De laatste dagen.

De laatste dagen:

Wat wordt er bedoeld met de laatste dagen, die in Gods Woord beschreven staat?

U weet zelf wel, dat voor God, een dag duizend jaar is, en één dag als duizend jaar.

De laatste dagen is een perspectief die vanuit God is, anders zou het zijn in eeuwen, en niet in dagen.

Nebukadnezar had een droom in de tijd toen Daniël op aarde wandelde.
Die droom ging over een groot beeld, die de menselijke heerschappij moest voorstellen.
Vanaf de ijzeren (Romeinse) tijd tot de tijd van ijzer met klei, zijn de laatste dagen.

Daniël 2: 40-44
Het vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer, juist zoals ijzer alles verbrijzeld en vermaald, en gelijk ijzer, dat verguisd, zal dit die alle (vorige koninkrijken) verbrijzelen en vermalen.
En de voeten die gij gezien hebt, deels ijzer en deels klei, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk zal zijn, wel iets van de hardheid van ijzer, en de zachtheid van klei.
Gelijk als de voeten, zal ook de tenen zijn, deels ijzer en deels klein, een deel daarvan zal zijn hard als ijzer en deels daarvan broos.
Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met het kleiachtige, betekent:
zij zullen zich vermengen in hun gemeenschap, maar het zal geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet met klei vasthoudt.
Maar in die dagen van heerschappijen, zal de God van de hemelen een Koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet te gronde zal gaan, en waarvan dat heerschappij op geen ander volk zal worden overgedragen, het zal al die (menselijke) koninkrijken vermorzelen en daaraan een einde maken, maar Zelf zal het bestaan in alle eeuwigheden.

Zien wij niet deze profetische droom van Nebukadnezar uitkomen?
Dat deze wereld door democratie wordt gevoed?
Zien wij niet, dat het gewoon niet stand kan houden, omdat het deels hard is en deels zacht?
Zien wij niet, dat het Romeinse ijzer in de samenleving nog steeds aanwezig is?
Zo ja?
Dan leven wij in de laatste dagen.

Micha 4:1,2
En het zal geschieden in het laatst der dagen; dan zal de Berg van het huis des HEEREN vast staan als de hoogste bergen, en zal verheven zijn boven de heuvels.
En heidenen zullen daarheen toestromen, en vele natiën zullen optrekken en zeggen:
Komt laten wij gaan naar de Berg des HEEREN, naar het huis van de God van Israël, opdat HIJ ons leert aangaande ZIJN wegen en opdat wij ZIJN paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van God uit Jeruzalem.-(Jes.2:2)

Handelingen 2:17, 18
En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat IK zal uitstorten van MIJN Geest op alle vlees, en uw zonen en dochters zullen profeteren, en uw jongeren zullen visioenen zien, en uw ouderen zullen dromen dromen.
Ja, zelfs op MIJN dienstknechten en MIJN dienstmaagden zal IK MIJN Geest in die dagen uitstorten en zij zullen profeteren.

Handelingen 2:38,39
En Petrus antwoordde:
Bekeert u en een ieder van u late zich dopen in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
Want voor u is de belofte en voor uw kinderen, en voor iedereen die daar ver zijn, zovelen als de HEERE, onze God, er toe roepen zal.

De ware schapen.

Jezus Christus is de Deur naar de ware schapen.

In Johannes 10 vers 1 wordt nadrukkelijk uiteengelegd dat wie het op een andere manier het Evangelie navolgd een dief en een rover is.

Ja een dief en een rover?

Een mensendief die een ziel rooft van God.

In een andere vertaling staat er, een dief en een moordenaar.

Een mensendief en een moordenaar van mensenzielen.

Galaten 1 vers 8 zegt nadrukkelijk, dat wie het Evangelie verdraaid, en een andere evangelie aan mensen brengt vervloekt is.

Dus, wie niet door de deur van de stal binnengaat, maar ergens anders binnenkomt, is een vervloekt persoon.

Paradijs op aarde.


