Categoriearchief: Uncategorized

Het goede en het kwade zaad.

 

 

Het goede en kwade zaad.

Velen zijn geroepen en weinigen zijn uitverkoren.-Matt.22:14

Is het de waarheid, dat iedereen die in Jezus Christus gelooft behouden zal worden?

Dat is de vraag waar het nu om gaat.

Velen nemen Johannes 3 vers 16 ter hand, dat God ZIJN Zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft het eeuwige leven krijgt.

Toch zijn er velen die dat niet krijgen.
Want velen doen het liever op een manier hoe het hun uitkomt.
Het spreekwoord: “vele wegen leiden naar Rome”, is dan ook voor hen van toepassing.

Nou, in Rome moet je al helemaal niet zijn! Want dat is het grote mysterie, Babylon de Grote, het wereldrijk van religie en demonen.

Neen, het is Gods wil, die uitgevoerd moet worden.

Matthéüs 7: 21
Niet een ieder die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk van de hemelen, maar die daar doet de wil van Mijn Vader, DIE in de hemelen is.

Laten we een gelijkenis bezien, wat Jezus ons te vertellen heeft:

Matthéüs 13: 24-29
Een gelijkenis heeft Jezus hen voorgesteld, zeggende:
Het Koninkrijk van de hemelen, is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker.
En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide kwaad zaad tussen de tarwe, en ging weg.
Toen nu het tarwe opgeschoten was, en vrucht voortbracht, zo openbaarde zich ook het kwade zaad.
En de landarbeiders van de heer des huizes, vertelde het hun heer, zeggende:
Heere, heeft u niet goed zaad gezaaid in uw akker? Waar komt dan dat kwade zaad vandaan?
En de heer zeide tot hen:
Een vijandig mens heeft dit gedaan.
En de landarbeiders zeiden tot hem:
Wilt u dan dat wij heengaan, en het onkruid verzamelen?
Maar de heer zeide: Volstrekt niet!
Want u zult misschien ook het tarwe ermee uittrekken.
Laat ze beiden tezamen opgroeien, en in de tijd van de oogst, zal ik tot de maaiers zeggen:
Vergadert eerst het onkruid, en bindt het in bossen, om het te verbranden, maar brengt al de tarwe tezamen in de schuur.

Matthéüs 13 vers 33 zegt:
Laat ze beiden tezamen opgroeien.
Velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren.
De weinigen zijn het goede zaad.
Lukas 13 vers 24 zegt dan ook:
Strijdt om in te gaan door de nauwe poort, want velen zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen het niet kunnen.
Waarom dan niet?
Omdat zij de gezonde leer van Christus niet kunnen verdragen (2 Tim.4:3,4), maar fijngevoelig, prikkelbaar of kwetsbaar zijn van gehoor.
Ze vinden de gezonde leer van Christus te moeilijk om uit te voeren.
Ze laten de belangrijkste reden van het Evangelie weg.
Zij zoeken niet de wil van God, maar zoeken naar hun eigen idealisme en begeerte.
Sommige onkruiden zijn sprekend als de tarwe, en hebben ook mooie bloemen, zijn ze dan goed?

Uitlegging van de zaaier van het goede zaad:

Matthéüs 13: 37-40
En Jezus antwoordde:
Die het goede zaad zaaide, is de Zoon van God.
De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk, en het kwade zaad zijn de kinderen van het kwaad.
En de vijand die het kwade zaad gezaaid heeft, is de duivel, en de oogst is de voleindiging van de wereld, de maaiers zijn de Engelen.
(Matthéüs 24:30,31/25:31,32)

Het kwade zaad, zijn degenen die zich van buiten mooi voordoen, en anderen op hun tekortkomingen veroordelen. Zij zijn wat Jezus Christus tot de Farizeeën en schriftgeleerden zei, dat zij gelijk als witgekalkte graven zijn, mooi van buiten maar onrein van binnen.
(Matthéüs 23:27)

Vele voorgangers wijzen vele mensen de verkeerde kant op, zij verloochenen de Heilige Geest, zij verdraaien de weg van Jezus Christus, zij bespotten en bespuwen in het aangezicht van God.

