Geest-vervuld.

Geest-vervuld.

Wie is nu werkelijk Geest-vervuld?
Door een fijn gevoel te hebben na de volwassen doop?
Of kan men dat gewoon bewijzen?

Jezus heeft een suggestie voor onbekeerde mensen!

Matthéüs 11:28-30
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Wat is die juk? Die zacht en licht is?

Het is in ieder geval niet deze:

Psalm 38:4-7
Er is niets gezonds aan mijn lichaam door UW gramschap, er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde.
Want mijn ongerechtigheden gaan mij boven het hoofd, als een zware last zijn zij te zwaar geworden.
Mijn wonden stinken, zij zijn vervuild vanwege mijn dwaasheid.
Ik ben krom geworden, ik ga zeer diep gebukt, de hele dag ga ik in het zwart gehuld.

En toch wordt dit bij de voorgangers van bv de hardcore zwarte kousenkerk gepredikt.

Wat heeft God te zeggen?

Spreuken 1:23/ Jeremiah 6:16
Keert u tot MIJN bestraffing, zie, IK zal MIJN Geest over u uitstorten, MIJN Woorden in u bekendmaken./
Zo zegt de HEERE:
Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die.
Dan zult u rust vinden voor uw ziel.
Maar zij zeggen:
Wij bewandelen die niet.

En maar klagen, en maar gebukt gaan, en maar zeggen dat God wel genadig zal zijn.

Wat een onzin!!!!

God is pas genadig, als u ZIJN Heilige Geest in oprechtheid ontvangen heeft, want dan bent u één met HEM en met ZIJN Zoon Jezus Christus.-Joh.17
/Hebr.8:10-13

Romeinen 8:8
En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.

Daarom is de Heilige Geest de juk die kan verzachten.
Het vlees is van geen nut. Joh.6:63

Toch wordt door vele christenen beweert dat de tempel van de Heilige Geest het vleselijk lichaam is.
Idioot gewoon?

Romeinen 7: 18-23/ Galaten 5:17
Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont.
Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet.
Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.
Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont.
Ik ontdek dus deze wet in mij: dat, als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt.
Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God.
Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn geest strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is./
Want het vlees strijd tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees, en deze staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.

Het vleselijk lichaam is dus niet de tempel van de Heilige Geest.
Ons sterfelijk lichaam, die door de zonde dood gaat, zal levend gemaakt worden door de Heilige Geest (Rom.8:11), het zal nieuw worden (Hand.2:38/Rom.6:4).
Het lichaam zal uiteindelijk toch sterven, maar in Gods gedachten zal een geestelijk lichaam opstaan uit de dood, door ZIJN genade, omdat het geest-vervuld is.-1 Thess.4:13-18

1 Korinthe 15:50
Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en het sterfelijke beërft het onsterfelijke niet.

Wat is dan geest-vervuld?

Neem een lege fles, en vult dat met water, dan heb je een volle fles. Zo is het ook met iemands geest, LEEG.
Maar omdat het leeg is, probeert het rust te vinden om het met allerlei dingen te vullen, maar de volgende dag gaat de mens door, er komt geen einde aan.
Wie door Gods Geest zijn geest laat vullen, hebben rust van hun werken.

Degenen die geest-vervuld zijn, hebben de Sabbatsrust 7 dagen in de week, het hele jaar door. Niet één keer in de week, die voor het vleselijk volk van God bedoeld is, en niet voor het geestelijk volk van God.

Hebreeën 4:3,9,10
Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen./
Er blijft dus nog een Sabbatsrust over voor het volk van God, want wie ZIJN rust binnengegaan is, die heeft ook van zijn werken gerust, zoals God van de ZIJNE.

1 Korinthe 3:16/2 Timothéüs 1:13,14
Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u is?/
Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden, die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn.
Bewaart door de Heilige Geest, Die in ons woont, het goede pand, dat u toevertrouwd is.

Handelingen 1 vers 8 geeft aan wie de getuigen zijn van Jezus Christus, dat zij de Heilige Geest ontvangen hebben.
De tekenen van de gelovigen (Mark.16:16-18), de gave van de Geest (Rom.8:26/1 Kor.14:1-5), alles geschied zoals beschreven staat in Gods Woord is heden nog steeds van toepassing.

