Is GoD liefde?

Door Hamba Tuhan.

Moeten wij alleen liefde geven aan onze naaste?

Wat is liefde?

Wie zijn onze naaste?

Hoe wil God dat wij Zijn Woord lezen en naleven?

Wat is vermaning?

Hoe moeten we omgaan met dwaling?

Hoe moeten we vermanen?

Hoe Houden wij de leer zuiver?

Hoe houden we de Gemeente van God zuiver?

Het zijn vragen die ik nu stel, waar u eens over na kan gaan denken.

Zet uw eigen- wijsheid aan de kant, geen allerlei boeken, die door mensen geschreven zijn, puur en alleen: Wat zegt Gods Heilig Woord hier over, en wat leert de Heilige Geest ons hier over.

Ik stelde u de vraag:

Is God alleen Liefde?

Vaak hoor ik mensen, vooral uit een bepaalde hoek, te pas en te onpas, roepen: God is enkel Liefde, Hij houd van alle mensen. Ik krijg dan het beeld voor ogen van de jaren 60, love love love, ja de flowerpower.

Maar klopt deze uitspraak wel?

Als ik lees:

‘Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid;’

KOLOSSENZEN 3:6 

‘Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.’

EFEZE 5:6 

‘En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in den hemel; namelijk zeven engelen, hebbende de zeven laatste plagen; want in deze is de toorn Gods geëindigd.’

OPENBARING 15:1 

Ik denk dat dit al wel genoeg zegt.

Ja ook God heeft toorn, ook God kan boos zijn, ook op mensen.

Wil dat dan zeggen dat God alleen toorn heeft? Weet wel zeker van niet, lees maar:

‘Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uwen mond. Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken, En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft; Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen. Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam; en weest dankbaar. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem.’

KOLOSSENZEN 3:8-17 

Conclusie:

God is een God van liefde,…… VOOR DE ZIJNEN!!!

Een ieder die zich zelf verloochenen en aan doet de wil mijns Vaders, die zal behouden worden.

Een ieder die de de wil mijns Vaders verloochend, die zal verloochend worden door mijns Vader. In zeg u dit, als kind, kind van mijn Hemelse Vader, die in mij is, met Zijn Geest, de Geest der Waarheid, welke u noemt de Heilige Geest.

We zijn allemaal mensen, allemaal hebben wij verstand gekregen, allemaal hebben wij een eigen wil gekregen, allemaal kunnen wij kiezen, allemaal zijn we verantwoordelijk bij Vader (God) over onze keuzes, allemaal kunnen Gods Heilig Woord, horen en lezen, allemaal kunnen we geloven, allemaal kunnen we ons zelf verloochenen, en aan doen de nieuwe mens, de mens die God behaagt, de mens die Gods verheerlijkt door woord, daad en gedachte. Ja dan is God liefde, dan komt God in jou met zijn Geest der Waarheid. Dan wil God jou onderwijzen, leren te leven naar Zijn wil, dan laat Hij jou zien, wat goed is in Zijn Ogen, maar Hij laat jou ook zien wat slecht is in Zijn Ogen.

Geloven is niet alleen geloven dat, want ik geloof ook dat het morgen gaat regenen, of ik geloof dat ik miljonair wordt, maar is dat wel zo? Twijfel twijfel…..

Nee geloven in God, dat is je zelf verloochenen, een hekel hebben aan je zelf, dat vlees dat alleen de dingen doet die tegen de wil van God zijn, die zondigt met al zijn verlangens en al zijn zondige aard.

Hoe zegt men dat zo mooi?

Ik ben gemaakt en ontvangen in zonden.

Dan kan je alleen maar doen wat Jezus zelf, en de apostelen zeggen:

‘Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.’

JOHANNES 3:5 

 ‘Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;’

TITUS 3:5 SV-RJ

Mensen, daar help geen paar druppeltje water tegen je zonden, als kind. Daar help geen ja bij een openbare belijdenis.