2 Korinthe 11: 13-15
Want zulke valse apostelen, zijn bedrieglijke arbeiders, zich veranderen in apostelen van Christus.
En het is geen wonder, want de Satan verandert zich in een Engel van het licht.
Zo is het dan ook niets verwonderlijks, dat ook zijn dienaars zich veranderen, al doen zij zich voor als dienaars van de gerechtigheid, van welke hun einde zal zijn naar hun handelen.

 

De Heilige Geest.

Getuigen van Jezus Christus :

Degenen die door God geroepen zijn, zijn de getuigen van Jezus Christus.

Wat is getuigen zijn?

 • bevestigen
 • verklaren
 • verkondigen
 • pleiten

Een getuige zijn van Jezus Christus, is zijn een heilige door de Heilige Geest.
Zonder Die Heilige Geest, kan men geen getuigen zijn.

Handelingen 2:38,39
En Petrus antwoordde hun:
Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de HEERE, onze God, er toe roepen zal.

Is God gestopt met roepen?
Is Jezus Christus al teruggekomen?
Is de gave van de Geest voorbij?

NEEN!

Romeinen 11 :16
Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg, en is de wortel heilig, dan ook de takken.

1 Petrus 1:15,16
Maar gelijk HIJ, DIE u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in heel uw wandel.
Er staat immers geschreven : weest heilig, want IK ben heilig.

Johannes 17:17-21
Heilig hen in UW Waarheid, UW Woord is de Waarheid.
Gelijk GIJ Mij gezonden hebt in de wereld, heb Ik hen gezonden in de wereld.
En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in Waarheid.
En Ik bid niet alleen voor deze, Mijne discipelen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven zullen.
Opdat zij allen één zijn, gelijk GIJ Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn, opdat de wereld gelove dat GIJ Mij gezonden hebt.

Als de Heilige Geest is opgehouden, als God opgehouden is mensen te roepen, dan kunnen we beter hele passages uit de bijbel wegschreuren omdat het niet meer van toepassing is. Dat zij verre!

Neen, het is nog steeds heden ten dage, mogelijk. Terwijl er toch groeperingen zijn die zeggen dat het voor die tijd was.
Wat voor een lui zijn deze dan, die zeggen dat de Heilige Geest niet meer ontvangen kan worden met de tekenen ervan?

2 Timotheüs 3: 5
Deze zijn het, die een schijn hebben van godzaligheid, maar de kracht van de Geest verloochend hebben. Heb een afkeer van deze!

1 Korinthe 1:2,3, 9,10
Aan de Gemeente Gods, de geheiligde in Christus Jezus, de geroepene heiligen met allen, die allerwege de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, hun zij genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.-
God is getrouw, door WIE gij zijt geroepen tot gemeenschap met ZIJN Zoon Jezus Christus, onze Heere.
Doch ik vermaan u, broeders, bij de Naam van onze Heere Jezus Christus, weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn, weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.

Wat staat hier?
Eén zijn in de Geest van God, is niet zonder Deze Geest God te dienen.

Zonder Deze Geest, is het onmogelijk om God te behagen.

Romeinen 8:7
Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God, trouwens het kan dat ook niet, zij die in het vlees denken, kunnen God niet behagen.

Menselijke wijsheid

In deze laatste dagen, kunnen we zien om ons heen dat door de wetenschap van mensen de wetteloosheid toeneemt.
Men name van het internet komen we steeds meer te weten, en dat resulteert tot egoïstisch gedrag, om de ander het leven zuur te maken.

Door de wetenschap, gaan mensen ook laboratoriumonderzoek doen, spelenderwijs rommelen met chemische scheikunde, wat leidt tot fouten.

De mens is onvolmaakt, dus de mens kan onmogelijk iets volmaakts maken, het leidt iedere keer tot meer problemen.

De satan weet dit, en gebruikt mensen om zijn wil uit te voeren. Met als gevolg dat menselijke fouten tot chaos leidt.
We hebben te maken met de coronavirus, allemaal veroorzaakt door menselijk falen.

Een mooie gelegenheid voor satan om de liefde van God op een laag pitje te zetten, want iedereen moet afstand van elkaar houden. Kerken en moskeeën mogen niet meer vol zijn, mensen mogen niet meer omgaan met elkaar, dan alleen digitaal. En digitaal is antichrist.

Een ware gelovige moet ten alle tijden zich aan de protocollen houden van de God van Abraham.
Op HEM blijven vertrouwen, en niet op de mens.

