Het heilig avondmaal.

Wie één is met de Heere Jezus Christus, is één met Hem.

Het heilig avondmaal moet daarom uitgevoerd worden overeenkomstig met Zijn woorden.

Hoe dient men het heilig avondmaal te vieren, en waarom dient men dat te doen?

Ten eerste is het heilig avondmaal ingesteld door Jezus Christus op het feest van ongezuurde broden. Jezus kon het ook ervoor doen of erna. Neen, HIJ deed het speciaal op het Pascha.

Wat is het Pascha?

Exodus 12:11,15

 • En aldus zult gij eten: uw lendenen omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand, overhaast zult gij eten, het is een Pascha voor de HEERE. –
 • Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten, dadelijk op de eerste dag zult gij het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen, want een ieder die iets gezuurd eet, van de eerste tot de zevende dag, zo iemand zal uit Israël worden uitgeroeid.

Het Pascha is dus geheel ongezuurd.

In Lukas 22 vers 8 tot 20 wordt uiteengelegd wanneer en hoe het heilig avondmaal genomen dient te worden.

Vers 14-18

 • En toen het uur aangebroken was, ging Hij aanliggen en de apostelen met Hem.
 • En Hij zeide tot hen: Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer Ik lijd.
 • Want Ik zeg u, dat Ik het voorzeker niet meer eten zal, voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods.
 • En Hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit en zeide: neemt deze en laat het bij u rondgaan.
 • Want Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het Koninkrijk Gods gekomen is.

Vers 19,20

 • En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun zeggende: Dit is Mijn Lichaam, Dat voor u gegeven wordt, doet dit tot Mijn gedachtenis.
 • Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: deze beker is het Nieuwe Verbond in Mijn Bloed, Die voor u uitgegoten wordt.

Zowel het brood als de drinkbeker met de vrucht van de wijnstok moet ongezuurd zijn.

Wat is die vrucht van de wijnstok dan? Dat is druivensap!

Johannes 6:54-56

 • Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken op de eerste dag van Mijn wederkomst.
 • Want Mijn vlees is ware spijs en Mijn bloed is ware drank.
 • Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.

Het heilig avondmaal is dus ongezuurd, zoals Christus ook ongezuurd is. Wie één is met Hem, is ook in eenheid met Hem.

Johannes 3 vers 5&7

Jezus antwoordde : voorwaar, voorwaar Ik zeg u, indien gij niet geboren wordt uit water en Geest, kan gij het Koninkrijk van God geenszins binnengaan.

Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden.