Categoriearchief: Uncategorized

Dwaze wereld.

De wereld is afkomstig van de menselijke wijsheid die toegelaten is door de Schepper van hemel en aarde, YHWH.

God heeft de mens toegelaten om hun wijsheid te gebruiken HEM te zoeken en HEM te eren.

Maar in plaats daarvan is de mens van God afgedreven en zijn HEM vergeten. De mens zoekt naar een oplossing van het bestaan van het leven.

Eigenlijk wil de mens het op hun eigen houtje doen, en zelf kunnen bepalen wat zij het beste vind.

In Gods ogen is de mens die zichzelf vereningd hebben met de wereld het pad gaan volgen van een dwaas.

Onder christenen van een aantal kerken hebben het Evangelie van Jezus Christus naast zich neer gelegd en zijn een andere evangelie gaan volgen. Het begon al in een vroege stadium.

Galaten 1:6,7

(Paulus spreekt:) ik verwonder mij, dat u zo haastig bent gaan wijken van degenen, die u in de genade van Christus geroepen heeft, u overgebracht heeft tot een andere evangelie. Daar er geen andere evangelie is, maar dat er toch sommigen zijn die u twijfelachtig maken, en het Evangelie van Jezus Christus willen verdraaien.

Als het toen al was, zo dicht bij het begin, dan zal het nu zeker zo zijn, al 2000 jaar later.

Een aantal kerken hebben zelfs een theorie, dat bij de zondvloed, in de tijd van Noach, dat slechts een gedeelte van de aarde door de zondvloed is vernietigt.

Als dat zo zou zijn, waarom is wereldwijd te zien aan hoge bergen tekenen van een sterke stroming?

De wereld met hun wijsheid geloven niet in God, laat staan dat er een gigantische zondvloed is geweest. Zij baseren deze groeven, dat deze door de pre-historie is ontstaan.

En degenen die zich voordoen als christenen, geloven nog geeneens in God, al hoewel ze zeggen van wel. Zij zijn gelijk als de DWAZE WERELD, denken dat zij het beter weten.

1 Korinthe 3:19/ Galaten 1:8

De wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: HIJ grijpt de wijzen in hun zelfzuchtigheid./

Doch al was het ook, indien wij, of een Engel uit de hemelen u een evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij (Evangelisten) u verkondigd hebben, die zijn vervloekt.

Dit is het gevolg van wie de DWAZE WERELD gelijk zijn.

 

 

Wordt als een kind.

Als christen zijnde behoren wij te zijn als kinderen.

God verlangt van ZIJN kinderen (volwassen mensen bekeerd zijnde tot God), om te handelen als kinderen.

Kinderen oordelen niet, kinderen vergeven altijd.

Gods Koninkrijk is alleen voor mensen die zich nederig opstellen, die niet trots zijn, die niet hoogmoedig zijn.

Bent u bereid dit te doen?

Om niet door trots te schamen, om als de mentaliteit van een klein kind te handelen?

Heb uw naaste lief.

Met deze vers maakt de eenheid in Christus definitief.

Een zijn in Geest en Waarheid.

Schijnbaar voor vele gelovigen moeilijk om te handhaven.

De wil van God is veel belangrijker dan de wil van de egoïsme van de mens.

Wie de wil van God negeert, en zijn of haar naaste in de HEERE veracht, door zichzelf meer te rechtvaardiger, dan zal God niet genadig zijn op de tijd wanneer het te laat is om te vergeven of zich om te draaien en verder met Gods wil te gaan.

 

Schijnheilig.

Juist, dat is duidelijk.

We moeten het niet doen om gezien te worden door mensen, we moeten het doen voor God.

Matthéüs 6:6

Maar u, wanneer u gaat bidden, gaat in de binnenkamer van uw huis, en sluit de deur. Bidt tot uw Vader DIE in het verborgene is, en uw Vader DIE in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar geven.

Vergeving.

Vergeving en de zonde bedekken, voor wie is dit voorrecht?

Dat zijn voor degenen die in het licht van God wandelen.