Weest geen spotter, om het op een andere evangelie te gooien.

Naar hun eigen begeerte, of inzicht het Evangelie naar hun hand zetten, in natuurlijke wijsheid.

Zij die de Geest niet hebben, bespotten het Evangelie in hun eselijk denken.

Zij die de Heilige Geest wel hebben, en daadwerkelijk in Deze wandelen, kunnen het begrijpen. – 1 Korinthe 2:14,15

Vertrouwen op de HEERE God.

Vertrouw op de HEERE God.

Psalm 36:10,11
Bij U is de Bron van het leven, in UW Licht zien wij het licht.
Bestendig UW goedertierenheid voor wie U kennen, en UW gerechtigheid voor de oprechten van hart.

Hoe gaat men God dan kennen?

Psalm 37:5,6/ Spreuken 3:5-8
Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op HEM, en HIJ zal het maken, HIJ zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag./
Vertrouw op de HEERE met geheel uw hart en steun op uw verstand niet.
Ken HEM in al uw wegen, dan zal HIJ uw paden recht maken.
Wees niet eigenwijs, maar heb ontzag voor HEM, wijkt van het kwade (hart van eigenwijsheid).
Het zal een medicijn zijn voor uw vlees, en een bevochtiging voor uw gebeente.

Vertrouwen op God, is HEM geloven. Vertrouwen is geloven, want wie geloofd, vertrouwd erop dat wat hij gelooft, gebeurt.

Jeremiah 17:5-8
Zo zegt de HEERE:
Vervloekt is de man die op de mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HEERE wijkt, hij zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een zout en onbewoond land.
Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, en bij wie het vertrouwen bij de HEERE is, hij zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een rivier uitslaat, en het niet bemerkt, als er hitte komt, maar zijn loof blijft groen, die in een jaar van droogte geen zorgen heeft en niet stopt met vrucht te dragen.

Om in vertrouwen te zijn bij God, is te wandelen in de Geest, niet God te behagen in het vlees.-Rom.8:6-8

Galaten 5:16-18,(19) 22-26
Dit bedoel ik:
Wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.
Want het begeren van het vlees druist in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees, want deze staan tegenover elkander, zodat gij niet doet wat gij maar wenst.
Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.
(Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn:…)
Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Tegen de zodanige is de wet niet.
Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met de hartstochten en begeerten gekruisigd.
Indien wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen, het spoor behouden.
Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tarten, elkander tergen.

Johannes 14:6/ Spreuken 8:35
Jezus heeft gezegd:
Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven.
Niemand komt tot de Vader dan via Mij./
Want wie Mij vindt, heeft het Leven gevonden, hij heeft van de HEERE een welgevallen verkregen.

Door vuur ten einde.

God had spijt dat HIJ de mens gemaakt had, toen HIJ al de ongerechtigheid zag die mensen veroorzaakten.
Eigenlijk werd deze ongerechtigheid door getransformeerde engelen veroorzaakt, dat zij de dochters van de mensen zwanger hadden gemaakt en daaruit de reuzen kwamen, die de slechtheid over de aarde brachten.- Gen.6:1-7/ 2 Petr.2:4

Die aarde zou God door water vernietigen, maar niet alle mensen waren onrechtvaardig, neen, Noach met zijn gezin werd gespaard, waar nu de gehele geslacht van Adam leeft.
Gen.6:8/ 2 Petr.2:5

We zien nu om ons heen de ongerechtigheid over de aarde wederom gebeuren. Zal God nu de wereld sparen? Of zou HIJ weer spijt hebben dat HIJ de mens heeft laten leven?

We weten, dat wie zich door Jezus Christus als Verlosser heeft bekeert, vrij zijn van de toorn van God over alle ongerechtigheid die over de huidige wereld heerst.

God zal deze wereld niet door water laten vernietigen, neen, door VUUR.

