteloosheid. Waarom? De meeste gaan het toch weer niet halen.

Matthéüs 7:21-23 geeft het volgende in beknopte wijze.Dat er velen gelovigen zijn, die de Naam van Jezus Christus gebruiken om zelfs duivels uit te werpen, en dan nog kent Jezus Christus hen niet, en noemt hen zelfs vervloekt. De meeste van hen nemen de makkelijkste weg, de brede weg om een christen te zijn. De zéér weinigen, nemen de smalle weg, die vol moeilijkheden en trauma’s bevat.

De wetteloosheid is nodig om tot God te komen, om gehoorzaamheid aan ZIJN wil. Om ZIJN wet in hun harten te laten schrijven door middel van het ontvangen van de Heilige Geest. En niet op eigen houtje God te aanbidden, en de leugen blijven te volgen.

Efeze 3:16-18
…, opdat HIJ u geeft, naar de rijkdom ZIJNER heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door ZIJN Geest in de inwendige mens; opdat Christus door het geloof in uw harten woont, en gij in de liefde gegrond zijt; opdat gij ten volle kunt begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij,…
En Petrus heeft hun gezegd: Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

 

De genadeloze Christus.

De liefde van onze tijd is zover gekelderd dat gelovigen in Christus geen of nauwelijks tijd meer hebben voor hun naaste in de HEERE.

Zal Jezus Christus nog wel genadig zijn op de oordeelsdag?

Wie in Gods Woord blijft zijn vurig bezig Gods pad te bewandelen. Zij zijn welkom bij God.

Openbaring 2:13-17 geeft een voorbeeld van een vroegere Gemeente, die ook voor alle Gemeentes in Christus tot nu toe toepasselijk is. Daar staat dat wie lauw met Gods Woord omspringt onacceptabel is. Er zal geen genade verkregen worden door Christus.

Je kan beter vurig zijn of als een blok ijs, want God accepteerd geen slappe was.

In Matthéüs 7:21-23 worden christenen die zich als een lauwe of slappe was hun wandel in Christus volbrengen tot het einde toe, als onrechtvaardig bestempeld, en dan zullen zij zeer teleurgesteld zijn.

Genade kan alleen verkregen worden door Gods liefde openbaar te maken en ernaar te leven. De eerste twee geboden die Jezus Christus ons bevolen heeft die na te volgen is elkaar lief te hebben.

Vijand zijn van God.

Er zijn vele kerken en stromingen die zeggen de ware kerk van Christus te zijn. Zij zeggen de liefde van God te kennen en te doen, maar eigenlijk zijn vele kerken en/of stromingen vijanden van God, en zullen hoe dan ook buiten Gods genade vallen – Matt.7:21-23

Paulus gaf een raad om hetzelfde Evangelie na te volgen toen hij dat opgeschreven had in de evangeliën. Wat hij opgeschreven had door Gods Heilige Geest, geldt voor elke christen totdat de Heere Jezus Christus terugkomt.

Filippenzen 3:17-19/ Galaten 1:8

Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van welke ik u dikwijls gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn, welke einde is het verderf, welke hun buik is God, en welke hun heerlijkheid is in hun schande, degenen die aardse dingen bedenken./

Doch al was het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een evangelie zou verkondigen, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

Gods plan is, dat Jezus Christus alle vijanden van God teniet zal doen. Dus degenen die niet correct naar Gods wil zullen handelen, zullen vernietigd worden in de tweede dood.
Dat zullen ongelovigen zijn, maar ook gelovigen die niet geloven.-1 Korinthe 15:21-28

Gods vijanden in kerken en samenstromingen, zijn deze:

Spreuken 6:16-19/ Openbaring 21:8

Deze zes haat de HEERE, ja, zeven zijn ZIJN ziel een gruwel:

Hoge ogen, een valse tong, en handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat vol is van ondeugdelijke gedachten, voeten die zich haasten om kwaad te doen, een valse getuigenis, die leugens blaast, en die tussen broeders tweedracht zaait./

Maar de lafhartige, en de ongelovigen, de gruwelijke tegennatuurlijke , en de moordenaars, en immorele, en magiebeoefenaars, en afgodendienaars, en elke leugenaar (allemaal), hun deel is in de poel die daar brandt van zwavel en vuur, hetwelk is de tweede dood.

