De strijd van satan en zijn engelen:

Job 1: 6-8

 • Er was nu een dag, als de Zonen van God kwamen, om Zich voor de HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van Hen kwam.
 • Toen heeft de HEERE gezegd tot de satan: Van waar komt gij? En de satan antwoordde de HEERE, en heeft gezegd: Van het omtrekken op de aarde, en die te doorwandelen.
 • En de HEERE heeft gezegd tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op MIJN knecht Job? Want niemand is op aarde gelijk als hij, een man oprecht en vroom, godvrezend en wijkend van het kwaad.

Satan betekent: tegenstander.

Koning David had tegenstand, vanwege valsheid:

Psalm 109: 2-6

 • Want de mond des goddelozen en de mond des bedrog zijn tegen mij opengedaan; zij hebben met mij gesproken met een valse tong.
 • En met hatelijke woorden hebben zij mij omsingeld; ja, zij hebben mij bestreden zonder oorzaak.
 • Voor mijn liefde, staan zij mij tegen; maar ik was steeds in gebed.
 • En zij hebben mij kwaad voor goed opgelegd, en haat voor mijn liefde.
 • Stel een goddeloze over hem, en de satan staat aan zijn rechterhand.

1 Petrus 5: 8/  Efeze 6: 11,12

 • Zijt wakker, en waakt voortdurend; want uw tegenstander de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende, wie hij zou mogen vangen./
 • Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige verleidingen van de duivel.
 • Want wij hebben niet de strijd te voeren tegen vlees en bloed, maar tegen de geweldhebbers deze wereld der duisternis, tegen de geestelijke boosheden in het onzichtbare.

Markus 14: 38/ Matthéüs 7: 15/ 2 Korinthe 11:  13-15/ 2 Timothéüs 2: 16,17/ 2 Petrus 2: 1,2

 • Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak./
 • Maar wacht u voor de valse profeten, deze komende tot u in schaapsklederen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven./
 • Want zulke valse profeten zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderen in apostelen van Christus.
 • En geen wonder? Want de satan, wie zij volgen, verandert zich ook in een Engel des Lichts.
 • Zo is het dan niet anders, dat ook zijn dienaren zijn, als dienaren der gerechtigheid, van welke het einde zal zijn de straf, naar hun werken./
 • Maar stel u tegen het ongoddelijke ijdelroepen; want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen.
 • En hun woord zal voort vreten, gelijk de kanker;-/
 • En er waren ook valse profeten geweest onder het volk Israël, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, dat zij zelfs ook de Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenen, en een haastig verderf over zichzelf uitbrengen;
 • en velen zullen hun verderfenis navolgen, door welke de Weg de Waarheid zal gelasterd worden.

En dit is nou precies van de satan wilt. daarom springt hij op van vreugde, als mensen niet geheel het Woord van God naleven.

Mensen die God volgen, en geen problemen ondervinden, daar is satan tevreden mee.

Jezus heeft gezegd:

Johannes 15: 20

 • Gedenk het woord, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen;…

Oorlog in de hemelen:

Openbaring 12: 7-12

 • En er kwam een oorlog in de hemelen: Michaël en Zijn Engelen streden tegen de draak, en de draak streed ook met zijn engelen.
 • En zij hadden niet gewonnen, en hun plaats was niet meer meer gevonden in de hemelen.
 • En de grote draak is geworpen, de oude slang, die genaamd wordt satan de duivel, die de gehele wereld verleidde; hij is, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen.
 • En ik hoorde een grote stem, zeggende in de hemelen: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het Koninkrijk geworden van onze God; en de macht van ZIJN Christus; want de aanklager van onze broeders, die hen aanklaagde dag en nacht, voor onze God, is neergeworpen.
 • En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam, en door het woord hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood toe.
 • Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee degenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en hij heeft grote toorn, wetende bij zichzelf dat hij een korte tijdsperiode heeft.

De tijd nadert dat satan gebonden wordt:

Romeinen 16: 17-20/ Lukas 10: 19,20

 • En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de gezonde leer, die gij van ons vanaf het begin geleerd hebt; en wijkt af van deze.
 • Want zulke dienen onze Heere Jezus Christus niet, maar hun buik; en verleiden mensen door schijnheiligheid en prijzen de harten van de eenvoudige.
 • Want uw gehoorzaamheid is tot kennis van allen gekomen. Ik verblijd mij dan uit uw naam; en ik wil, dat gij wijs zijt in het goede, doch onnozel in het boze.
 • En de God van vrede zal de satan, onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u lieden. Amen./
 • Ziet, Ik geef u macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des duivelen; en geen ding zal u enigszins beschadigen.
 • Doch verblijdt u daarin niet, dat de duivelen u onderworpen zijn; maar verblijdt u veel meer, dat uw namen geschreven staan in het Boek des Levens, die is in de hemelen.