Egoïsme van de wereld.

Ongehoorzame mensen, die God niet willen kennen, zullen de duivel volgen, die een rechtschapen Engel van God was:

Ezechiël 28: 14-16

 • Gij waart een gezalfde, overdekkende Cherub; en IK had u alzo gezet; gij waart op Gods heilige berg; gij wandelde in het midden der vurige stenen.
 • Gij waart volmaakt in uw wegen, van de dag af, dat gij geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden was.
 • Door de veelheid van uw koophandel, hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal IK u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende Cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen.

Jesaja 14: 12-16

 • Hoe zijt gij uit de hemelen gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenkte!
 • En gij heeft gezegd in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijde van het noorden.
 • Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal de Allerhoogste gelijk wezen.
 • Ja, in het dodenrijk zult gij neergestoten worden, aan de zijden van de kuil.
 • Die u zien zullen, zullen u aanschouwen, zij zullen op u letten, en zeggen: Is dat die persoon, die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven?

De verzoeking van Jezus door de duivel:

Lukas 4: 5-8

 • En als de duivel Jezus geleid had op een hoge berg, toonde hij Hem al de koninkrijken der wereld, in een ogenblik des tijds.
 • En de duivel had Hem gezegd: Ik zal U al deze macht, en de heerlijkheid deze koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze, wie ik ook wil;
 • indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles het Uwe zijn.
 • En Jezus, antwoordde: Ga weg van Mij, satan, want er is geschreven: Gij zult den HEERE, uw God, aanbidden, en HEM alleen dienen.

Door de ongehoorzaamheid der volken, die God negeren, heeft de duivel de macht over hen, om de aarde te verderven.

Trash can with earth and rubish

Jesaja 24: 4-6

 • Het land treurt, het verwelkt; het aardrijk kweelt, het verwelkt; de heersers van het volk des lands kwelen.
 • Want het land is bevlekt vanwege zijn inwoners; want zij overtreden de wetten, zij veranderen de inzettingen, zij vernietigen het eeuwig verbond.
 • Daarom verteert de vloek het land, en die daarop wonen, zullen verwoest worden; daarom zullen de inwoners des lands verbrand worden, en er zullen weinig mensen overblijven.

Joël 2: 30,31

 • En IK zal wondertekenen geven in de hemel en op aarde bloed, en vuur, en rookpilaren.
 • De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote vreselijke dag des HEEREN komt.

Matthéüs 24: 22

 • En zo die dagen niet verkort zullen worden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.

Openbaring 11: 18

 • En de volken waren toornig geworden, en UW toorn is gekomen, en de tijd der doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan UW dienstknechten, de profeten, en de heiligen, en degenen die ontzag hebben voor UW Naam, de kleine en de grote; en om te verderven degenen, die de aarde verderven.

Raad van God voor de ongehoorzame:

Jesaja 46: 12,13

 • Hoort naar MIJ, gij stijven van hart, gij, die ver zijt van de gerechtigheid!
 • IK breng MIJN gerechtigheid nabij, zij zal niet ver wezen, en MIJN Heil zal niet vertoeven; maar IK zal heil geven in Sion, aan Israël MIJN heerlijkheid.

Zefánja 2: 3

 • Zoekt de HEERE, alle gij zachtmoedige des lands, die ZIJN recht werken! Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij behouden worden in de dag van de toorn des HEEREN.

Ezechiël 18: 31,32

 • Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest; want waarom zoudt gij sterven, o ( geestelijk) huis Israëls?
 • Want IK heb geen lust aan de dood van de stervende, spreekt de HEERE JAHWEH; daarom bekeert u en leef.