Dan moet je gewassen worden, als mens, net zo als je een vuil kleed was, moet ook jij gewassen worden. Dat doe je niet met een paar druppels water, daar heb je een bad voor nodig, al die zonde, al die verkeerde gedachten, woorden en daden, die zijn niet zomaar met een paar druppeltje water weg gewassen.

En weet u wat nou zo mooi is?

Als jij je zelf verloochend, oprecht berouw heb van jou zondig leven, je laat dopen door iemand die vervuld is met Gods Geest, en je komt schoon en herboren uit dat bad der wedergeboorte, dan zegt God: jij bent Mijn kind! Ik ken jou, want Ik ben in jou. En God doopt jou ook nog een keer met Zijn Heilige Geest! 

‘Wanneer dan de Zoon des mensen komt in Zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon Zijner heerlijkheid. En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, en Hij zal de schapen zetten aan Zijn rechterhand en de bokken aan Zijn linkerhand. Dan zal de Koning tot hen, die aan Zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. Dan zal Hij ook tot hen, die aan Zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan. En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.’

Matteüs 25:31-46 

Ja dan is Die God van toorn, Die God die de ongerechtigheid haat, Die God, wordt JOU VADER! Hij zorgt voor jou, Hij geeft alles wat jij van node heeft, Hij onderwijst jou, Hij beschermt jou, HIJ IS EEN LIEFDEVOLLE VADER!!!!!

Zet u hart open voor Hem, en doe wat goed is in Gods Ogen.

Wat is liefde?

Wie zijn onze naaste?

Hoe wil God dat wij Zijn Woord lezen en naleven?

Wat is vermaning?

Hoe moeten we omgaan met dwaling?

Hoe moeten we vermanen?

Hoe houden wij de leer zuiver?

Hoe houden we de Gemeente van God zuiver?

Wat is liefde?

Houden van, vlinders in je buik, de ander mooi en lief vinden, de ander belangrijker vinden als je zelf, we kennen allemaal wel de verschijnselen van verliefd zijn.

Maar als Jezus nou zegt:

‘En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod.’

MARKUS 12:30 

Hoe doen wij dat dan? 

We zien God niet, horen hem niet, en daar van moet je dan houden.

Het is een liefde, niet zoals we liefde kennen tussen man en vrouw, het is een liefde tussen Vader en kind.

Als kind hou je van je ouders, op een manier die onvoorwaardelijk is, want het is je papa en mama! Daar blijf je af, daar zeg je niets over, daar kom je niet tussen, want het zijn je ouders!!!

Zo is het ook met God.

Wij zijn de kinderen van één Vader.

‘Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent.’

1 JOHANNES 3:1 

Deze liefde is van Vaders kant, onvoorwaardelijk, en moet van ons als kinderen ook onvoorwaardelijk zijn.

En daar schort het nog wel eens aan, twijfel, ongeloof, ja maar, denken het beter te weten als vader, de eigen-wijsheid, door boeken die door mensen met menselijke ‘wijsheid’ geschreven zijn, enz.

Lees dit eens:

‘En Hij zeide: Abba, Vader! alle dingen zijn U mogelijk; neem dezen drinkbeker van Mij weg, doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.’

MARKUS 14:36 

Weten, dat het je dood wordt, wat komt, en toch zeggen, U wil geschiede.

Dat is niet, ja maar.

Dat is niet, in dat boek staat geschreven.

Dat is niet, maar ik denk dat ik het wel anders kan want ik heb er verstand van.

Dat is overgave, liefde, weten dat Vader het beste met jou voor heb. Weten dat Vader op Zijn wijze, en op Zijn manier, en Zijn tijd, alle dingen leid tot welzijn van jou.

Dat is onvoorwaardelijke liefde.

Wie zijn dan onze naasten?

‘Maar Hij, antwoordende, zeide tot dengene die Hem dat zeide: Wie is Mijn moeder, en wie zijn Mijn broeders? En Zijn hand uitstrekkende over Zijn discipelen, zeide Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders. Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder.’