Zefanja 3:8

Daarom verwacht MIJ, spreekt de HEERE, die dag wanneer IK MIJ opmaak tot de roof, want MIJN oordeel is, de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen MIJN gramschap, om de gehele hitte van MIJN toorn uit te storten, want het gehele land van de aarde zal door vuur van MIJN ijver verteerd worden.

Wie in het Licht van Jezus Christus wandelt door de Heilige Geest, zal die dag niet komen als een dief in de nacht.

1 Thessalonicenzen 5:1-6
Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt, immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag van de HEEREN zó komt, als een dief in de nacht.
Terwijl de wereld zegt: het is vrede en zekerheid, dan zal een plotselinge verderf komen, gelijk als de weeën van een zwangere vrouw, en zij zullen geenszins ontkomen.
Maar gij, broeders, wandelt niet in duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou, want gij zijt allen kinderen van de dag en kinderen van het licht.
Wij behoren niet aan de nacht of duisternis toe, laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen (van het andere evangelie), doch wakker en nuchter zijn.

Aanvallers van het Evangelie.

De weg van de Waarheid wordt gelasterd.

Matthéüs 5: 10-13
Gezegend zijn de vervolgden om de gerechtigheid, want voor hen is het Koninkrijk van de hemelen.
Gezegend zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.
Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.
Gij zijt het zout van de aarde, indien nu het zout zijn smaak verliest, waarmee zal het nog dienen?
Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen te worden en door de mensen vertrapt te worden.(vergelijk Gal.1:8)

Degenen die het Woord recht blijft snijden, en het andere evangelie vertrappen, zijn de gezegende van de Vader.
ER IS MAAR ÉÉN EVANGELIE.
Zij worden dan ook door de Satan en zijn dienaren vervolgt, omdat de Waarheid niet openbaar mag worden, dan alleen een valse evangelie.
Het leugen-evangelie is véél leuker, dan het ware Evangelie, want dat is eng, zeggen zij ( 2 Tim.4:3,4).

2 Korinthe 11:13-15
Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus (witgekalkte graven Matt.23:27).
Geen wonder ook!
Immers, de Satan zelf doet zich voor als een Engel van het licht.
Het is dus niets verwonderlijks, dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid, maar hun einde zal zijn naar hun werken (Matt.25:41).

2 Petrus 2:1-3
Er zijn onder het volk van Israël ook valse profeten geweest, zoals ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke dwaalleringen zullen doen binnensluipen ( vergelijk Joh.10:1), zelfs de HEERSER, DIE hen gekocht heeft (door ZIJN Zoon Jezus Christus), verloochenende (Matt.12:31) en een haastig verderf over zichzelf zullen brengen.
En velen (Matt.7:21-23) zullen hun losbandigheid navolgen, zodat door hun schuld de weg van de Waarheid gelasterd zal worden, en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen, maar hun oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.

Typerend is het dat vele kerken hun collecte verplicht langs de mensen doen rondgaan, met het oog, dat het voor de HEERE is. Een satanische schande!

Wie de weg van de Waarheid op goede banen leidt, heeft die egoïstische trekken niet, zij staan ook niet geregistreerd, omdat er geen winstbejag is, en alles gaat als eensgezind.

1 Thessalonicenzen 2:13-17
En hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikte Woord Gods van ons hebt ontvangen (door zendbrieven), het hebt aangenomen, niet als woord van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een Woord van God, dat ook werkzaam is in u (door de Heilige Geest ),die gelooft.
Want gij, broeders, zijt navolgers geworden van de Gemeente van God in Christus Jezus, die in Judéa zijn (Hand.1:8), omdat ook gij hetzelfde te verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten als zij van de Joden, die zelfs de Heere Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd (Joh.17:14) hebben, die God niet behagen (in het hart maar met hun lippen) en tegen alle mensen ingaan, daar zij ons verhinderen tot allen te spreken tot hun behoud, waardoor zij te alle tijden de maat van hun zonden vol maken.
De toorn van God is over hen gekomen tot het einde.
Maar wij, broeders, die een tijd lang naar het oog, niet naar het hart, van u beroofd zijn geweest, hebben met zeer veel ijver en groot verlangen begeerd uw aangezicht te zien.

