Gods opdracht!

Adam en Eva werden geschapen om voor eeuwig op aarde te leven en ook hun nakomelingen. Maar door ongehoorzaamheid vervielen zij in onvolmaaktheid en ook hun nakomelingen.

Er waren al mensen vóór Adam en Eva, met name in het land Nod, waar Kaïn naartoe ging, nadat hij zijn broer dood had geslagen.-Genesis 4:16/ Genesis 5:3,4

Nadat de mens vermeerderen over de aarde, zonder wet, kwam er grote criminaliteit, met name zeer boze geweldsdelicten. Toen had God spijt ervan dat HIJ mensen gemaakt had.-Genesis 6:6,7

Na de overweldige zondvloed, gingen de mensen zich weer vermenigvuldigen. Gods volk, waarvan Adam en Eva mee begon, en toen vanaf de zondvloed, Noach met zeven andere zielen. Ook was de zondvloed niet over de totale aarde gekomen, want anders zouden de andere soorten van mensen het niet overleeft kunnen hebben, met namen de Moren, de Chinese, de indianen, e.d.

Toen Gods volk zich begonnen te vermeerderen, begon God ZICH te bemoeien met ZIJN volk, vanaf Noach.

Vanuit daar, kwam Israël op het wereldtoneel:

Richteren 9:8-15

 • Eens begaven de bomen zich op weg om een koning over zich te zalven en zij zeiden tot de olijfboom: wees toch koning over ons!
 • Maar de olijfboom zeide tot hen: zou ik de vettigheid prijsgeven, welke God en mensen in mij eren, om te gaan zweven boven de bomen?
 • Toen zeiden de bomen tot de vijgenboom: welaan, wees gij koning over ons!
 • Maar de vijgenboom zeide tot hen: zou ik mijn zoetigheid prijsgeven en mijn goede vruchten, om te gaan zweven boven de bomen?
 • Toen zeiden de bomen tot de wijnstok: welaan, wees gij koning over ons!
 • Maar de wijnstok zeide tot hen: zou ik mijn most prijsgeven, die God en mensen vrolijk maakt, om te gaan zweven boven de bomen?
 • Toen zeiden al de bomen tot de doornstruik: welaan, wees gij koning over ons!
 • En de doornstruik zeide tot de bomen: indien gij mij werkelijk tot koning over u wilt zalven, komt dan en schuilt in mijn schaduw, maar zo niet, dan zal er een vuur uitgaan van de doornstruik en de ceders van Libanon verslinden.

Het oude Israël wilde een koning boven die van hun God.

1 Samuël 10:17-19,24

 • Daarna riep Samuël het volk samen tot de HEERE te Mizpa en hij zeide tot de Israëlieten: zo zegt de HEERE, de God van Israël: IK heb Israël uit Egypte geleid en u gered uit de macht der Egyptenaren en uit de macht van alle koninkrijken die u verdrukten.
 • Maar thans verwerpt gij uw God, DIE voor u een Verlosser was uit al uw rampen en noden, en gij zegt: neen, stel een koning over ons aan. Nu dan, stelt u voor het aangezicht des HEEREN, naar uw stammen en naar uw geslachten./
 • En Samuël zeide tot het gehele volk: ziet gij wel, wie de HEERE verkoren heeft? Want er is niemand als hij onder het gehele volk. Toen juichte het gehele volk en riep: de koning leve!

Als er een koning ingesteld wordt, komt er ook een wet.

Was die wet voor Israël een goede uitkomst?

Sinds er menselijke koningen Israël deed regeren, deden zij keer op keer niet wat God van hen verlangden? Een voorbeeld van een koning van Israël, Achab genaamd, die zeer gruwel was.

1 Koningen 16:33

 • Verder maakte Achab de gewijde paal; en Achab ging voort met zó te handelen, dat hij de HEERE, de God van Israël, méér krenkte dan alle koningen van Israël die vóór hem geweest waren.

Israël wilde een koning boven God, maar het werd een puinhoop.

Toen vroegen de oudsten van Israël raad aan God.

Jericho was een sterke vesting, die moeilijk was te overwinnen. In deze stad waren lui die Israël hoonde, dus moest er een oplossing komen. Israël mochten niet doden (Exodus 20:13), alleen in opdracht van God.- Joshua 6:1-21

Maar wat zien wij door de geschiedenis heen? Mensen doden toch, ook al geloven zij in de God van Israël.

Zij doden in de Naam van God. Terwijl God geen opdracht geeft om dat te doen. Er staat toch duidelijk: GIJ ZULT NIET DOODSLAAN!

