Verdrukking lijden als christen:

Johannes 15: 20

Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.

Efeze 6: 11,12

Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen der duivelen.

Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Matthéüs 5: 11,12

Zalig ( gezegend) zijt gij, als de mensen u smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die vóór u geweest zijn.

Romeinen 8: 35

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?

Matthéüs 18: 7

Wee de wereld van de ergernissen, want het is noodzakelijk, dat de ergernissen komen; doch wee dien mens, door welken de ergernis komt!

Romeinen 12: 11,12

Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van Geest. Dient den Heere. Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking ( lijdzaamheid). Volhardt in het gebed.a0461f29c91baee7813cf0182fe51847

 

Welke rijkdom is beter?

Spreuken 23: 4

Vermoei u niet om rijk te worden, sta af van uw vernuft.

1 Timothéüs 6: 9-13

Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en in den strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang.

Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken.

Maar gij, o mens Gods, vlied deze dingen; en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid.

Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.

Kolossenzen 3: 1-3

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods.

Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.colossians_3_1-4

The Final Countdown:

Daniël 7: 9,10

Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen ( God) ZICH zette, WIENS kleed wit was als de sneeuw, en het haar ZIJNS hoofds als zuiver wol; ZIJN troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur.

Een vurige rivier vloeide, en ging van voor HEM uit, duizendmaal duizenden dienden HEM, en tien duizendmaal tien duizenden stonden voor HEM; het gericht zette zich, en de boeken werden geopend.

Openbaring 5: 11,12

En ik zag, en ik hoorde een stem veler Engelen rondom den troon, en de dieren ( Ezechiël 1), en de ouderlingen ( Openbaring 19); en hun getal was tien duizendmaal tien duizenden, en duizendmaal duizenden;

zeggende met één grote stem:

> Het Lam ( Jezus Christus), Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.

Openbaring 20: 11-15

En ik zag een groten witten troon, en DENGENE, DIE daarop zat, van WIENS aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden.

En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander Boek werd geopend, dat des Levens is: en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken

En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel ( dodenrijk) gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.

En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.

En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het Boek des Levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.dan-7-ancient-of-days-copy-5great-white-throne-judgment-book-of-revelation-chapter-20book-of-lifeit-s-the-final-countdown-charleston-parks-conservancy-jxeay3-clipart

Weest een dienaar van het goede:

Matthéüs 23: 8-12

Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders.

En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want EEN is uw Vader, namelijk DIE in de hemelen is.

Noch zult gij meesters genoemd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus.

Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn.

En wie zichzelf verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden.

Markus 3: 35

Want zo wie den wil van God doet, die is Mijn broeder, en Mijn zuster, en moeder.

Romeinen 12: 9,10

De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.

Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een den ander voorgaande.luke-1411

Vissers van mensen:

Matthéüs 4: 18-20

En Jezus, wandelende aan de zee van Galiléa, zag twee broeders, namelijk Simon, gezegd Petrus, en Andréas, zijn broeder, het net in de zee werpende ( want zij waren vissers);

en Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.

Zij dan, terstond de netten verlatende, zijn Hem nagevolgd.

 

Wat zeide Jezus tot Zijn discipelen? En wat horen wij te doen?

Markus 16: 15

En Jezus zeide tot hen:

Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.matthew-4-19

Spring naar toolbar