Dit zijn de woorden van onze lieve Heere Jezus Christus, die de mensen hun hart ziet wanneer zij niet volgens de wil van God wandelen. En wat heeft onze lieve Broeder en Koning nog meer te zeggen, van degenen die lauw bezig zijn in hun geloof op Hem?

Openbaring 3:15-18

Ik weet uw werken, dat u nog koud bent noch heet, och, bent u maar koud, of heet!!

Zo dan, omdat u lauw bent, noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.

Want u zegt, dat u rijk bent, en verrijkt geworden, en dat u het aan niets ontbreekt; maar u weet niet, dat u bent: ellendig, jammerlijk,  en arm, en blind, en naakt.

Ik raad u dan aan, om van Mij te kopen, goud, beproefd komende uit het Vuur, opdat u rijk mag worden, en witte kleding mag dragen opdat men uw naaktheid niet zien zal, en zalf uw ogen met Ogenzalf, opdat u mag zien.

 

 

 

 

Is de hemel wel zo’n leuke plaats?

Dat is een goeie vraag.

Ongetwijfeld zijn bijna alle gelovigen van welke religie maar ook er zeker van dat de hemel een heerlijke plaats is om te genieten van voortreffelijke omstandigheden.

Dat een derde deel van de sterren uit de hemel zijn gevallen, duidt op dat een derde deel van de engelen uit de hemel zijn verjaagd omdat zij door de engel Lucifer verleid waren om een coup te plegen in de hemel.-Openb.12:4

Openbaring 12:7,8

En er kwam oorlog in de hemel, Michaël en Zijn engelen streden tegen de draak, en de draak streed ook met zijn engelen. En zij hebben niet gewonnen, en hun plaats is weggehaald in de hemel.

Zij waren dus niet blij met de omstandigheden waar zij woonde. Dus is de hemel wel een verrukkelijke plaats? Neen.

Het goede en het kwade zaad.

 

 

Het goede en kwade zaad.

Velen zijn geroepen en weinigen zijn uitverkoren.-Matt.22:14

Is het de waarheid, dat iedereen die in Jezus Christus gelooft behouden zal worden?

Dat is de vraag waar het nu om gaat.

Velen nemen Johannes 3 vers 16 ter hand, dat God ZIJN Zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft het eeuwige leven krijgt.

Toch zijn er velen die dat niet krijgen.
Want velen doen het liever op een manier hoe het hun uitkomt.
Het spreekwoord: “vele wegen leiden naar Rome”, is dan ook voor hen van toepassing.

Nou, in Rome moet je al helemaal niet zijn! Want dat is het grote mysterie, Babylon de Grote, het wereldrijk van religie en demonen.

Neen, het is Gods wil, die uitgevoerd moet worden.

Matthéüs 7: 21
Niet een ieder die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk van de hemelen, maar die daar doet de wil van Mijn Vader, DIE in de hemelen is.

Laten we een gelijkenis bezien, wat Jezus ons te vertellen heeft:

Matthéüs 13: 24-29
Een gelijkenis heeft Jezus hen voorgesteld, zeggende:
Het Koninkrijk van de hemelen, is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker.
En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide kwaad zaad tussen de tarwe, en ging weg.
Toen nu het tarwe opgeschoten was, en vrucht voortbracht, zo openbaarde zich ook het kwade zaad.
En de landarbeiders van de heer des huizes, vertelde het hun heer, zeggende:
Heere, heeft u niet goed zaad gezaaid in uw akker? Waar komt dan dat kwade zaad vandaan?
En de heer zeide tot hen:
Een vijandig mens heeft dit gedaan.
En de landarbeiders zeiden tot hem:
Wilt u dan dat wij heengaan, en het onkruid verzamelen?
Maar de heer zeide: Volstrekt niet!
Want u zult misschien ook het tarwe ermee uittrekken.
Laat ze beiden tezamen opgroeien, en in de tijd van de oogst, zal ik tot de maaiers zeggen:
Vergadert eerst het onkruid, en bindt het in bossen, om het te verbranden, maar brengt al de tarwe tezamen in de schuur.