Spreuken 3:5-8
Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun op uw verstand niet.
Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.
Weest niet wijs in uw eigen ogen, wijkt van het kwade, heb ontzag voor de HEERE.
Het zal een medicijn zijn voor uw navel, en een bevochtiging voor uw beenderen.

Prediker 1:13,14 (Salomo profeteert)
En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken, en na te speuren al wat er geschiedt onder de hemel.
Deze moeilijke bezigheden heeft God de mens gegeven, om zich daarmee te bekommeren.
En ik zag al de werken aan, die onder de zon geschieden, en ziet, het was allemaal ijdelheid en kwelling van de geest.

De wetenschap van mensen, lijkt mooi en ingenieus, maar de schijn bedriegt.
Mooie woorden maken nog niet dat iets goed is.
Een voorbeeld, een gelijkenis, van hetgeen een mens doet in zijn hart (geestelijk begrip) :

Matthéüs 12:34-36 (Jezus citeert)
Addergebroedsel! hoe kunt u goede dingen spreken daar u boos zijt? want uit de overvloed van het hart spreekt de mond.
De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van zijn hart; de boze mens brengt boze dingen voort uit de boze schat van zijn hart.
Maar Ik zeg u, dat van elk ijdel woord, die de mens gesproken heeft, zij rekenschap moeten afleggen op de oordeelsdag.

Openbaring 11:18
En de volken waren toornig geworden, en UW toorn is gekomen, en de tijd is gekomen om de doden te oordelen, en om het loon te geven aan de dienstknechten, de profeten, de heiligen, en aan degenen die voor UW Naam ontzag hebben, de kleinen en de groten, en om te verderven die de aarde verderven.

U ziet dat degenen die God aanhangt of HEM niet aanhangt geoordeeld zullen worden naar hetgeen zij gedaan hebben.

Het feit rust ook op -, dat degenen die van de aarde, of het nu letterlijk of figuurlijk gezien wordt, een puinhoop maken verdorven zullen worden.

De VRAAG:

Wanneer de Zoon van God komt in al Zijn glorie, bent u bereid om met Hem de hemelen in te gaan?

Matthéüs 24:11-14, 21-25, 29-31
Vele valse profeten zullen tevoorschijn komen, en zullen er velen verleiden.
En omdat de wetteloosheid vermenigvuldigd wordt, zo zal Gods liefde verkoelen.
Maar wie volharden zal tot het einde toe, die zal behouden worden.
En het Evangelie van het Koninkrijk zal over de gehele aarde gepredikt worden, tot een getuigenis van alle natiën, en dan zal het einde komen.-
Want op dat moment zal er een grote verdrukking wezen, hoedanig niet geweest is vanaf de grondlegging van de wereld tot nu toe, en daarna niet meer wezen zal.
En indien die dagen niet ingekort zou worden, geen vlees zal behouden worden, maar om de wil van de uitverkorenen zullen die dagen verkort worden.
Alsdan, indien iemand tot u zou zeggen :
Ziet, hier is de Christus, of daar is Hij, geloof het niet.
Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden misleiden.
Ziet, Ik heb het u voorzegt. –
En in een oogwenk na die verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren van de hemel zullen (als het ware) vallen, en de krachten van de hemelen zullen bewogen worden.
En alsdan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon van God, en dan zullen alle mensen op aarde in beroering zijn, en zullen de Zoon van God zien, komende op de wolken van de hemel, met grote kracht en Gods heerlijkheid.
En Hij zal Zijn Engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier windstreken, van het ene uiterste tot aan het andere uiterste daarvan.

In deze westerse wereld met al de luxe en het begeren van rijkdommen, zal het zwaar worden om bezittingen achter te laten.
Voor de arme landen zal het veel minder zwaar worden om hun weinige bezittingen achter zich te werpen.
Wanneer Hij komt, en u roept, zou u net als de vrouw van Lot, achter u kijken wanneer u alles moet achterlaten?-Luk.17:32,33

Matthéüs 24:17,18
En die op het dak is, kom niet van het dak om iets uit zijn huis te nemen.
En die op het akker is, keer niet terug naar zijn huis om zijn goederen op te halen.

Dit is slechts een voorbeeld, om geen waarde te hechten aan wereldse bezittingen, als de tijd daar is.

