Heilig verklaard.

Iemand kan pas heilig verklaard worden, dan door God alleen. Geen mens op aarde kan iemand heilig verklaren.

We weten dat de paus dat wel zegt te kunnen via het Vaticaan? Maar dit is een ander evangelie, en wie een ander evangelie navolgt is vervloekt.- Galaten 1:8,9

God is heilig, en God is de Koning van het universum. Als God een volk uitkiest, dan moet dat volk ook heilig zijn!

Veel mensen die zeggen de Heilige Geest te hebben ontvangen, klampen zich vast aan het vers in Lukas 2:23, waar staat:

  • Al het eerstgeborene van het mannelijke geslacht zal heilig heten voor den HEERE, gelijk geschreven staat in de wet des HEEREN.

Dit klopt helemaal? Maar dit geldt voor degenen die van Israël zijn, het vleselijk Israël.

Degenen die uit de heidenen tot geloof zijn gekomen, moeten bewijzen tentoonstellen, om zeker te zijn dat men Die Heilige Geest ontvangen heeft, en daarmee door God heilig verklaard wordt.

Handelingen 1:8/2:38/Marcus 16:16-18

  • Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, wanneer Die over u komen zal, en gij zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem en in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uit uiterste der aarde./
  • En Petrus zeide tot de menigte: bekeert u en een ieder van u laten zich dopen op de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen./
  • Wie gelooft zal hebben en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.
  • Als tekenen zullen de gelovigen deze volgen: in Mijn Naam zullen zij boze geesten uitdrijven, met de tongetaal zullen zij spreken, slangen mogen zij opnemen-, en zelfs als zij onwetend iets dodelijke drinken-, het zal hen geen kwaad doen, op zieken zullen zij de handen leggen, en de zieken zullen genezen worden.

Romeinen 6:4

  • Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de dood is opgewekt door de Majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden.

Romeinen 11:16,17

  • Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg, en is de wortel heilig, dan ook de takken.
  • Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijfboom deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de wortel.