Johannes 3: 16

Johannes 3: 16

  • Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat HIJ ZIJN eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven kunnen krijgen.

Gods wil is dat niemand verloren gaat, en dat iedereen behouden wordt van de tweede dood, waar geen opstanding mogelijk is.

God eist dan wel dat degenen die geloven, dat in ZIJN Zoons Naam gedoopt en de Heilige Geest ontvangen moeten, om deel te hebben aan ZIJN Plan.

Als men gelooft, moet dat in volwassen staat zijn, niet als een baby, die door ouders besprenkeld wordt, door een dominee of bisschop.

Iemand die gedoopt wordt, wordt door een geest-vervuld persoon gedoopt door onderdompeling. Net als Jezus, Die gedoopt werd in het water door kopje onder.

De doop gaat gepaard met het ontvangen van de Heilige Geest, omdat, zonder Deze Geest, het onmogelijk is, het op Gods manier te doen, het Koninkrijk te beërven.

Johannes 3: 5

  • Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.

Wie in Jezus gelooft, doen ook Zijn geboden, die Hij van God gekregen heeft. De geboden zijn dan ook dat men het Woord moeten rondvertellen, om zoveel mogelijk mensen tot God te brengen. Zij doen dat met de tekenen van de gelovigen.

De ongehoorzame zijn degenen, die het niet op Gods manier doen. Zij doen dat op hun eigen manier, en nemen Johannes 3: 16 in acht, om alleen maar te geloven in Jezus Christus. Zij zijn degenen die in Matthéüs 25: 1-13 beschreven worden als de vijf dwaze maagden. Ze geloven wel in Jezus Christus, de lamp. Maar de olie ontbreekt nog.

De olie die in Matthéüs 25: 1-13 beschreven wordt zijn de werken van de gelovigen. Zonder de werken van het geloof, is het geloof dood.

Op de dag van het oordeel, wanneer iedereen beproeft wordt door het vuur, zullen de ongehoorzame gelovigen schade lijden, en zullen buiten geworpen worden in de buitenste duisternis, buiten de heerlijkheid van God en ZIJN Christus.

Zo zegt de HEERE; Mensen, alstublieft, kom tot MIJ, door MIJN Zoon Jezus Christus. Gehoorzaam MIJ, Heb ontzag voor MIJ. Laat u niet van de wijs brengen door mensen, die MIJ niet kennen. IK zal u MIJN Geest geven, zodat gij toegang verkrijgt tot het eeuwige leven. IK wil niet dat gij verloren gaat. Alles wat in MIJN Woord staat, moet gij naleven, en niets achterwege laten. IK was in het verleden, en ben in het heden, en zal in de toekomst altijd DEZELFDE zijn, net als MIJN geliefde Zoon Jezus Christus. Zo, komt tot MIJ, opdat gij het eeuwige leven moogt verkrijgen. Ontvangt MIJN Geest, zodat u in MIJN Koninkrijk verwelkomt wordt.