2 Korinthe 5 vers 14,15 citeert dat wij niet voor onszelf leven en dat de liefde van God ons dringt om de valse leerstelling van het andere evangelie de kop in te drukken, want er is maar één Evangelie, en maar één genade.

De profeet van satan.

Iedere profeet die buiten de God van Israël God predikt is door de Satan gestuurd.

In de tijd van Paulus was daar ook een valse godin, genaamd Diana.

Wij die de Enigste ware levende God aanbidden in Geest en Waarheid, achten elke god of godin als niets. Wij zien deze stomme goden als vals, en ook hun verkondigers.

Deze reactie zal ook door de volgelingen van de valse profeet van Satan komen.

Deze valse god, door Mohammed aan de hand door hem geschreven Koran, die hij vanuit de Thora en Griekse nieuwe testament overgezet heeft, hetzelfde symbool van de halve maan draagt.

Op moskeeën staat het symbool van de godin Diana, die wij als niets moeten achten.

Wij moeten zelfs een afkeer hebben van deze religie. Zowiezo van religie, want religie = afgoderij.

Ook de Baäl wordt met de halve maan in combinatie gebracht van satanische rituelen.

Dus deze idealogie van de islam die door Mohammed als ware godsdienst beschouwt wordt, is dat faliekant tegen God, de Allah van Israël. Allah heeft Israël gezegend, en wie tegen Israël is, is tegen Allah. Vele moslims die net als vele christenen God op de verkeerde plaats stellen, zijn profeten van Satan.

Weest Heilig.

Gods uitverkoren geslacht.

Leviticus 20:6,7
Indien iemand, zich tot dode of waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen, tegen zo’n iemand zal IK MIJN aangezicht keren, en hem uit het midden van MIJN volk uitroeien.
Heiligt u dan, en weest Heilig, want IK ben de HEERE, uw God.

Gods volk is Israël vanaf het begin.
Na de verheerlijking van Gods Zoon Jezus Christus zijn degenen die door Zijn offerande in Zijn bloed, zich laten bekeren en de gave van de Heilige Geest ontvangen, Gods geestelijk Israël. Zij zijn Heilig.-( Hand.2:38/ Rom.8:14)

1 Petrus 1:3-9, 13-16
Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, DIE ons naar ZIJN grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden op de eerste dag na de laatste dag.
Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor een korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijkt te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.
Hem hebt gij lief, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel van het geloof bereiken zal, dat is de zaligheid van uw ziel.-
Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus.
Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd van uw oude leven, in de onwetendheid, maar gelijk HIJ, DIE u geroepen heeft, Heilig is, wordt zo ook Heilig in al uw wandel.
Er staat immers geschreven:
Weest Heilig, want IK ben Heilig.

1 Petrus 2:9,10
Gij zijt echter een uitverkoren geslacht, een Koninklijk priesterschap, een Heilige natie, een volk, Gods Eigendom, om de grote daden te verkondigen van HEM, DIE u uit de duisternis geroepen heeft tot ZIJN wonderbaar licht; u, die vroeger niet Gods volk waart, maar nu Gods volk zijt; u, die vroeger geen ontferming had, maar nu in ZIJN ontferming zijt.

Openbaring 20:6
Zalig en Heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding (Rom.6:4), over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen zijn priesters van God en van Christus, en zullen als koningen heersen, duizend jaar.

Geloven doe je toch ZO?

Het geloof.

Weer dit onderwerp? Ja! Omdat mensen snel vergeten, is het belangrijk dat herhaling op zijn tijd gepast is.
Dit onderwerp, zal nu op een andere manier uitgelegd worden tot hetzelfde punt.

Wie gelooft, is verzekerd dat het gebeurt.

Toen Jezus op het water liep, wilde Petrus naar Jezus toekomen. Petrus geloofde dat wat Jezus kon, hij ook wel kon dus stapte hij uit het schip en wandelde over het water.- Matthéüs 14:24-29

Een hoofdman van het Romeinse legioen over honderd, kwam tot Jezus, want hij geloofde wat Jezus kon. Door slechts een woord van Jezus te horen, geloofde de hoofdman dat zijn soldaat genezen zou.- Matthéüs 8: 5-10

Wie Jezus geloofd, zal ook in Zijn voetsporen gaan wandelen, en ook Zijn geboden doen.