Wat is de raad van Jezus Christus?

Matthéüs 19:16-21
En ziet, er kwam tot Jezus een jongeman, die vroeg aan Hem:
Goede Meester, wat voor goeds zal ik doen om het eeuwige leven te ontvangen?
Jezus zei tegen hem:
Waarom noemt u Mij goed?
Niemand is goed, behalve Eén, namelijk God.
Doch wilt u het leven ingaan, onderhoud de geboden.
En de jongeman vroeg Hem: Welke?
En Jezus zei: Deze:
U zult niet doden, u zult geen overspel doen, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis geven.
Eer uw vader en moeder, en:
U zult uw naaste liefhebben zoals u uzelf liefhebt.
De jongeman zei tegen Jezus:
Al deze dingen heb ik onderhouden vanaf kinds af aan, wat ontbreekt mij nog?
Jezus zei tegen hem:
Indien u volkomen wilt zijn, ga heen en verkoop alles wat u heeft en geeft het de armen, en u zult een schat hebben in de hemelen, en kom achter Mij aan en volgt Mij.
Als nu de jongeman dit hoorde, werd hij bedroefd, en ging weg, want hij had vele goederen.

Een krachtig voorbeeld, om ons niet vast te houden aan wereldse bezittingen, want veel bezittingen is voer van hebzucht.
Beter een sober levenstijl te hebben dan te genieten van alle opgebouwde rijkdommen.
Probeer te leven en te genieten van weinig, als u veel bezit.

1 Timothéüs 6:7-10
Wij hebben niets de wereld ingedragen bij onze geboorte, het is duidelijk dat wij na onze dood niets daaruit kunnen wegdragen.
Als wij voedsel, kleding en een dak boven onze hoofd hebben, dat wij daarmee tevreden moeten zijn.
Maar wie meer willen hebben, meer rijkdom, die vallen in verzoeking, in een strik, in vele dwaze en schadelijke begeerten, die mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.
Want de geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn zij afgedwaald van het geloof, en hebben zij zich met vele smarten doorstoken.

Het laatste vers, is typerend wat ook in Matthéüs 13 vers 23, waar staat:

-En degenen die tussen de doornen bezaaid zijn, zijn deze, die het Woord hoort, maar door de zorgvuldigheden van deze wereld, en de verleidingen van de rijkdom, is het Woord verstikt geraakt, en het wordt onvruchtbaar.-

Bent u bereid, als het zover is, dat u niet gewend bent geraakt aan uw luxe levensstijl, om in de heerlijkheid van Jezus Christus te komen, en al uw aardse bezittingen achter u te laten?

Onze eigen pakkie an.

Iedereen die kan redeneren is verantwoordelijk voor zichzelf.

Niemand kan de schuld aan een ander geven als hij/zij de Waarheid die beschreven staat in de Evangelieën, niet gehoorzaam is.
Er is niets veranderd, zoals het beschreven staat.
Het Evangelie zoals God dat heeft laten opgeschreven is zoals het er staat.

God had al aan het volk Israël de opdracht gegeven om ZIJN wil aan iedereen op aarde te laten verkondigen. Deden zij dat niet, dan zou God het bloed van de verloren ziel van hen terug eisen.

Ezechiël 3:18
Als IK tegen de goddeloze zeg:
u zult zeker sterven, en u hebt hem niet gewaarschuwd en u hebt niet gesproken om de goddeloze van zijn goddeloze weg te waarschuwen om hem in het leven te behouden, die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar IK zal zijn bloed van uw hand eisen.

Geen excuses voor degenen die dit nu lezen op de oordeelsdag. Zij die dit negeren, volgen hun eigen begeerte na, en niet die van God. En toch zullen zij zichzelf gaan rechtvaardigen op die dag.

Ezechiël 3: 19
Maar u, als u de goddeloze waarschuwt en hij zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw leven gered.

Wanneer iemand zich tot God bekeert, hebben ook de gelovigen de opdracht om andere te bekeren. Gelijk zoals Jezus begonnen is met prediken, en het doorgegeven heeft aan Zijn discipelen, en Zijn discipelen het Evangelie door zendbrieven het weer overgedragen hebben aan iedereen die het Evangelie gelooft.- Joh.17:18-21/ 2Thess.2:13-17

Ezechiël 3:20
En als de rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afwendt en onrecht doet en IK een struikelblok voor hem leg, zo zal hij sterven.
Omdat u hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven.
Zijn rechtvaardige daden die hij gedaan heeft, zullen niet meer in herinnering gebracht worden, maar zijn bloed zal IK van uw hand eisen.

