De hemelse opname.

1 Johannes 2:27,28/ 4:17,18

– En de zalving ( de Heilige Geest), die gij van God ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u leert; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in HEM blijven.

– Nu, kinderen, blijft in HEM; opdat, wanneer Christus zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben, en wij van Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijn toekomst./

– Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld.

– Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.

De dag des oordeels komt eraan. Hoe zal iemand werk zijn wat hij gedaan heeft in God? Zal hij schade lijden, omdat hij geen vrijmoedigheid heeft, om door het vuur geloutert te worden? Of zal hij geen schade lijden om de beproeving van het vuur, te doorstaan?

Het vuur zal het verklaren, of iemand de hemelen ingaat.

1 Korinthe 3: 9,11-15

– Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij./

– Niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.

– En indien iemand op dit fundament bouwt: goud, zilver, edelstenen, hout, hooi, stoppels; een ieders werk zal geopenbaard worden; want die dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig werk van een ieder zal zijn, zal het vuur beproeven.

– Zo iemands werk blijft, wat hij daarop gebouwd, die zal loon ontvangen.

– Zo iemands werk zal verbrand worden ,  die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.

1 Thessalonicenzen 4: 16,17

– De Heere Zelf zal met een geroep, met de klank des archangels, en met de bazuin Gods neerdalen vanuit de hemelen; en degenen die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan uit de doden; daarna wij, die op de laatste dag, levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht; alzo zullen wij altijd met de Heere zijn.

1 Korinthe 15:47,49-52

– De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit de hemelen.

– En gelijkerwijs wij het beeld van de aarde gedragen hebben ( ons aardse lichaam),alzo zullen wij ook het beeld van het Hemelse dragen.

– Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.

– Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden.

– In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en de doden ( in Christus) zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.

1 Korinthe 15:58

Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig bezig zijn in het werk van God, als DIE weet, dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere.

Maar hola? Er staan nog meer aan de begin van de vuurpoort.

Een poort van vuur waar je doorheen moet, want vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet ingaan.

In Matthéüs 7:21-23 staan degenen die de poort nog niet doorgegaan zijn, ze hebben alleen een excuus dat ze het zo geweldig gedaan hebben, de zogenaamde zelf-rechtvaardigers. Vrijmoedigheid hebben ze niet, omdat hun liefde niet volmaakt is, ze pronken alleen maar om gezien te worden.

Jezus Christus zegt dan ook terecht:

– En dan zal Ik hun openbaarlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!