Matthéüs 28:18-20
Jezus heeft gezegd:
Mij is gegeven, alle macht in de hemelen en op aarde.
Gaat dan heen, maakt al de mensen tot Mijn discipelen en doopt hen in de Naam van de Vader, en in de Naam van de Zoon, en in de Naam van de Heilige Geest, en leert hen onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.
En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan het einde van deze wereld.

Johannes 14:11-14
Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij, of anders, gelooft om de werken zelf.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga heen tot de Vader.
En wat gij ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt.
Indien gij Mij iets vraagt, in Mijn…( Autoriteit), Ik zal het doen.

Petrus en Johannes, de discipelen van Jezus Christus, waren zo vertrouwt geworden over wat Jezus gedaan en gezegd had, dat zij ook geloofde, en dat in toepassing gebruikte.

Handelingen 3:1-10
Petrus en Johannes nu gingen op naar de tempel tegen het uur van het gebed, het negende uur.
En een man, die verlamd was vanaf zijn geboorte, die gedragen moest worden, en bij de poort van de tempel gezet werd, genaamd de Schone, een aalmoes vraagde aan de voorbijgangers.
Toen deze zag, dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes.
En Petrus zag hem scherp aan, met Johannes, en zei:
Zie naar ons.
En hij hield zijn blik op hen gevestigd in verwachting dat hij iets zou krijgen.
Maar Petrus zei:
Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb geef ik u:
in de Naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: wandel!
En Petrus greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en terstond werden zijn voeten en enkels stevig, en hij sprong op en stond en liep heen en weer en hij ging met Petrus en Johannes de tempel binnen, lopende en springende en God lovende.
En de mensen zagen hem lopen en God loven, en men herkende hem als diegene, die om een aalmoes vroeg bij de poort de Schone nabij de tempel, en zij werden met verbazing en ontzetting vervuld over wat met hem gebeurd was.

Mensen, dit is geloven!
Geloven dat wat eigenlijk in de natuurlijke zin onmogelijk is, toch mogelijk is door erop te vertrouwen dat het mogelijk is.

Heeft Jezus niet gezegd, dat wie een geloof heeft als een klein mosterdzaad, niets onmogelijk is?- Matthéüs 17:20

Maar als wij gaan twijfelen, zal het nooit gelukken.
Neem het voorbeeld van Petrus toen hij ging twijfelen, op het water?

Matthéüs 14:30,31
Maar toen Petrus de wind zag, en de zee, werd hij bevreesd, en begon te zinken en hij schreeuwde het uit:
Heere, red mij!
Terstond strekte Jezus Zijn hand uit en greep hem en vroeg hem:
Waarom zijt gij gaan twijfelen, gij kleingelovige?

Als we dit niet geloven, kunnen we beter stoppen met geloven.

God zal lachen.

Is God een God van liefde, wanneer mensen een andere evangelie blijven navolgen?

Galaten 1 vers 8 zegt toch duidelijk, dat wie een ander evangelie navolgt, vervloekt is.

Spreuken 1:22,24-26
Hoelang zult gij, onverstandige, het onverstand liefhebben, zullen spotters aan spotternij een welgevallen hebben, en dwazen de kennis haten?-
Omdat gij weigerde, toen IK riep, niemand acht gaf, toen IK MIJN hand uitstrekte, gij al MIJN vermaning in de wind sloegt, en MIJN raad niet wildet, daarom zal IK ook LACHEN om uw verderf, IK zal spotten, wanneer uw verschrikking komen zal.

Spotters, zijn degenen die met Gods woorden een andere uitlegging geven.

Is dit DIE God van liefde?
Ja, dat is HIJ!
God zal LACHEN om het verderf waar zij naar toe gaan, er zal geen genade meer zijn.
HIJ zal SPOTTEN, met degenen die ZIJN Woord bespotten door het een andere wending te geven.
Want die spotters hebben zichzelf lief, en niet God.