Matthéüs 13 vers 33 zegt:
Laat ze beiden tezamen opgroeien.
Velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren.
De weinigen zijn het goede zaad.
Lukas 13 vers 24 zegt dan ook:
Strijdt om in te gaan door de nauwe poort, want velen zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen het niet kunnen.
Waarom dan niet?
Omdat zij de gezonde leer van Christus niet kunnen verdragen (2 Tim.4:3,4), maar fijngevoelig, prikkelbaar of kwetsbaar zijn van gehoor.
Ze vinden de gezonde leer van Christus te moeilijk om uit te voeren.
Ze laten de belangrijkste reden van het Evangelie weg.
Zij zoeken niet de wil van God, maar zoeken naar hun eigen idealisme en begeerte.
Sommige onkruiden zijn sprekend als de tarwe, en hebben ook mooie bloemen, zijn ze dan goed?

Uitlegging van de zaaier van het goede zaad:

Matthéüs 13: 37-40
En Jezus antwoordde:
Die het goede zaad zaaide, is de Zoon van God.
De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk, en het kwade zaad zijn de kinderen van het kwaad.
En de vijand die het kwade zaad gezaaid heeft, is de duivel, en de oogst is de voleindiging van de wereld, de maaiers zijn de Engelen.
(Matthéüs 24:30,31/25:31,32)

Het kwade zaad, zijn degenen die zich van buiten mooi voordoen, en anderen op hun tekortkomingen veroordelen. Zij zijn wat Jezus Christus tot de Farizeeën en schriftgeleerden zei, dat zij gelijk als witgekalkte graven zijn, mooi van buiten maar onrein van binnen.
(Matthéüs 23:27)

Vele voorgangers wijzen vele mensen de verkeerde kant op, zij verloochenen de Heilige Geest, zij verdraaien de weg van Jezus Christus, zij bespotten en bespuwen in het aangezicht van God.

2 Korinthe 11: 13-15
Want zulke valse apostelen, zijn bedrieglijke arbeiders, zich veranderen in apostelen van Christus.
En het is geen wonder, want de Satan verandert zich in een Engel van het licht.
Zo is het dan ook niets verwonderlijks, dat ook zijn dienaars zich veranderen, al doen zij zich voor als dienaars van de gerechtigheid, van welke hun einde zal zijn naar hun handelen.

 

De Heilige Geest.

Getuigen van Jezus Christus :

Degenen die door God geroepen zijn, zijn de getuigen van Jezus Christus.

Wat is getuigen zijn?

  • bevestigen
  • verklaren
  • verkondigen
  • pleiten

Een getuige zijn van Jezus Christus, is zijn een heilige door de Heilige Geest.
Zonder Die Heilige Geest, kan men geen getuigen zijn.

Handelingen 2:38,39
En Petrus antwoordde hun:
Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de HEERE, onze God, er toe roepen zal.

Is God gestopt met roepen?
Is Jezus Christus al teruggekomen?
Is de gave van de Geest voorbij?

NEEN!

Romeinen 11 :16
Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg, en is de wortel heilig, dan ook de takken.

1 Petrus 1:15,16
Maar gelijk HIJ, DIE u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in heel uw wandel.
Er staat immers geschreven : weest heilig, want IK ben heilig.

Johannes 17:17-21
Heilig hen in UW Waarheid, UW Woord is de Waarheid.
Gelijk GIJ Mij gezonden hebt in de wereld, heb Ik hen gezonden in de wereld.
En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in Waarheid.
En Ik bid niet alleen voor deze, Mijne discipelen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven zullen.
Opdat zij allen één zijn, gelijk GIJ Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn, opdat de wereld gelove dat GIJ Mij gezonden hebt.

Als de Heilige Geest is opgehouden, als God opgehouden is mensen te roepen, dan kunnen we beter hele passages uit de bijbel wegschreuren omdat het niet meer van toepassing is. Dat zij verre!

Neen, het is nog steeds heden ten dage, mogelijk. Terwijl er toch groeperingen zijn die zeggen dat het voor die tijd was.
Wat voor een lui zijn deze dan, die zeggen dat de Heilige Geest niet meer ontvangen kan worden met de tekenen ervan?