Er zijn vele kerken en vele stromingen onder de mom van gelovig zijn in Jezus Christus, die zij als religie beschouwen.
Echter is er bij God geen religie, maar godsdienst!

Zij die de Waarheid niet kunnen verdragen, zijn deze:

2Timothéüs 4:3,4
Want er zal een tijd zijn, dat zij de gezonde leer van Christus niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.
Zij zullen hun gehoor van de Waarheid afkeren en zich begeven tot leugens.

[ voorbeeld: o, wat een gezellige kerk, hier voel ik mij thuis. de mensen zijn zo aardig, ik voel mij hier op mijn best. lekkere koffie drinken en bijkletsen, zingen en naar de preken luisteren. daarna lekker thuis uitrusten en leuke dingen gaan doen. Wat? Prediken? Nee, dat hoeft ik niet te doen. Ja, doei, daar begin ik niet aan!]
[ nog een voorbeeld is een stijfkoppigheid en traditionele gedragen]

2 Petrus 3:14-16
Daarom, geliefden, terwijl u deze

Vers 13

dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door God bevonden te worden in vrede en beschouw het geduld van onze HEERE als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt.
Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de (natuurlijke 1 Kor.2:14)onkundige en onstandvastige mensen verdraaien (Gal.1:6-8), tot hun eigen verderf (2 Petr.2:1-3) net als de andere Geschriften.

Ezechiël 3:21
Maar u, als u de rechtvaardige waarschuwt, opdat de rechtvaardige niet zondigt, en hij door uw liefde voor God niet zondigt, zal hij zeker in leven blijven omdat hij gewaarschuwd is, en u hebt zijn en uw leven gered.

Dus rest ons het werk van God aan alle kreaturen:

Galaten 6:10
Zo dan, terwijl wij nog de tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten van het Evangelie.

Matthéüs 28:19
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopende in de Autoriteit van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, hun lerende ALLES wat Ik u geboden hebt, in acht te nemen.

2 Korinthe 5:17,18
Zo dan, indien iemand in Christus Jezus is, zo is hij een nieuw schepsel, het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.
En dit alles is uit God, DIE ons met ZICHZELF verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft.

De kracht van geloof.

Johannes 14:11-13

 • Geloof Mij (zegt Jezus), dat Ik in de Vader (God) ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf.
 • Voorwaar, Ik zeg u de Waarheid:
 • Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere werken doen dan de Mijne, want Ik ga heen tot de Vader.
 • En wat u zult vragen in Mijn Naam (Autoriteit), dat zal Ik doen, opdat de Vader (hierin) in de Zoon verheerlijkt zal worden.
 • Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen (uitvoeren).

Geloven is iets ontvangen wat je denkt te krijgen.

Als je iets vraagt in de Naam van Jezus Christus, en je twijfelt eraan dat wat je vraagt, dan zal het nooit verkregen worden.

Jakobus 1:6-8

 • Vraag in geloof en daarbij niet twijfelen.
 • Want wie twijfelt, is als een baar van de zee, door de wind (van filosofie) voortgestuwd en op- en neergeworpen.
 • Want zo’n iemand moet niet denken dat hij iets zal ontvangen van de Heere.
 • Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig op al zijn wegen.

Wie in Christus gelooft, zijn degenen die ook echt geloven.

Helaas zijn er velen die zeggen te geloven, maar geloven zo:

Ik geloof in Jezus Christus, Hij is mijn Heiland op Wie ik vertrouw. Wanneer ik ziek bent, ga ik in gebed om kracht en daarna bel ik de huisarts, omdat God artsen in de wereld geplaatst heeft om door hen genezen te worden.

Wat een dwaling zeg? Staat er niet in Johannes 14 vers 14:

 • Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen (uitvoeren)?

En wat zegt God over de wijsheid van de wereld?

1 Korinthe 3:19,20

 • De wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven:
 • HIJ vangt de wijzen in hun sluwheid.
 • En opnieuw:
 • De HEERE kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn.