Jeremia 31:33,34

Dit is het verbond, dat IK na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE, IK zal MIJN wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven, en IK zal hun tot een God zijn, en zij zullen MIJ tot een volk zijn.

En zij zullen niet meer, een ieder zijn naaste, en een ieder zijn broeder, leren, zeggende: Kent de HEERE! want zij zullen MIJ allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE, want IK zal hun ongerechtigheid vergeven, en hun zonden niet meer gedenken.

####

Wanneer zal die tijd zijn van ” na die dagen”? Dat is het moment wanneer de Geest van God wordt uitgestort aan mensen die God als hun God accepteren door ZIJN Zoon Jezus Christus.

Handelingen 1:6-8

Zij dan (de discipelen van Jezus), die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult U in onze tijd aan Israël het Koninkrijk weder oprichten?

Hij zeide tot hen: het komt u niet toe, te weten de tijden of de gelegenheid, die de Vader in ZIJN Eigen macht gesteld heeft;

Maar u zult (op dat moment) ontvangen de kracht van de Heilige Geest, Die over u komen zal, en u zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste (tijden) van de aarde.

####

Gods volk openbaart zich als het geestelijk Israël. En wanneer de oordeelsdag aanbreekt, dan zullen de vergevingsgezinde christenen met Christus Jezus naar de hemelen gaan.-1 Thess.4:16,17

1 Thessalonicensen 5:1-5

Maar van de tijden en de gelegenheid, broeders! hebt u niet nodig dat men u daarover schrijft.

Want u weet zeer wel, dat de dag van de HEEREN gelijk zal komen als een dief in een nacht.

Want wanneer zij zullen zeggen: het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood van een zwangere vrouw, en zij zullen het geenszins ontlopen.

Maar u, broeders, u bent niet in de duisternis, dat die dag als een dief zal overvallen.

Want u bent allen kinderen van het licht, en kinderen van de dag;

Wij zijn niet van de nacht, ook niet van de duisternis.

Gods volk is eensgezind en nederig.

Vergeving is dan ook van grote waarde onder ZIJN volk.  God vergeeft, en dan zullen ZIJN kinderen ook vergeven. Als men niet kan vergeven, dan hoort zo’n persoon niet onder het volk van God.

Mattheüs 6:14,15

Indien u de misdaden van mensen vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden vergeven. Maar indien u de misdaden van uw naaste niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.

Mattheüs 18:21,22

Toen kwam Petrus tot Jezus, en zeide: Heere! hoe vaak zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik het hem vergeven zal! Tot zeven maal? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zeven maal, maar tot zeventigmaal zeven maal.

Waar de Geest van de HEERE is, daar is echte vrijheid.

Vrijheid om te kunnen vergeven. Wie zich op het tijdstip dat de vergiffenis plaats moet vinden niet vergeeft,  zal het vergeten. En later komt dat ten sprake, waarom iemand niet heeft vergeven, op de oordeelsdag.-Matt.7:21-23

 

In het Koninkrijk van God ingaan.

Je hoort veel in de wereld dat als mensen dood gaan, zij naar de hemel gaan.

Om in de hemelen te komen, moet men eerst dood gaan. Inderdaad! Maar niet als men sterft als mens zijnde.

Gods wil is dat als men in ZIJN Zoon Jezus Christus sterft, die gaan naar de hemel. Niet iedereen dus!

Dit is een belofte van God. Maar mensen maken er een ander verhaal van. Er zijn in Nederland al 70.000 verschillende christen kerken, die elk een ander evangelie verkondigen en navolgen.

Vele wegen leiden naar Rome. En dat is nou wat men niet moet doen. Er is maar één weg naar God in de hemelen.

Paulus was verdrietig omdat al in zijn tijd mensen een andere evangelie gingen navolgen. Een ander evangelie navolgen is uiterst dom, omdat men dan vervloekt zal worden door God.-Galaten 1:6-8

Vers 8 zegt: Indien wij (de verkondigers) of een Engel uit de hemel, u een ander evangelie verkondigen, die wij niet verkondigd hebben, die zijn vervloekt.

