Wie is uw feitelijke familie, sinds u wederom geboren bent?

Exodus 20: 12

Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de HEERE uw God geeft.

Jeremía 31: 31/ Hebreeën 8: 13

Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat IK met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken;-/ Als HIJ zegt: Een nieuw verbond, zo heeft HIJ het eerste oud gemaakt; dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning.

In het nieuwe verbond zijn nu ook nieuwe regels en geboden:

Matthéüs 5: 43-45

Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en ue vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld aandoen, en die u vervolgen; opdat gij moogt kinderen zijn uws Vader, DIE in de hemelen is; want HIJ doet ZIJN zon opgaan over bozen en goeden, en regen over rechtvaardigen en niet-rechtvaardigen.

Mattéüs 19: 19/ 23: 9

Eer uw vader en moeder; en: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven./ En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want EEN is uw Vader, namelijk DIE in de hemelen is. ( God dus!)

Wie is dan uw vader, moeder, broeders en zusters in het nieuwe verbond?

Jezus zei Zelf:

Matthéüs 12: 50

Want zo wie den wil Mijne Vader doet, DIE in den hemelen is, deze is Mijn broeder, en zuster, en moeder.

Matthéüs 10: 37,38

Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig.

En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.slide_2matthew_10_37_jesus_god_holy_bible_verse_hd-wallpaper-1589877mt6

Er is nog tijd om te bekeren van de ongerechtigheid:

Zefánja 1: 14-17

De grote dag des HEEREN is nabij; hij is nabij, en zeer haastende; de stem van den dag des HEEREN; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen.

Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en des angsten, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid;

een dag der bazuin en des geklanks tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken.

En IK zal de mensen bang maken, dat zij zullen gaan als de blinden; want zij hebben tegen den HEERE gezondigd; en hun bloed zal vergoten worden als stof, en hun vlees zal worden als drek.

Jeremía 32: 27

Zie, IK ben de HEERE, de God van alle vlees; zou MIJ enig ding te wonderlijk zijn?

2 Petrus 3: 10-12

Maar de dag des HEEREN zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!

Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.zephaniah_1-227194832_stdd9a839601900d7ece761fadf6f5508aa

Oordelen:

Matthéüs 7: 1-3

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden.

En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeder is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?

Romeinen 2: 21-23

Die dan een ander leert, leert gij uzelven niet? Die predikt, dat men niet stelen zal, steelt gij? Die zegt, dat men geen overspel doen zult, doet gij overspel? Die van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige? Die op de wet roemt, onteert gij God door de overtreding der wet?

Johannes 7: 24

Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel.

Jakobus 2: 10

Want wie de gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle.

Jakobus 3: 2

Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in den toom te houden.

download

.titus-3-5romans-3-23-24

Verdrukking lijden als christen:

Johannes 15: 20

Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.

Efeze 6: 11,12

Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen der duivelen.

Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Matthéüs 5: 11,12

Zalig ( gezegend) zijt gij, als de mensen u smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die vóór u geweest zijn.

Romeinen 8: 35

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?

Matthéüs 18: 7

Wee de wereld van de ergernissen, want het is noodzakelijk, dat de ergernissen komen; doch wee dien mens, door welken de ergernis komt!

Romeinen 12: 11,12

Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van Geest. Dient den Heere. Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking ( lijdzaamheid). Volhardt in het gebed.a0461f29c91baee7813cf0182fe51847

 

Welke rijkdom is beter?

Spreuken 23: 4

Vermoei u niet om rijk te worden, sta af van uw vernuft.

1 Timothéüs 6: 9-13

Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en in den strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang.

Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken.

Maar gij, o mens Gods, vlied deze dingen; en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid.

Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.

Kolossenzen 3: 1-3

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods.

Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.colossians_3_1-4

The Final Countdown:

Daniël 7: 9,10

Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen ( God) ZICH zette, WIENS kleed wit was als de sneeuw, en het haar ZIJNS hoofds als zuiver wol; ZIJN troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur.

Een vurige rivier vloeide, en ging van voor HEM uit, duizendmaal duizenden dienden HEM, en tien duizendmaal tien duizenden stonden voor HEM; het gericht zette zich, en de boeken werden geopend.

Openbaring 5: 11,12

En ik zag, en ik hoorde een stem veler Engelen rondom den troon, en de dieren ( Ezechiël 1), en de ouderlingen ( Openbaring 19); en hun getal was tien duizendmaal tien duizenden, en duizendmaal duizenden;

zeggende met één grote stem:

> Het Lam ( Jezus Christus), Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.

Openbaring 20: 11-15

En ik zag een groten witten troon, en DENGENE, DIE daarop zat, van WIENS aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden.

En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander Boek werd geopend, dat des Levens is: en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken

En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel ( dodenrijk) gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.

En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.

En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het Boek des Levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.dan-7-ancient-of-days-copy-5great-white-throne-judgment-book-of-revelation-chapter-20book-of-lifeit-s-the-final-countdown-charleston-parks-conservancy-jxeay3-clipart

Weest een dienaar van het goede:

Matthéüs 23: 8-12

Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders.

En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want EEN is uw Vader, namelijk DIE in de hemelen is.

Noch zult gij meesters genoemd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus.

Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn.

En wie zichzelf verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden.

Markus 3: 35

Want zo wie den wil van God doet, die is Mijn broeder, en Mijn zuster, en moeder.

Romeinen 12: 9,10

De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.

Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een den ander voorgaande.luke-1411

Vissers van mensen:

Matthéüs 4: 18-20

En Jezus, wandelende aan de zee van Galiléa, zag twee broeders, namelijk Simon, gezegd Petrus, en Andréas, zijn broeder, het net in de zee werpende ( want zij waren vissers);

en Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.

Zij dan, terstond de netten verlatende, zijn Hem nagevolgd.

 

Wat zeide Jezus tot Zijn discipelen? En wat horen wij te doen?

Markus 16: 15

En Jezus zeide tot hen:

Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.matthew-4-19