Wat is dit? Zijn zij nou ziende blind, horende doof, dat zij die zeggen te geloven in Jezus Christus, een wijze arts hebben, in plaats van Jezus?

Zij zijn het exact de eigenwijze Joden:

Matthéüs 13:14,15

 • En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt:
 • Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen; en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken.
 • Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en IK hen zou genezen.

Nee, zij die zeggen te geloven in de Zoon van God, geloven niet in Zijn kracht om hen te genezen, of zelfs niet wat Hij voor hen iets kan betekenen. zij geloven alleen hoe Hij bij naam genoemd is, niet om Zijn Naam.

2 Thessalonicenzen 2:11,12

 • En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen (blijven) geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de Waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben in de ongerechtigheid.

Johannes 8:43-45

 • Waarom begrijpt u niet wat Ik (Jezus) zeg?
 • Omdat u Mijn woord niet kunt horen.
 • U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerte doen van uw vader, die was een mensenmoordenaar van het begin af, en hij staat niet in de Waarheid, omdat er geen Waarheid in hem is, hij de leugenaar en de vader van leugens.
 • Maar omdat Ik de Waarheid spreekt, u gelooft Mij niet.

Wat is dan écht geloven?

Lukas 8:43,44

En een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had en al haar bezit aan artsen uitgegeven had, maar door niemand had kunnen genezen worden, dat het zelfs verslechterde, ging van achteren tot Jezus komende, raakte Zijn kleed aan, en onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op.

Dit is geloven, om tot Jezus te komen, en niet met gebed, maar slechts te geloven dat Jezus die Autoriteit heeft om te genezen.

Van leeg naar gevuld.

Wat is leeg?

Leeg is, een winkel vol met schappen, die leeg zijn.
Leeg is ook, een kerk vol met mensen, die geen Geest van God heeft.-1 Korinthe 14:1-40
Een geest die leeg is, zonder Gods Geest, hongert altijd om gevuld te worden.

Een lege geest, begint met de dag om te verzinnen hoe het de dag gaat vullen.
Het gaat dingen vergaderen, zoals verzamelen van kabouters, postzegels, muziek, films, drank of drugs, e.d., om de dag te vullen.
En als de geest verzadigd is, gaat het lichaam slapen, tot de volgende ochtend, en dan begint het opnieuw. Er komt geen einde aan.

Jeremiah 17:11
Gelijk een veldhoen eieren vergadert, maar broedt ze niet uit, alzo is hij, die rijkdom vergadert, doch niet met recht; in de helft zijner dagen zal hij die moeten verlaten, en in het laatste zal hij een dwaas zijn.

Matthéüs 6:19-21/ Kolossensen 3:1,2
Vergadert geen schatten op aarde, waar de mot en roest die verteert, en waar dieven inbreken en stelen.
Maar vergadert schatten in de hemelen, waar de mot en roest niet verteert, en waar dieven niet zijn om te stelen.
Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn./
Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die van boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
Bedenkt de dingen, die van boven zijn, niet die op aarde zijn.

Ezechiël 36: 26,27
God zegt:
IK zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u, en IK zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezige hart geven.
En IK zal MIJN Geest geven in het binnenste van u, en IK zal maken, dat u in MIJN inzettingen zult wandelen, en MIJN rechten zult bewaren en doen.

Een vlezige hart, is een kneedbaar hart die niet breken kan, in tegenstelling van het stenen hart.

De lege geest wordt gevuld met de Heilige Geest van God, om Gods wil uit te voeren. Men heeft niet meer van node om het te vullen met allerlei dingen.
Dit noemt men Geest-vervuld.
Men heeft niet meer die natuurlijke drang om iets zelf te bepalen.
Men heeft Die Geest, en hunkert erna Gods wil uit te voeren.

Israël had de wet van God, maar kon dat niet nakomen (Matt.15:8,9), en God zag dat al van tevoren. Daarom had HIJ al een Plan om ZIJN Geest en daarmee ook ZIJN wet aan mensen te geven.