2 Timotheüs 4 :3,4
Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar, omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte, zij zich tal van leraars zullen bijeenvergaderen, zodat zij hun gehoor van de Waarheid zullen afkeren en zich laten meeslepen naar fabels.

Spreuken 1:29-33
Omdat zij de kennis hebben gehaat en het ontzag voor MIJ, de HEERE, niet hebben verkozen, MIJN raad niet hebben gewild, al MIJN vermaningen hebben versmaad, zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen.
Want de afkerigheid van die onverstandige zal hen doden, de zorgeloosheid van die dwazen zal hen te gronde richten.
Maar wie naar MIJ luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil.

Wat is dan de vrucht van hun wandel?

Lukas 13:27, 28
En Hij zal tot u spreken, zeggende:
Ik weet niet vanwaar gij zijt, gaat weg van Mij, al gij werkers van de ongerechtigheid.
Daar zal zijn het geween, en het tandengeknars, wanneer gij zult zien, Abraham en Izak en Jakob en al de profeten in het Koninkrijk van God, maar uzelf buitengesloten.

Gods wil uitvoeren.

Jezus Christus navolgen op de juiste manier.

Wat zien we bij velen gelovigen?
We zien, zodra kerstmis komt zij hun kerken gaan versieren met afgodische rituelen.Ze pronken een boom met zilver en goud, om hiermee de geboorte van Jezus te gedenken als het licht in duisternis.

Is deze handelwijze naar Gods wil gepast?
Wat zei Jeremiah geïnspireerd door Gods Geest?

Jeremiah 10:3,4
Want de handelwijze der volken, die is krachteloos, want als een stuk hout heeft men het uit het woud gehakt, arbeid van werkmanshanden met de bijl, met zilver en goud siert men het op, met spijkers en de hamer maakt men het vast, zodat het niet waggelt.

Wat zegt God over afgoderijen?

1 Petrus 4:3
Want het ons is genoeg, dat de tijd voorbijgegaan is, met het volbrengen van de wil van de heidenen, toen gij daarin wandelde in allerlei losbandigheid, dronkenschap, zwelgpartijen, en onzedelijke afgoderijen.

Velen kerken doen echter nog steeds mee met de wereldse zogenaamde geboorte van Gods Zoon op 25 december.
Er staat nergens in Gods Woord dat de geboorte van Jezus gevierd moet worden, zelfs de Joden vierde geen verjaardag.

Neen, het is een heidens ritueel, die door vele uit de heidenen bekeerde gelovigen wordt gehandhaafd, Het komt niet van God, noch door ZIJN wil.

Handelingen 21:25
Inzake de heidenen, die tot het geloof gekomen zijn, hebben wij als ons oordeel geschreven, dat zij zich hebben te behoeden voor wat de afgoden geofferd is, voor bloed, voor het verstikte vlees en voor immoraliteit.

Het oude Babylonië waar al het afgodische van deze wereld afkomstig komt, is de ongerechtigheid waar God een gruwel voor heeft.
Doen wij Gods wil, als wij daarmee voortgaan?
Of negeren wij HEM gewoon, omdat wij het gezellig vinden?

Vele kerken zijn eigenlijk een kinderopvang voor melk-drinkende baby’s.

Hebreeën 5:12-14
Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoort te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs.
Want een ieder, die nog van de melk leeft, heeft geen weet van kennis van de rechte weg, omdat hij een baby is.
Maar degenen die de vaste spijs deelachtig is, is volwassen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van het goed en kwaad.

De juiste manier, Jezus Christus na te volgen is niet Zijn geboorte te vieren, maar het Heilig avondmaal in Gods Geest, en Zijn opstanding uit de dood.

Handelingen 5:29/1 Korinthe 7:23
Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen./
Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknecht van mensen.

Kolossenzen 2:8,20
Ziet toe, dat niemand u meesleept door zijn wijsbegeerte en door ingebeeld bedrog in overeenstemming met de overlevering van de menselijk natuur, met de wereldgeesten en niet met Christus./
Indien gij dan met Christus afgestorven zijt van de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leeft, geboden van mensen opleggen?