2 Timotheüs 3: 5
Deze zijn het, die een schijn hebben van godzaligheid, maar de kracht van de Geest verloochend hebben. Heb een afkeer van deze!

1 Korinthe 1:2,3, 9,10
Aan de Gemeente Gods, de geheiligde in Christus Jezus, de geroepene heiligen met allen, die allerwege de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, hun zij genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.-
God is getrouw, door WIE gij zijt geroepen tot gemeenschap met ZIJN Zoon Jezus Christus, onze Heere.
Doch ik vermaan u, broeders, bij de Naam van onze Heere Jezus Christus, weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn, weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.

Wat staat hier?
Eén zijn in de Geest van God, is niet zonder Deze Geest God te dienen.

Zonder Deze Geest, is het onmogelijk om God te behagen.

Romeinen 8:7
Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God, trouwens het kan dat ook niet, zij die in het vlees denken, kunnen God niet behagen.

Menselijke wijsheid

In deze laatste dagen, kunnen we zien om ons heen dat door de wetenschap van mensen de wetteloosheid toeneemt.
Men name van het internet komen we steeds meer te weten, en dat resulteert tot egoïstisch gedrag, om de ander het leven zuur te maken.

Door de wetenschap, gaan mensen ook laboratoriumonderzoek doen, spelenderwijs rommelen met chemische scheikunde, wat leidt tot fouten.

De mens is onvolmaakt, dus de mens kan onmogelijk iets volmaakts maken, het leidt iedere keer tot meer problemen.

De satan weet dit, en gebruikt mensen om zijn wil uit te voeren. Met als gevolg dat menselijke fouten tot chaos leidt.
We hebben te maken met de coronavirus, allemaal veroorzaakt door menselijk falen.

Een mooie gelegenheid voor satan om de liefde van God op een laag pitje te zetten, want iedereen moet afstand van elkaar houden. Kerken en moskeeën mogen niet meer vol zijn, mensen mogen niet meer omgaan met elkaar, dan alleen digitaal. En digitaal is antichrist.

Een ware gelovige moet ten alle tijden zich aan de protocollen houden van de God van Abraham.
Op HEM blijven vertrouwen, en niet op de mens.

Spreuken 3:5-8
Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun op uw verstand niet.
Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.
Weest niet wijs in uw eigen ogen, wijkt van het kwade, heb ontzag voor de HEERE.
Het zal een medicijn zijn voor uw navel, en een bevochtiging voor uw beenderen.

Prediker 1:13,14 (Salomo profeteert)
En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken, en na te speuren al wat er geschiedt onder de hemel.
Deze moeilijke bezigheden heeft God de mens gegeven, om zich daarmee te bekommeren.
En ik zag al de werken aan, die onder de zon geschieden, en ziet, het was allemaal ijdelheid en kwelling van de geest.

De wetenschap van mensen, lijkt mooi en ingenieus, maar de schijn bedriegt.
Mooie woorden maken nog niet dat iets goed is.
Een voorbeeld, een gelijkenis, van hetgeen een mens doet in zijn hart (geestelijk begrip) :

Matthéüs 12:34-36 (Jezus citeert)
Addergebroedsel! hoe kunt u goede dingen spreken daar u boos zijt? want uit de overvloed van het hart spreekt de mond.
De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van zijn hart; de boze mens brengt boze dingen voort uit de boze schat van zijn hart.
Maar Ik zeg u, dat van elk ijdel woord, die de mens gesproken heeft, zij rekenschap moeten afleggen op de oordeelsdag.

Openbaring 11:18
En de volken waren toornig geworden, en UW toorn is gekomen, en de tijd is gekomen om de doden te oordelen, en om het loon te geven aan de dienstknechten, de profeten, de heiligen, en aan degenen die voor UW Naam ontzag hebben, de kleinen en de groten, en om te verderven die de aarde verderven.

U ziet dat degenen die God aanhangt of HEM niet aanhangt geoordeeld zullen worden naar hetgeen zij gedaan hebben.

Het feit rust ook op -, dat degenen die van de aarde, of het nu letterlijk of figuurlijk gezien wordt, een puinhoop maken verdorven zullen worden.