De antichrist mentaliteit.

De antichrist, waar komt ie vandaan, wat is het?

De antichrist komt uit religie, omdat religie afgodendienst is. Deze antichrist doet zich voor als christen, maar doet alleen zijn eigen zin, niet die van God.

Herkenning van de antichrist in religie:

– Kinderdoop; – Moorden in de Naam van God; – God eren in feesten, zoals: kerstmis& Pasen.

Matthéüs 15: 8,9

– Dit volk nadert tot MIJ met hun mond, en eren MIJ met hun lippen, maar hun hart houdt zich ver van MIJ; tevergeefs eren zij MIJ, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.

God is de grote Geneesheer.

Mensen die de antichrist zijn, geloven niet in God als de Geneesheer, maar vertrouwen op menselijke artsen, zij zeggen dat God de menselijke arts op de wereld heeft gezet. Zij geloven niet in God, omdat zij in God niet vertrouwen, maar hun vertrouwen gezet hebben op menselijke wijsheid, die God als dwaas wordt beschouwd.

Jesaja 57: 15-19

vers 18,19

IK zie hun wegen, en IK zal hen genezen; en IK zal hen leiden, hun vertroosting geven, namelijk aan de treurigen. IK schep de vrucht der lippen, vrede, vrede degenen, die ver van MIJ zijn, en tot degenen die nabij zijn, zegt de HEERE, en IK zal hen genezen.

Spreuken 3: 5-8

Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun op uw verstand niet. Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken. Zijt niet wijs in uw ogen; heb ontzag voor de HEERE, en wijkt van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor uw navel, en een bevochtiging voor uw botten.

Maar wat doen antichristenen?

– Hebben een eigen Evangelie.- Gal.1:8

– Hebben de geest der dwaling.- 1 Joh.4:5,6

– Zijn zelf-rechtvaardigers. – Matt.7:22,23/ Luk.13:26,27

– Zijn op de brede weg. – Matt.7:13/ Luk.13:24

– Zijn de dwazen. – Matt.25:3

– Zijn de ” in het vlees” wandelaars. – 2 Tim.3:2-5/ Tit.1:16/ Rom.8:6-8

– Hebben gemeenschap met de ongelovigen. – 2 Kor.6:14

– Zijn nog steeds niet bekeerd. – Rom.1:18-32

– Negeren het verzoek van Jezus Christus om te verkondigen. – Matt.28:19/ Mark.16:15/ Hebr.5:12-14

Psalm 1:1-6

– Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad van de goddelozen, ook niet staat op de weg van de zondaren, ook niet zit in de stoel van de spotters. Maar zijn lust is in de wet van de HEERE, en hij overdenkt ZIJN wil dag en nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en het blad valt niet af; al wat hij doet, zal gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet, als kaf zijn zij, die de wind meevoert. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in rechtvaardigheid, ook de zondaars zullen niet in de vergadering van de rechtvaardigen zijn. Want de HEERE kent de weg van de rechtvaardigen; de weg van de goddelozen zal ophouden te bestaan.

Antichristenen:

Zij zeggen dat het vlees de tempel is van de Heilige Geest, terwijl Jezus Zelf heeft gezegd, dat wat de mond ingaat verontreinigd niet, maar wat de mond uitgaat, dat verontreinigd de mens.

Het gemoed, het innerlijke, de mentaliteit van de mens in zijn gehoorzaamheid aan God, is de tempel van de Heilige Geest.

 

Maar hoe gedraagt de wereld zich? En hoe makkelijk gaan christenen met de wereld mee? Zij zeggen: het is een andere tijd, dus moet je meegaan met de tijd. Emancipatie en geaardheid van tegennatuurlijke aard moet kunnen.

Wat zegt Gods Woord over zulke mensen?

2 Petrus 2:13,14

  • Zij achten het een genot op klaarlichte dag te zwelgen, schandvlekken en smetten zijn zij, die in hun bedrog zwelgen, als zij met u feesten; zij hebben ogen, die altijd uitzien naar een hoer en nooit ophouden met zondigen, zij verlokken onstandvastige zielen (jonge knapen worden schandknapen), hun hart is boordevol hebzuchtig, kinderen der vervloeking zijn zij.

Romeinen 1 vers 18- 32 verteld duidelijkheid over dat mannen met mannen schandelijk met elkaar verhit in seksuele lusten elkaar aftasten, en evenzo de vrouwen (waaruit emancipatie voortkomt).

Vers 32:

Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun lust aan wie ze bedrijven.

Dit is antichrist, tegen-Christus.

Christus heeft het niet geleerd, maar Hij heeft gezegd, dat wie tot Hem komt, vergeving van zonde kan ontvangen. Dat betekent, dat wie tegennatuurlijke handelingen bedrijft, vergeving kunnen krijgen, want het tegennatuurlijke is zware zonden. Vergelijk wat er met Sodom en Gomorra gebeurt is. Trouwens, sodomie komt van Sodom.