Romeinen 8:3,4 / Jeremiah 31:33,34
Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, heeft God ZIJN Zoon gezonden in gelijkheid van het zondig vlees, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.
Opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest./
Dit is het Verbond, dat IK na die dagen met het huis van Israël zal maken, spreekt de HEERE:
IK zal MIJN wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven, en IK zal hun tot een God zijn, en zij zullen MIJ tot een volk zijn.
En zij zullen niet meer, een ieder zijn naaste, en een ieder zijn broeder, leren, zeggende:
Kent de HEERE! want zij zullen MIJ allen kennen, van de kleinste tot de grootste toe, spreekt de HEERE, want IK zal hun ongerechtigheid vergeven, en hun zonden niet meer gedenken.

Iedereen die Deze Geest ontvangen zullen, worden geleerd door Die Geest.

Johannes 14:26/ 1 Johannes 3:18-22
De Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb./
Mijn lieve kinderen (van God, Rom.8:14), laten wij niet liefhebben met het woord of met de lippen, maar met daad en waarheid.
En hieraan weten wij dat wij uit de Waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor God zeker stellen.
Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en HIJ kent alle dingen.
Geliefden! Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God, en wat wij ook bidden, dat ontvangen wij van HEM, omdat wij ZIJN geboden bewaren en doen, hetgeen behaaglijk is voor HEM.

Door de Geest wandelen is, wanneer die lege geest gevuld is door Gods Heilige Geest, te luisteren naar het hart. Wanneer men dingen doet die niet rechtvaardig zijn in Gods ogen, dat het hart een naar gevoel geeft, men dat niet negeert, maar er afstand van neemt en verder gaat met hun wandel.
Zo wandelt men met de Geest van God, die in onze geest gevuld is. De grote leegte is dan niet meer relevant.
Men heeft niet meer van node dat iemand hen leert, de Heilige Geest leert.

Eenheid V/h Evangelie

Efeze 1:2-9

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, DIE ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelen in Christus.
[geestelijke zegeningen]
Gelijk Hij ons heeft uitverkoren in HEM, vóór de grondlegging van de wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor HEM in de liefde, DIE ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in ZICHZELF, naar het welbehagen van ZIJN wil.
[heilig zijn]
Tot de prijs der heerlijkheid door ZIJN genade, die HIJ ons gegeven heeft in ZIJN Geliefde, in Welke wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving van onze misdaden, naar de rijkdom van ZIJNE genade, met welke HIJ overvloedig is over ons in alle wijsheid en bedachtzaamheid, ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheden van ZIJN wil, naar ZIJN welbehagen, hetwelk HIJ voorgenomen had in ZICHZELF.
[God geeft de heiligen de verborgenheden]

Het Evangelie is toevertrouwd aan degenen die de Heilige Geest heeft uitgestort gekregen.
Eenheid in Die Geest, was niet voor die tijd alleen, maar tot de voleindiging van deze wereld. Tot de wederkomst van Jezus Christus, wandelen gelovigen in Gods Heilige Geest, met de tekenen van de gelovigen.-Markus 16:16-18

Efeze 1:10-14
Om in de bedeling van de volheid van de tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemelen is, en dat op de aarde is, in Hem, in Welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van HEM, DIE alle dingen werkt naar de Raad van ZIJN wil, opdat wij zouden zijn tot prijs ZIJNER heerlijkheid, wij, die op Christus onze hoop stellen.
In Welke wij ook zijn, nadat wij het Woord van de Waarheid, namelijk het Evangelie voor uw zaligheid gehoord hebt, in het Evangelie gij ook geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs ZIJNER heerlijkheid.

Het Evangelie, is door Heilige Geest, via Jezus Christus, voor Gods heerlijkheid.

Zonder Deze Heilige Geest is het onmogelijk om God te behagen. Het heeft geen nut, om God te plezieren zonder Die Heilige Geest.

Johannes 3:5/ Romeinen 8:8,9
Jezus antwoordde:
Voorwaar, Ik spreek u de Waarheid:
Indien iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk van God geenszins binnengaan./
En die in het vlees (God aanbidden) zijn, kunnen God niet behagen (zoals HIJ dat wilt).
Doch u zijt niet in het vlees (God aan het aanbidden), maar in de Geest, tenminste indien de Geest van God in u woont.
Maar indien iemand de Geest van Christus niet heeft, Die komt tot God niet.

Johannes 14:6,15,16
Jezus antwoordde:
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Niemand komt tot de Vader, dan door Mij.-
Indien u Mij liefhebt, zo doet Mijn geboden, en bewaart die.
En Ik zal de Vader bidden, en HIJ zal u een andere Trooster geven, opdat Die bij u blijft in alle eeuwigheid, namelijk de Geest van de Waarheid.

Waakzaam zijn.

Waakzaamheid is geboden.

Onze huidige wereld veranderd langzaam in een poel van verdrukking, die haar weergave niet kent vanaf dat er een mens op aarde bestaat.-Matt.24:21

Lukas 21:25,26
En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege de onstuimigheden van de zee (goddeloze mensen) en golven (menselijk gedrag). [vergelijk Jes.57:20,21]

Wat moet een christen dan doen?
Jezus zei het volgende:

Matthéüs 5:44
Maar Ik zeg u:
Heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten, en bid voor hen die u vervolgen of beledigen.

Moeten wij dan onze vijand omhelzen?
Dat zij verre!
Wij moeten hen met rust laten, in vrede laten, ons niet bemoeien met hun zaken.
Want wij mogen niet op gelijke voet met hen wandelen, anders plegen wij overspel met de wereld.

Jakobus 4:4
Overspelige mannen en vrouwen, weet u niet dat de vriendschap met de wereld een vijandschap is tegen God?
Wie dan een vriend van de wereld wilt zijn, die wordt als een vijand van God aangemerkt.

1 Johannes 2:15-17
Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is.
Als iemand de wereld liefheeft, de liefde van God de Vader is niet in hem.
Want al wat in de wereld is:
De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.
En de wereld gaat voorbij met haar begeerlijkheid, maar wie de wil van God de Vader doet, blijft tot in eeuwigheid.

Wij moeten waakzaam blijven, voor de zwakheid van ons natuurlijke mens, het vlees. Satan maakt hier makkelijk gebruik van, omdat hij vanaf het begin weet dat het vlees makkelijk te verleiden is. Wandel daarentegen in de Geest van God.

1 Petrus 5:8/Judas 20,21
Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, satan de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar onvaste zielen die hij zou kunnen verslinden./
Maar geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest (Rom.8:26/1 Kor.14:2), bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven.

Lees voor uzelf: Matthéüs 13:24-30,36-43 dat er tussen de gelovigen ook ongelovige gelovigen zijn. Ook voor hen moeten wij waakzaam zijn, want zij zijn dienaren van satan, ook al zijn zij er niet bewust van. Een hint: zij zeggen dat God voor iedereen genadig is. als dat zo is, waarom staan er zoveel waarschuwingen in ZIJN Woord?Neem Romeinen 1:18-32 als voorbeeld dat homoseksuele nooit in het Koninkrijk van God zullen binnengaan. En ook in Openbaring 21:8 dat God heus niet genadig zal zijn als men zich niet bekeert.

2 Korinthe 11:12-15
Maar wat ik doe, zal ik ook blijven doen, opdat ik elke aanleiding wegneem van hen die een aanleiding zoeken om in datgene waarin zij roemen, aan ons gelijk willen bevonden worden.
Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.
En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een Engel van het licht.
Het is dan ook niet verwonderlijks als ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van gerechtigheid.
Hun einde zal zijn in overeenkomstig hun werken.

Weet wat Jezus zal gaat zeggen op de oordeelsdag?
Dat Hij die witgepleisterde graven niet zal herkennen als Zijn volgelingen (Matt.7:22,23).

WEEST WAAKZAAM!

God’s Woord is voor eeuwig, houdt vast aan hetgeen wat in het Woord staat. Luister niet naar degenen die zeggen dat het voor de eerste Gemeenten was en niet voor onze tijd.

Het Woord van God wat opgeschreven staat in de Bijbel, een samenbundel van 66 boeken geschreven door God uitgekozen dienaren.

Wat er is geschreven, blijft ook bestaan totdat Jezus Christus, Gods vijanden onder ZIJN voetbank gelegd zal hebben.-1 Kor. 15:22-28

Daarna zal er de eeuwigheid bestaan, geen tijd zal er meer zijn.

Dus hetgeen opgeschreven is, is heden vandaag nog toepasbaar. Het is niet veranderd, noch zijn er hele stukken weg.

Zoals het Woord van God eeuwig is, zo is ook Jezus Christus altijd Dezelfde. – Hebr. 13:8

Dus degene die een andere mening hierover hebben, zijn een andere evangelie aan het navolgen. – Gal. 1:6-9