De Heilige Geest:

Johannes 3: 5-7

 • Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u de waarheid: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk van God geenszins ingaan.
 • Hetgeen uit het vlees geboren wordt is vlees; en hetgeen uit de Geest geboren is, dat is geest.
 • Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gij lieden moet wederom geboren worden.

Galaten 5: 16-18,24,25

 • Wandelt door de Geest en volbrengt de lust van het vlees niet.
 • Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze twee staan tegenover elkander, alzo dat gij niet doet wat gij graag wilt./
 • Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gedood aan het kruis met de bewegingen van de lust.
 • Indien wij door de Geest leven, zo laat ons ook door de Geest wandelen.

Johannes 4: 23,24/ 2 Korinthe 3: 17/ 1 Petrus 1: 14-16

 • Maar het uur komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid; want de Vader zoekt deze, die HEM alzo aanbidden.
 • God is een Geest, en die HEM aanbidden, moeten HEM aanbidden is geest en waarheid./
 • De HEERE nu is de Geest; en waar de Geest van de HEERE is, aldaar is vrijheid./
 • Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheid, die u tevoren in onwetendheid deed;
 • maar gelijk HIJ, DIE u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij heilig in al uw wandel;
 • daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want IK ben heilig.

Romeinen 8: 1,2,,7,8,13,14,17/ Johannes 15: 20

 • Zo is er dan nu geen veroordeling voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.
 • Want de wet van de Geest des levens in Christus Jezus heeft ons vrijgemaakt van de wet der zonde en van de dood./
 • Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.
 • En die in het vlees wandelen, kunnen God niet behaaglijk zijn./
 • Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen van het vlees doodt, zo zult gij leven.
 • Want zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God./
 • En indien wij kinderen van God zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en mede erfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat ook wij met Hem verheerlijkt worden./
 • Gedenk het woord, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook uw woord bewaren.

 

Efeze 2: 13-22

 • Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die voor uw opnieuw geboren zijn, nabij geworden door het bloed van Christus.
 • Want Hij is onze vrede, Die deze beiden één gemaakt heeft, en de scheidingswand afgebroken heeft,
 • heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees teniet gemaakt, namelijk der wet der geboden van de inzettingen; opdat Hij die twee in Zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede gemaakt;
 • en opdat Hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap gedood heeft.
 • En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd, allen, die ver was en die nabij was.
 • Want door Hem hebben wij Joden en heidenen de toegang door één Geest tot de Vader.
 • Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten van God;
 • gebouwd op het Fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;
 • op Welke het gehele gebouw, geschikt samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heere;
 • op Welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede van God in de Geest ( om deze oorzaak zijn wij een gevangene van Christus Jezus). Amen.