De Laatste Dagen:

Jesaja 55: 10,11

Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt; en derwaarts niet wederkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrenge en uitspruite, en zaad geve den zaaier, en brood den eter; alzo zal MIJN Woord, dat uit MIJN mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot MIJ wederkeren; maar het zal doen, hetgeen MIJ behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe ik het zende.

  • Jesaja 1:4/3:11/5:20,21
  • Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen! Zij hebben den HEERE verlaten, zij hebben den Heilige Israëls gelasterd, zij hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts.
  • Wee den goddeloze, het zal hem kwalijk gaan, want de vergelding zijner handen zal hem geschieden.
  • Wee dengenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid!
  • Wee dengenen, die in hun ogen wijs, en bij zichzelven verstandig zijn!

2 Timothéüs 3: 1-5

En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.

Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig.

Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot het goede,

verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods;

hebbende een gedaante van godzaligheid, maar de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

Matthéüs 24: 11-14

En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.

En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkillen.

Maar wie volharden zal tot het einde, die zal gezegend worden.

En (het) Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis alle volkeren; en dan zal het einde komen.

1 Timothéüs 4: 1

Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende ( leraars), en leringen (van) duivelen.

Daniël 12: 10

Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd worden; doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.hqdefault-2

.nebuchadnezzars-dream-statue-interpretation