Groene vingers in het paradijs.
Het paradijs is op aarde, de nieuwe aarde. Waar ware vrede zal heersen.
Iedereen is in harmonie, zelfs de wilde dieren zijn zo mak als een lammetje.
Het paradijs, waar de volmaaktheid zal groeien, zonder dat er iemand ziek wordt.
Satan zal dan voor 1000 jaar opgeborgen zijn.
Jesaja 65:17
Want zie, IK schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en de vroegere tijden zullen niet in het hart opkomen.
Ezechiël 34:25,26
IK, de HEERE, heb het gesproken.
IK zal met hen een verbond van vrede sluiten, en het wild gedierte uit het land wegdoen, zodat zij veilig kunnen wonen in de steppe en slapen in de bossen.
IK zal die, ja al wat rondom MIJN heuvel ligt, tot een zegen stellen, IK zal de regen doen neerdalen op de juiste tijd, zegenbrengende regens zullen het zijn, het geboomte van het veld zal zijn vrucht geven en het land zijn opbrengst.
Jesaja 65:21-25
Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten, zij zullen niet bouwen, opdat een ander er gaat wonen, zij zullen niet planten, en een ander daarvan eet, want gelijk de levensduur van bomen zijn, zal de leeftijd zijn van MIJN volk en van het werk hunner handen zullen MIJN uitverkorenen genieten.
Zij zullen niet tevergeefs zwoegen en geen kinderen voortbrengen met een vroegtijdige dood, want zij zullen één door de HEERE gezegend geslacht zijn, en hun nakomelingen met hen.
En het zal geschieden, dat IK antwoorden zal, voordat zij roepen, terwijl zij nog spreken, zal IK verhoren.
De wolf en het lam zal tezamen weiden en de leeuw zal stro eten gelijk de rund, en de slang zal stof tot spijs hebben, zij zullen geen kwaad doen noch verderf brengen op MIJN gehele heilige berg, zegt de HEERE. (Jes.11:6-9)
Na deze oude wereld, waar satan de heerser is, zal de nieuwe aarde vol zijn van Gods voornemen.
Ook voor de gehandicapten in deze oude aarde, die geen kans hebben om zelf te beslissen, zullen door Gods barmhartigheid op de nieuwe aarde in gezondheid gaan wonen en werken, zodat zij hun eigen voedsel tot verzadiging hebben.
Jesaja 35:6-11
Dan zullen de ogen van de blinden geopend worden, en de oren van de doven ontsloten, dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen, ook in de woestijn zullen waterbeken ontspringen en in de steppe beken vloeien, en het gloeiende zand zal tot een meer worden en het dorstige land tot waterbronnen, waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn.
Daar zal een gebaande weg zijn, die de Heilige weg genaamd wordt, geen onreine zal die betreden, maar zal alleen voor hen zijn.
Daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier daarop komen, zij worden niet gevonden.
Maar de verlosten wandelen daarop, de vrijgekochten van de HEERE zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen, eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar droefheid en zuchten zullen wegvlieden.

Wie is Goed?

Wie is goed op aarde?
Jezus noemde Zichzelf niet goed, maar dat de Enigste goed was, is God!

Psalm 14:2-6
De HEERE ziet neder uit de hemelen op de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God waarlijk zoekt.
Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard, er is niemand die goed doet, zelfs niet één.
Hebben zij dan geen kennis, al die bedrijvers van ongerechtigheid, die MIJN volk opeten, als aten zij brood?
De HEERE roepen zij niet aan.
Daar overvalt hen de schrik, want God is bij het rechtvaardig geslacht.
Het voornemen van de ellendige kunt gij wel beschamen, maar de HEERE is zijn toevlucht.

Wie is goed op aarde?
Daar weet Jezus wel antwoord op :
Hij zei dat wie zonder zonde is, om de eerste steen te werpen naar een overspelige vrouw. – Joh. 8:7

Vele mensen die geloven, zeggen dat Jezus Christus goed is, want Hij is immers God, en God is liefde en is goed.
Laten we eens lezen wat Jezus Zelf te vertellen heeft:

Johannes 7:16-18
Mijn leer is niet van Mij, maar van HEM, DIE Mij gezonden heeft, indien iemand ZIJN wil wilt doen, zal hij van deze leer weten, of zij van God komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek.
Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar wie de eer zoekt van de Vader, die is waarachtig en geen onrecht is in hem.

Johannes 6 :39-41
En dit is de wil van HEM, DIE Mij gezonden heeft, dat Ik alles wat HIJ Mij gegeven heeft, niet laat verloren gaan, maar het laat opwekken op de jongste dag (eerste dag na de laatste dag).
Want dit is de wil van Mijn Vader, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en IK zal hem opwekken op de jongste dag.

Johannes 12:44,45
Jezus riep en zeide: wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in HEM, DIE Mij gezonden heeft, en wie Mij aanschouwt, aanschouwt HEM, DIE Mij gezonden heeft.

