Haat satan.

Een Engel zal deze ongelooflijke smerige afvallige engel die de mens vanaf het begin teistert, voor duizend jaar in de put des afgronds deponeren.

Na het duizend jarig Koninkrijk van Jezus Christus, zal deze viezerik, los worden gelaten op de volmaakte mensheid van de nieuwe aarde.

Als vele mensen door deze vertrapte engel verleid zullen worden, zal deze schoft, hun aanwakkeren om de heilige stad Jeruzalem te omsingelen. Dan zal er vuur uit de hemel neerdalen op die verleidde mensheid, en hun verteren met het vuur.

De Satan, met zijn engelen zullen door een vooraanstaande Engel, hen in de poel werpen, die daar brandt van zwavel en vuur, de tweede dood. Deze walgelijke engelen zullen hun straf ondergaan, met de eeuwige pijn. Zij, die de mens op de oude aarde hebben laten geloven, dat de zondaar voor eeuwig gefolterd zullen worden, wat een leugen is, gaan dit zelf meemaken. Daarom zijn zij, wetende dat de tijd nadert, bezig de wereld van het heden, zoveel mogelijk mensen van de levende God af te keren, door ongeloof en radicalisering van afgoden over de wereld te brengen met door hen vergaarde slachtoffers, om aanslagen te plegen.

Dit was de inleiding wie deze ploert eigenlijk is. Maar we gaan verder wat in het Woord van God verder staat, wat zijn eigenschap is.

Zie u wat hier staat? De Satan heeft acht geslagen op Job. Waarom?

Omdat Job godvrezend en oprecht is! Dat is wat Satan haat.

En wéér is deze onderkruipsel bezig te weerstaan wat goed is!

Mensen die zich toch hebben laten verleiden door deze ongelooflijke smerige afvallige engel, die zullen niet lang meer bestaan. Het koninkrijk van Satan zal spoedig ten einde komen. Waarom?

Omdat elke koninkrijk die tegen zichzelf verdeeld is, niet lang kan bestaan.

Vreemd genoeg zijn er ook genoeg christenen die denken naar de hemel te gaan, in de greep van Satan zijn gevallen. Zij zullen zelfs niet gekend worden door de Zoon van God, Jezus Christus!

Matthéüs 7:22,23/12:26

  • Velen (christenen) zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam boze geesten uitgedreven, en in Uw Naam vele krachten gedaan?
  • En dan zal Ik hun in het openbaar zeggen: Ik heb u nog nooit gekend, gaat weg van Mij, gij in wie de ongerechtigheid werkt, vanwege uw wetteloosheid./
  • En indien de Satan de Satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld, hoe zal dan zijn koninkrijk kunnen standhouden?

Deze soort christenen, wandelen niet zoals Jezus gewandeld heeft, zij wandelen als Satan! Zij hebben zich bekeert 180 graden, maar zijn weer 180 graden verder gegaan tot het punt waar zij begonnen waren. Zij gebruiken de Naam van Christus, dat zelfs, zoals zij dat geloven, de boze geesten hun gehoorzaam zijn. Eigenlijk worden deze christenen verleid door de boze geesten, om hun te geloven dat het mogelijk is, om deze Naam te gebruiken.

De ware christenen, die de wil van God waarlijk doen, die kunnen wel boze geesten uitdrijven, en spreken in de tongentaal, en kunnen zieken genezen door handoplegging.- Markus 16:16-18

Zij hebben die ene Evangelie, en niet die andere?-Galaten 1:8

Degenen die de andere evangelie zijn gaan navolgen (2Tim.4:3,4), denken zelfs dat zij de Heilige Geest hebben, zonder de tekenen ervan. Daarom zullen zij niet gekend worden, omdat zij niet kunnen bewijzen dat zij Die Geest bezitten. Zij hebben de geest der dwaling, de geest der leugen, Satan de duivel! Zij wandelen samen met de wereld, en niet met God!

Het koninkrijk van Satan is de wereld, want God heeft het hem gegeven. Toen Jezus gedoopt werd door onderdompeling, ging Hij vasten in de woestijn, na het vasten, werd Hij verzocht door de Satan.

Lukas 4:5-7

  • En de Satan voerde Hem in geestelijke zinnebeeld op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken van de wereld in een ogenblik tijds.
  • En de Satan zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wien ik wil.
  • Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn.

Dus het koninkrijk van Satan is de wereld, en de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet blijft in eeuwigheid.

Daarom zal Satan’s koninkrijk binnenkort vergaan, omdat hij tegen zichzelf verdeeld is!