Gods belofte is dat iedereen tot ZIJN Koninkrijk mag ingaan, door middel van ZIJN Heilige Geest. Zolang God tijd geeft om diegene te zoeken voor ZIJN Koninkrijk, is er hoop voor de overgebleven mens in zonde.

Maar als mensen eigenwijs blijven en elkaar voor de gek houden dat God hen wel genadig zal zijn, dan zal die dag komen dat zij niet erkend worden door Gods Zoon Jezus Christus.-Matthéüs 7:21-23

 

 

 

De wetteloosheid.

Toen God de aarde ging scheppen, was ZIJN Zoon bij HEM aanwezig. -Spreuken 8:22-28

Velen mensen hunkeren naar een gelukkig leven, maar die wordt echter verstoord door de egoïsme van de andere mens. Die mens wordt aangedreven door een onzichtbare macht van het kwaad, om te doen wat dat kwaad hem opdraagt. Zulke mensen zijn gegrepen in hun macht. Hadden zij God geaccepteerd als hun Verlosser, dat had God hen beschermt.

God had de wereld zo lief, dat HIJ ZIJN Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft het eeuwige leven zou krijgen. (Johannes 3:16)

Heeft God werkelijk wel de mens lief?

Laten we eens dit onder de loep nemen, en niet blindelings geloven wat er allemaal staat in het Woord van God, die in verschillende talen elk anders is uiteengezet.

Toen God op de zesde dag alles geschapen had, zei HIJ: dat het zéér goed was wat HIJ gemaakt had.

Het was zéér goed!

Waarom zou God dan een boom planten, die de kennis zou geven van het goede en het kwade, als men daarvan zou eten?

God gaf de eerste twee mensen die totaal geen kennis hadden, de opdracht om niet van die boom te eten. Dat is hetzelfde als u uw kind een geladen pistool geeft, en zegt om niet de trekker over te halen.

Was het opzet van God? Om voor ZIJN tijdsverdrijf die zet te nemen? Het was tenslotte zéér goed, wat HIJ gemaakt had. En na de zondeval, was het niet meer zéér goed, de aarde was om wille van de mens vervloekt.

God had ook kunnen voorkomen dat een Engelen zoon, die zich verschool achter een slang, niet de mens zou verleiden tot ongehoorzaamheid.

Eva had geen kennis, want een slang met pootjes konden niet spreken als een intelligent wezen. Moet je nagaan, ze dacht werkelijk dat de slang praatte. Dus waarom deed God zulke vreemde dingen. Gun HIJ de mens alleen maar wetteloosheid?

God heeft de wereld zo lief, dat HIJ ZIJN Zoon gegeven heeft, om de mens te redden van deze wetteloosheid. Waarom? De meeste gaan het toch weer niet halen.

Matthéüs 7:21-23 geeft het volgende in beknopte wijze.Dat er velen gelovigen zijn, die de Naam van Jezus Christus gebruiken om zelfs duivels uit te werpen, en dan nog kent Jezus Christus hen niet, en noemt hen zelfs vervloekt. De meeste van hen nemen de makkelijkste weg, de brede weg om een christen te zijn. De zéér weinigen, nemen de smalle weg, die vol moeilijkheden en trauma’s bevat.

De wetteloosheid is nodig om tot God te komen, om gehoorzaamheid aan ZIJN wil. Om ZIJN wet in hun harten te laten schrijven door middel van het ontvangen van de Heilige Geest. En niet op eigen houtje God te aanbidden, en de leugen blijven te volgen.

Efeze 3:16-18
…, opdat HIJ u geeft, naar de rijkdom ZIJNER heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door ZIJN Geest in de inwendige mens; opdat Christus door het geloof in uw harten woont, en gij in de liefde gegrond zijt; opdat gij ten volle kunt begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij,…
En Petrus heeft hun gezegd: Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

 

De genadeloze Christus.