Dat is vreemd? Moeten wij niet geloven in Jezus Christus, om tot de Vader te komen?
Geloven in Jezus, is vertrouwen hebben in wat Hij gezegd heeft.

Johannes 5:39-41
Gij onderzoekt de Geschriften, want gij meent daarin het eeuwige leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben.
EER VAN MENSEN WIL IK NIET.

Kijkt God naar hoe goed iemand is, of naar de werken van het geloof? Kijk naar Gods Zoon, hoe Hij te werk is gegaan. Heeft Hij de eer aangenomen van mensen? Of gaf Hij liever de eer aan Zijn Vader?

Romeinen 2:11-13
Er is bij God geen aanzien van het persoon.
Want allen, die zonder de wet gezondigd hebben, zullen ook zonder de wet verloren gaan, en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden, want niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden.

Jeremiah 31:33
Dit is het verbond, dat IK met het huis van Israël (daarna het geestelijk Israël, Hand.2:38/Joh.14:26) sluiten zal na deze dagen, luidt het Woord van God :
IK zal MIJN wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, IK zal hun tot een God zijn en zij zullen MIJ tot een volk zijn.

Kerken verdwijnen.

Waarom verdwijnt de kerk in hoog tempo uit het leven van mensen?

Omdat we aan het einde van de laatste dagen zijn gekomen, is de wetteloosheid en andere evangelies op zodanige wijze gekomen, dat de liefde van God voor veel mensen verkilt is geworden.

Mattheüs 24:11,12
Vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.
En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.

Mattheüs 21 vers 14 geeft aan dat niet iedere gelovige het gaat halen.
Het is niet vanzelfsprekend dat wie gelooft in Jezus Christus, behouden wordt.
Neem de gelijkenis van de zaaier in Mattheüs 13 vers 18-23.
Degenen die het op Gods wil doen worden behouden, en zullen nooit stoppen met God.
Zij gaan de overwinning tegemoet, omdat zij de Heilige Geest hebben, want zonder Deze Geest, kan met niet overwinnen.

Romeinen 8:3,4,14/ 1 Johannes 5:4
Want hetgeen de wet onmogelijk was, omdat het door het vlees zwak was, heeft God, ZIJN Eigen Zoon gezonden in het vlees, en dat voor de zonde, het vlees van zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. –
Want allen, die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. /
Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld, en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft, ons geloof.

Broeders van Jezus.

Een broeder van Jezus Christus is gelijk als Hem. Zoals Jezus Christus het Woord van God verkondigd heeft, in autoritair, zo doen Zijn broeders dat ook. Zij spreken net als Jezus, als vuur uit hun mond. Met kracht!

Ten eerste:

Matthéüs 12:46-50

 • Terwijl Jezus nog tot de schare sprak, zie, Zijn moeder en broeders stonden buiten en trachten Hem te spreken te krijgen.
 • En iemand zeide tot Hem: zie Uw moeder en Uw broeders staan buiten en trachten U te spreken te krijgen.
 • Maar Hij antwoordde de boodschapper en zeide: wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broeders?
 • En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipelen en zeide:
 • Ziedaar Mijn moeder en Mijn broeders.
 • Want al wie doet de wil van Mijn Vader, DIE in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder.

Lukas 4:31,32

 • En Hij daalde af naar Kapérnaüm, een stad in Galiléa, en Hij leerde hen geregeld op de Sabbath.
 • En zij stonden versteld over Zijn leer, want Zijn spraak was met autoritair.

Zijn spraak was met autoritair!

Markus 16:15/ 3:14/ Johannes 14:12-14

 • En Jezus zeide tot hen:
 • Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het Evangelie aan de gehele schepping./
 • En Hij stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken, en om macht te hebben boze geesten uit te drijven./
 • Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan de Mijne, want Ik ga tot de Vader, en wat gij ook vraagt in Mijn Naam (Autoriteit), Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt.
 • Indien gij Mij iets vraagt (bid) in Mijn Naam, Ik zal het doen.

Eén zijn met Jezus Christus, is een broeder van Jezus, in één Geest met Hem.

Wanneer Jezus Zijn twaalf discipelen uitgezonden heeft met macht, dan zal Hij dat ook doen bij iedere broeder of zuster.

Handelingen 1:8

Gij zult ontvangen kracht, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judéa en Samaria en tot aan het uiterste der aarde.

Is iedereen die in Jezus Christus een broeder of zuster of moeder van Hem?

