Eenheid in de Geest.

Moet een christen nu elkaar liefhebben of elkaar behagen?

Matthéüs 22: 37-39

En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den HEERE, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.

Dit is het eerste en het grote gebod.

En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.

Jakobus 2: 1-4,9

Mijn broeders, hebt niet het geloof van onze Heere Jezus Christus, den Heere der heerlijkheid, met aannemingen des persoons. Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan den vinger, in een sierlijke kleding, en er kwam ook een arme man in met slechte kleding; en gij zoudt aanzien degene, die de sierlijke kleding draagt, en tot hem zeggen: Zit gij hier op een voorname plaats; en zoudt zeggen tot den arme: Sta gij daar; of: Zit hier onder mijn voetbank; hebt gij dan niet uzelven een onderscheid gemaakt, en zijt rechters geworden van kwade overleggingen?/ Maar indien gij den persoon aanneemt, zo doet gij zonde, en wordt van de wet bestraft als overtreders.

Galaten 1: 10b

Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus.

  • Mensen behagen is, mensen aannemen naar het vlees, en wie naar het vlees wandelt, is een vijand van God.- Romeinen 8: 6-8.
  • Romeinen 1: 27 heeft het over degene die de waarheid in een leugen veranderd hebben, en zijn hun immorele lusten gaan najagen, mannen met mannen lust met elkander bedrijvende, alsook de vrouwen met elkander. Dit zijn ook mensenbehagers.

Romeinen 15: 5-7

Doch de God der lijdzaamheid en der vertroosting geve u, dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus; opdat gij eendrachtelijk, met één mond, moogt verheerlijken den God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot de heerlijkheid Gods.

pleasegod-copyc95cdf20d345b7bca366383d0168df0a