In de goede aarde gezaaid:

Degene die tot bekering gekomen zijn, willen God volgen door Jezus Christus. Er is geen moeten van toepassing.

 

Matthéüs 11: 25-30

 • In diezelfde tijd antwoordde Jezus en heeft gezegd: Ik dank U, Vader! HEERE der hemelen en der aarde! dat GIJ deze dingen voor de wijze en verstandige ( van eigen inzicht) verborgen hebt, en hebt het ( als voor) de kinderen geopenbaard.
 • Ja, Vader! want alzo is geweest het welbehagen voor U.
 • Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, noch iemand kent de Vader dan de Zoon, DIE het de Zoon wil openbaren.
 • Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
 • Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw onrustige ziel.
 • Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Matthéüs 13: 23

 • Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd-, en de ander zestig- en de ander dertigvoudig.

Matthéüs 7: 24,25/ Jakobus 1: 25

 • Een ieder dan, die deze Mijn woorden hoort en deze doet, die zal Ik vergelijken bij een voorzichtige man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft;
 • en er is een slagregen gekomen, en de storm heeft gewaaid, en heeft tegen het huis gebeukt, en het huis is niet gevallen, omdat het op de steenrots gebouwd is./
 • Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze, geen vergeetachtige hoorder is, maar een dader; deze, zeg ik, zal gelukkiger zijn in dit zijn doen.

Jakobus 2: 19-23

 • Gij gelooft, dat God een Enige God is, gij doet wel; de duivelen geloven ook, en zij sidderen.
 • Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is?
 • Abraham, onze voorvader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, wanneer hij zijn zoon Izak, heeft geofferd op het altaar?
 • Ziet gij wel, dat het geloof mede gewerkt heeft met de daden van het geloof?
 • En de Schrift is vervuld geworden, die daar citeert: En Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd.( Gen.15:6)

Job 22: 22,23/ Johannes 14: 27/ Jesaja 57: 15,18,19

 • Ontvang toch de wet uit ZIJN mond, en leg ZIJN redenen in uw hart.
 • Zo gij u bekeert tot de Almachtige, gij zult gebouwd worden; doe het onrecht ver weg van uw tenten./
 • Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u, niet gelijkerwijs de wereld de vrede geeft, geef Ik die u.-/
 • Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, DIE in der eeuwigheid woont, en WIENS Naam heilig is: IK woon in de hoogte en in het heilige, en bij degenen, die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat IK levend maakt den geest der nederige, en opdat IK levend maakt het hart der verbrijzelde./
 • IK zie hun wegen, en IK zal hen genezen; en IK zal hen begeleiden, en hun vertroostingen weergeven, namelijk aan hun treurige.
 • IK schep de vrucht der lippen, vrede, vrede degenen, die ver zijn, en degenen, die nabij zijn, zegt de HEERE, en IK zal hen genezen.