Spring naar toolbar

De juiste keuze.

Romeinen 13: 12-14

 • De nacht is voorbij gegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen van het licht.
 • Laat ons, als in de dag, eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschap, niet in slaapkamers en ontucht, niet in tweedracht en nijdigheid;
 • maar doet aan de Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheid.

Romeinen 8: 1,6-8/ 1 Korinthe 2: 14,15/ 1 Korinthe 3: 19,20

 • Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest./
 • Want het bedenken van het vlees leidt tot de dood; maar het bedenken van de Geest, leidt tot het leven en is vrede;
 • daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich de wet van God niet; want het kan ook niet.
 • En die in het vlees denken, kunnen God niet behagen./
 • Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest van God zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet begrijpen, omdat zij geestelijk onderscheiden wordt.
 • Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hijzelf wordt door niemand onderscheiden./
 • Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: HIJ vat de wijzen in hun arglistigheid;
 • en wederom: De HEERE kent de overdenkingen der wijzen, dat zij ijdel zijn.

1 Johannes 2: 15-17/ 1 Timothéüs 6: 6,7/ Romeinen 12: 2

 • Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hen.
 • Want alles wat in de wereld is, namelijk de materialisme, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootheid van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.
 • En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die de wil van God doet, blijft in de eeuwigheid leven./
 • Doch de godzaligheid is een groot gewin met dankbaarheid.
 • Want wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar, dat ook wij ook niet iets daaruit kunnen brengen./
 • En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.