Kolossenzen 3:5
Doodt dan de leden, die op aarde zijn:
immoraliteit,
onreinheid,
hartstocht,
boze begeerte en de
hebzucht,
die niet anders is dan afgoderij,
om welke de toorn van God komt.

God geeft degenen die Gods regels negeren, een geest der dwaling, opdat zij de leugen blijven najagen.-2Thess.2:7-12

Kolossenzen 3:1-3/ 1 Petrus 2:20,21
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt (Hand.2:38/Rom.6:4), zoekt de dingen, die van boven zijn, niet die op de aarde zijn.
Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.
Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zo zult gij ook met Hem verschijnen in heerlijkheid./
Mag het lof genoemd worden, wanneer gij slaag te verduren krijgt, omdat gij kwaad doet?
Maar wanneer gij goed doet en dan lijden moet verdragen, dát is genade bij God.
Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in Zijn voetstappen zoudt treden.

De laatste dagen.

De laatste dagen:

Wat wordt er bedoeld met de laatste dagen, die in Gods Woord beschreven staat?

U weet zelf wel, dat voor God, een dag duizend jaar is, en één dag als duizend jaar.

De laatste dagen is een perspectief die vanuit God is, anders zou het zijn in eeuwen, en niet in dagen.

Nebukadnezar had een droom in de tijd toen Daniël op aarde wandelde.
Die droom ging over een groot beeld, die de menselijke heerschappij moest voorstellen.
Vanaf de ijzeren (Romeinse) tijd tot de tijd van ijzer met klei, zijn de laatste dagen.

Daniël 2: 40-44
Het vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer, juist zoals ijzer alles verbrijzeld en vermaald, en gelijk ijzer, dat verguisd, zal dit die alle (vorige koninkrijken) verbrijzelen en vermalen.
En de voeten die gij gezien hebt, deels ijzer en deels klei, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk zal zijn, wel iets van de hardheid van ijzer, en de zachtheid van klei.
Gelijk als de voeten, zal ook de tenen zijn, deels ijzer en deels klein, een deel daarvan zal zijn hard als ijzer en deels daarvan broos.
Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met het kleiachtige, betekent:
zij zullen zich vermengen in hun gemeenschap, maar het zal geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet met klei vasthoudt.
Maar in die dagen van heerschappijen, zal de God van de hemelen een Koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet te gronde zal gaan, en waarvan dat heerschappij op geen ander volk zal worden overgedragen, het zal al die (menselijke) koninkrijken vermorzelen en daaraan een einde maken, maar Zelf zal het bestaan in alle eeuwigheden.

Zien wij niet deze profetische droom van Nebukadnezar uitkomen?
Dat deze wereld door democratie wordt gevoed?
Zien wij niet, dat het gewoon niet stand kan houden, omdat het deels hard is en deels zacht?
Zien wij niet, dat het Romeinse ijzer in de samenleving nog steeds aanwezig is?
Zo ja?
Dan leven wij in de laatste dagen.

Micha 4:1,2
En het zal geschieden in het laatst der dagen; dan zal de Berg van het huis des HEEREN vast staan als de hoogste bergen, en zal verheven zijn boven de heuvels.
En heidenen zullen daarheen toestromen, en vele natiën zullen optrekken en zeggen:
Komt laten wij gaan naar de Berg des HEEREN, naar het huis van de God van Israël, opdat HIJ ons leert aangaande ZIJN wegen en opdat wij ZIJN paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van God uit Jeruzalem.-(Jes.2:2)

Handelingen 2:17, 18
En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat IK zal uitstorten van MIJN Geest op alle vlees, en uw zonen en dochters zullen profeteren, en uw jongeren zullen visioenen zien, en uw ouderen zullen dromen dromen.
Ja, zelfs op MIJN dienstknechten en MIJN dienstmaagden zal IK MIJN Geest in die dagen uitstorten en zij zullen profeteren.

Handelingen 2:38,39
En Petrus antwoordde:
Bekeert u en een ieder van u late zich dopen in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
Want voor u is de belofte en voor uw kinderen, en voor iedereen die daar ver zijn, zovelen als de HEERE, onze God, er toe roepen zal.

Spring naar toolbar