ZIJN opdracht aan Israël, om te doden, was om ZIJN Autoriteit aan de wereld te laten zien, dat HIJ een volk heeft, die naar HEM luistert.

In het Hebreeuws is God: Adonai.

In het Arabisch is Dezelfde God: Allah

Deze God verbiedt de mens in eigen opzicht te doden. HIJ heeft geen opdracht gegeven aan wie dan ook, om in ZIJN Naam te doden. Dat is niet God, maar dat doet Satan, die Gods Autoriteit misbruikt.

Israël heeft over het algemeen niet de wet gehandhaafd, die zij van God gekregen hebben om zich daar aan te houden. Zij vonden dat zij het wel beter wisten.

Jesaja 48:3,4

 • De vroegere dingen heb IK vanouds verkondigd, zij zijn uit MIJN mond uitgegaan en IK heb ze doen horen, plotseling heb IK ze volbracht en ze zijn gekomen.
 • Omdat IK wist, dat gij hard zijt, en uw nek een ijzeren stang is en uw voorhoofd van koper, daarom heb IK het u vanouds verkondigd.

Ezechiël 3:7-9

 • Maar het huis van Israël zal naar u niet willen luisteren, omdat zij naar MIJ niet willen luisteren, want het gehele huis Israëls heeft een hard voorhoofd en een stug hart.
 • Zie, IK maak uw gezicht even hard als het hunne, en uw voorhoofd even hard als het hunne.
 • Als diamant, harder dan steen, maak IK uw voorhoofd; vrees hen dan niet en wees niet beangstigend voor hun blik, want zij zijn een weerspannig volk.

Gods Raad en opdracht werd dus verworpen al die eeuwen lang! Daarom is God nog steeds bezig, nog steeds aan het werken, om mensen te overtuigen wat het beste is voor hen.

Jeremiah 6:16,17

 • Zo zegt de HEERE: gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij daar heengaat en rust vind voor uw ziel; maar zij zeggen: wij willen niet daarheen gaan.
 • Ook heb IK wachters over Israël gesteld: luistert naar de geklank van de bazuin; maar zij zeggen: wij willen niet luisteren.

Wat is de uitkomst geweest voor Israël al die eeuwen?

Jeremiah 6: 18,19

 • Daarom hoort, o volkeren, en weet, o vergadering, wat in hen is.
 • Hoor, gij aarde, zie, IK breng onheil over dit volk, de vrucht van hun eigen overleggingen, want zij luisteren niet naar MIJN woorden, en MIJN wet verwerpen zij.

Israël is een weerspannig volk, en erft nog steeds de vervolgingen, die zij verdienen. Zij hebben zelfs de Zoon van God verworpen, om Hem aan de goddelozen ter oordeel te geven met de dood.

Denk aan de ongehoorzaamheid van Israël, want nu is de heerlijkheid van God ook voor de heidenen.

Jezus Christus leeft, en iedereen is nu welkom!

Romeinen 9: 31-33

 • Doch Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen.
 • Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. Zij hebben zich gestoten aan de Steen des aanstoots, gelijk geschreven staat:
 • Zie, IK leg in Sion een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis, en wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd worden.

God heeft in ZIJN wet duidelijk gemaakt om elkaar lief te hebben, zelfs onze vijanden. De gehele wet benadrukt, dat elke gebod van de wet een afspiegeling is van liefde. Niet stelen van elkaar, niet elkaar doden, niet gemeen zijn voor elkaar, geen leugens vertellen over elkaar, enz. enz. enz.

Jezus zegt:

Dit is wat God bedoelt, en het oude Israël kon dat niet volbrengen, omdat zij in het vlees wandelde. Het oude verbond, heeft plaats moeten maken voor het nieuwe Verbond.

En men kan niet het oude verbond samenvoegen met het nieuwe Verbond, want….

Jezus Christus is gekomen om Israël te verlossen van hun oude gewoontes, om in de Geest te wandelen, maar zij weigerden dat.

Daarom is het voor iedereen nu toegankelijk om in de Geest te wandelen. Maar zelfs nu, zijn er groeperingen die de Geest van God verloochenen, en het oude verbond niet het nieuwe Verbond volgen. Hun einde zal zijn ten verderve!

Romeinen 8:1-4

Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.

Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.

Want wat de wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, ZIJN Zoon gezonden in gelijkenis van het zondig vlees, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.

Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Daarom, neemt de opdracht van God aan: