Ergernis:

 

Galaten 5: 16,17

 • En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden van het vlees niet.
 • Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze twee staan tegenover elkander, alzo dat gij niet doet, wat gij zo graag wilt.

Romeinen 7: 14-17,24-26

 • Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.
 • Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; maar hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik.
 • En indien ik hetgeen doe, dat ik niet wil, zo stem ik toe, dat de wet goed is.
 • Ik wil de zonde niet meer doen, maar de zonde die in mij woont, die doe ik./
 • Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam die sterven zal?
 • Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere.
 • Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet van God, maar met het vlees de wet der zonde.

1 Petrus 5: 8,9/ Efeze 6: 12

 • Zijt nuchter, en waakt; want uw tegenpartij de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek, wie hij zou kunnen verslinden;
 • die hem weerstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt./
 • Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld der duisternis van deze tijdsperiode, tegen de geestelijke boosheden in het luchtruim.

Wandelen door het geloof, geeft problemen, die alleen door het wandelen in de Geest, de Geest der Waarheid, kunnen overwonnen worden. En wat er nog meer bij komt, zijn mensen die ergernissen en ketterijen veroorzaken bij hun mede-christenen.

2 Petrus 2: 1,2/ 1 Korinthe 11: 19

 • En er zijn ook valse profeten onder het volk van Israël geweest, gelijk ook onder ons valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedekt invoeren zullen, ook de Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zich uitbrengen;
 • en velen zullen hun verderfenis navolgen, door welke de weg der waarheid gelasterd zal worden./
 • …; want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen, die oprecht wandelen, openbaar mogen worden onder u.

Romeinen 16: 17,18/ Galaten 1: 8/ Matthéüs 18: 6,7

 • En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af van deze.
 • Want deze dienen onze Heere Jezus Christus niet, maar hun buik; en verleiden door mooi te praten en prijzen de harten der eenvoudige./
 • Doch al ware het ook, dat wij, of een Engel uit de hemelen u een Evangelie verkondigd, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt./
 • Maar zo wie één van deze minste broeder, die in Mij gelooft, ergert, het ware hem nuttiger, dat een molensteen aan zijn nek gebonden was, en dat hij in de diepte der zee geworpen wordt.
 • Wee de wereld van de ergernis, want het is noodzakelijk, dat de ergernis komt; doch wee die mens, door welke de ergernis komt?

Romeinen 14: 13/ Matthéüs 5: 11,12/ Romeinen 12: 18,19

 • Laat ons dan elkander niet meer oordelen ( Joh.7:24); maar oordeelt dit liever, namelijk, dat gij uw broeder geen aanstoot of ergernis geeft./
 • Zalig zijt gij, als de mensen u smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.
 • Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die vóór u geweest zijn./
 • Indien het mogelijk is, zoveel het in u is, houdt vrede met alle mensen.
 • Wreekt uzelf niet, beminden, maar geeft de toorn plaats; want er is geschreven: MIJ komt de wraak toe; IK zal het vergelden, zegt de HEERE.