De liefde van onze tijd is zover gekelderd dat gelovigen in Christus geen of nauwelijks tijd meer hebben voor hun naaste in de HEERE.

Zal Jezus Christus nog wel genadig zijn op de oordeelsdag?

Wie in Gods Woord blijft zijn vurig bezig Gods pad te bewandelen. Zij zijn welkom bij God.

Openbaring 2:13-17 geeft een voorbeeld van een vroegere Gemeente, die ook voor alle Gemeentes in Christus tot nu toe toepasselijk is. Daar staat dat wie lauw met Gods Woord omspringt onacceptabel is. Er zal geen genade verkregen worden door Christus.

Je kan beter vurig zijn of als een blok ijs, want God accepteerd geen slappe was.

In Matthéüs 7:21-23 worden christenen die zich als een lauwe of slappe was hun wandel in Christus volbrengen tot het einde toe, als onrechtvaardig bestempeld, en dan zullen zij zeer teleurgesteld zijn.

Genade kan alleen verkregen worden door Gods liefde openbaar te maken en ernaar te leven. De eerste twee geboden die Jezus Christus ons bevolen heeft die na te volgen is elkaar lief te hebben.

Vijand zijn van God.

Er zijn vele kerken en stromingen die zeggen de ware kerk van Christus te zijn. Zij zeggen de liefde van God te kennen en te doen, maar eigenlijk zijn vele kerken en/of stromingen vijanden van God, en zullen hoe dan ook buiten Gods genade vallen – Matt.7:21-23

Paulus gaf een raad om hetzelfde Evangelie na te volgen toen hij dat opgeschreven had in de evangeliën. Wat hij opgeschreven had door Gods Heilige Geest, geldt voor elke christen totdat de Heere Jezus Christus terugkomt.

Filippenzen 3:17-19/ Galaten 1:8

Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van welke ik u dikwijls gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn, welke einde is het verderf, welke hun buik is God, en welke hun heerlijkheid is in hun schande, degenen die aardse dingen bedenken./

Doch al was het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een evangelie zou verkondigen, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

Gods plan is, dat Jezus Christus alle vijanden van God teniet zal doen. Dus degenen die niet correct naar Gods wil zullen handelen, zullen vernietigd worden in de tweede dood.
Dat zullen ongelovigen zijn, maar ook gelovigen die niet geloven.-1 Korinthe 15:21-28

Gods vijanden in kerken en samenstromingen, zijn deze:

Spreuken 6:16-19/ Openbaring 21:8

Deze zes haat de HEERE, ja, zeven zijn ZIJN ziel een gruwel:

Hoge ogen, een valse tong, en handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat vol is van ondeugdelijke gedachten, voeten die zich haasten om kwaad te doen, een valse getuigenis, die leugens blaast, en die tussen broeders tweedracht zaait./

Maar de lafhartige, en de ongelovigen, de gruwelijke tegennatuurlijke , en de moordenaars, en immorele, en magiebeoefenaars, en afgodendienaars, en elke leugenaar (allemaal), hun deel is in de poel die daar brandt van zwavel en vuur, hetwelk is de tweede dood.

Dit zijn de woorden van onze lieve Heere Jezus Christus, die de mensen hun hart ziet wanneer zij niet volgens de wil van God wandelen. En wat heeft onze lieve Broeder en Koning nog meer te zeggen, van degenen die lauw bezig zijn in hun geloof op Hem?

Openbaring 3:15-18

Ik weet uw werken, dat u nog koud bent noch heet, och, bent u maar koud, of heet!!

Zo dan, omdat u lauw bent, noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.

Want u zegt, dat u rijk bent, en verrijkt geworden, en dat u het aan niets ontbreekt; maar u weet niet, dat u bent: ellendig, jammerlijk,  en arm, en blind, en naakt.

Ik raad u dan aan, om van Mij te kopen, goud, beproefd komende uit het Vuur, opdat u rijk mag worden, en witte kleding mag dragen opdat men uw naaktheid niet zien zal, en zalf uw ogen met Ogenzalf, opdat u mag zien.