MATTHEÜS 12:48-50 

Naaste, het is een definitie van gelijken, zelfde denken, gelijkgestemden.

Niet de persoon, die naast jou staat in de winkel, of op straat loopt, of op tv ziet.

 Jezus zegt het zo heel duidelijk:  Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. Dat zijn onze naaste!

Hoe wil God dat wij Zijn Woord lezen en naleven?

Als wij, die de liefde hebben, zoals Jezus het ons voor houd, nemen wij onvoorwaardelijk aan, wat er in Vaders Heilig Woord geschreven staat. We doen er niets af, we doen er niet bij.

‘Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!’

OPENBARING 22:18-20 

De gelovig mens neemt het aan, zoals het er staat, zonder zelf om een uitleg te bedenken, zonder er aan te twijfelen, zonder eigen-wijsheid.

Het staat zo geschreven, door mensen, maar door Vader geïnspireerd door Zijn Geest En als Vader het zegt, dan is dat zo!

Wat is vermaning?

Hoe moeten we omgaan met dwaling?

Hoe moeten we vermanen?

Hoe houden wij de leer zuiver?

Hoe houden we de Gemeente van God zuiver?

Vermaning, is geen bestraffing.

Vermaning moet met liefde gedaan worden, denkend aan: ‘En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze.’

MARKUS 12:31 

Waarom moeten wij dan onze naaste vermanen? 

Omdat hij of zij, anders verloren gaan. En stel jezelf de vraag: wil ik verloren gaan? Nee! Doe dat dan ook met jou naaste! In liefde om jou naaste.

Hoe moeten we omgaan met dwaling?

Hoe houden we de leer zuiver en de gemeente van Christus?

‘En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.’

1 KORINTHE 12:27

Als je een schaal met appels heb, en er zit één appel bij met een rotte plek, haal je die appel er uit en gooi je hem weg.

Zo is het ook, met het Geestelijk Lichaam van Christus. Dat moet ook wel, zouden we dat niet doen, wordt het hele Lichaam verdorven, en in het helse vuur geworpen worden.

Wij allen, ook de leden der gemeente, moeten hier op toe zien! Niet alleen de oudsten, en de voorganger, nee alle leden zijn daar verantwoordelijk voor. We hebben alle de taak, in de gemeente, elkaar scherp te houden, elkaar bij de les te houden, en elkaar te vermanen daar waar nodig is. Allen zijn gelijk, niemand is meer dan de ander, allen moeten zorg dragen, voor het wel der gemeente. Niemand uitgezonderd.

‘Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. Indien de voet zeide: Dewijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is hij daarom niet van het lichaam? En indien het oor zeide: Dewijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is het daarom niet van het lichaam? Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelve in het lichaam, gelijk Hij gewild heeft. Waren zij alle maar één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand: Ik heb u niet van node; of wederom het hoofd tot de voeten: Ik heb u niet van node. Ja veeleer, de leden, die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig. En die ons dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, denzelven doen wij overvloediger eer aan; en onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering. Doch onze sierlijke hebben het niet van node; maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan dezelve heeft; Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen. En hetzij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder. En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigerlei talen. Zijn zij allen apostelen? Zijn zij allen profeten? Zijn zij allen leraars? Zijn zij allen krachten? Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen met menigerlei talen? Zijn zij allen uitleggers? Doch ijvert naar de beste gaven; en ik wijs u een weg, die nog uitnemender is.’

1 KORINTHE 12:14-31 

Alzo is het, dat ook wij onder elkaar, moeten acht geven, op de zuivere Leer Gods. Als daar een broeder of zuster, afdwaalt, zij vermaant worden, met in acht neming de Liefde, die wij verkrijgen van God. Niet bestraffend, niet met een hart vol boosheid, niet met haat, maar met de liefde, waarmee ook God ons bestraft en vermaant. Wetende dat ook wij, zondige mensen zijn, en enkel door de Genade Gods behouden worden.