Het klopt dat een ieder die gelooft in Hem het eeuwige leven heeft.-Joh.3:16

Maar gelooft iedereen wel eigenlijk? Sommige zullen 100% geloof stellen dat Jezus Christus in de Naam van Zijn Vader gekomen is, en dat Hij het werk van God aan gelovigen doorgegeven heeft. Maar toch zijn er velen die zeggen een christen te zijn, niet gekend worden door Jezus Zelf? Zij doen namelijk niet exact wat God wilt!

Matthéüs 7:21-23

 • Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar die daar doet de wil van Mijn Vader, DIE in de hemelen is.
 • Velen zullen op die dag tot Mij zeggen:
 • Heere, Heere, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd, en in Uw naam boze geesten uitgeworpen, en in Uw naam vele krachten gedaan?
 • En dan zal Ik hen openlijk aanzeggen:
 • Ik heb u nog nooit gekend, gaat weg van Mij, gij werkers der ongerechtigheid.

Deze soort christenen, die eigenlijk geen christen genaamd mogen worden, worden niet gekend door Jezus Christus. Waarom niet?

Zij geloven in Jezus Christus om Zijn naam, niet om Zijn Naam.

Deze Naam is de kracht van de Heilige Geest, de Autoriteit van de Almachtige God.

Zij verloochenen Deze Autoriteit zelfs, om kerkje te spelen, de dokter als excuus voor genezing, het verkondigen aan een ander over te laten. Deze zijn niet de broeders van Jezus. deze hebben een andere evangelie, de brede weg evangelie.-

De verstandige.

Wie de wil van God doet, is wijs en verstandig bezig met Gods voornemen.

Spreuken 3:5,6
Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun op uw (natuurlijke) verstand niet.
Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.

Dit is de raad van God.
Sla het niet af, ga niet een eigen weg kiezen hoe het zou zijn. Door Heilige Geest kennen we de weg, niet door ons natuurlijke wijze.

Jezus dankte God, dat het Evangelie verborgen is voor de natuurlijke verstandige. En het niet voor iedereen gegeven is? Waarom?
Omdat de verkondiging van het Evangelie, in de Geest begrepen moet worden.
Zie: Mattheüs 11:25,26/1 Korinthe 2 :14,15/2 Korinthe 3:4-6

1 Korinthe 3:18-23/4:1
Laat niemand zichzelf misleiden!
Indien iemand onder u meent wijs te zijn in zijn tijd, hij moet dwaas worden om wijs te worden.
Want de wijsheid van deze natuurlijke wereld, is dwaasheid voor God.
Want er staat geschreven :
HIJ vat de wijzen in hun sluwheid van woorden.
De HEERE weet, dat de overleggingen van de wijzen vruchteloos zijn.
Daarom, niemand beroeme zich op mensen.
Alles is immers het uwe, hetzij Paulus, Apollos of Cepas, hetzij de wereld, hetzij leven of dood, hetzij heden of toekomst, het is alles het uwe, doch gij zijt van Christus, en Christus is van God.-
Zo moet men ons beschouwen, als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de verborgenheden der Evangelie Gods is toevertrouwd.

Gods Tempel, zijt gij.

ZO ZEGT DE HEERE YAHWEH:

God’s Tempel:

Gelijk het Israël de tempel van God, is het nu het geestelijke tempel van Israël.
Redeneer het als geestelijk!

Jeremiah 7:4-10
Stelt uw vertrouwen niet op bedrieglijke woorden: de Tempel van de HEERE, de Tempel van de HEERE, de Tempel van de HEERE is dit!
Neen, als gij werkelijk uw handel en wandel betert, als gij werkelijk onder elkaar recht doet, vreemdeling, wees en weduwe niet verdrukt, geen onschuldig bloed vergiet op deze plaats, in het land dat IK aan uw vaderen gegeven heb, laten wonen van eeuw tot eeuw.
Zie, gij stelt uw vertrouwen op bedrieglijke woorden, zonder nut.
Wat?
Stelen, doodslaan, echtbreken, vals zweren, de Baäl offers ontsteken en andere afgoden achterna lopen, die gij niet gekend hebt, en dan te komen voor MIJN aangezicht in dit huis, waarover MIJN Autoriteit is uitgeroepen, en zegt:
Wij zijn verlost bij genade! ten einde al deze gruwelen te bedrijven?

De Tempel van God is niet materisch, het is geestelijk voor een christen.

Habakuk 2:18-20
Wat baat het gesneden beeld, daar zijn maker het gehouwen heeft, het gegoten beeld, dat een leugenleraar is, dat de maker op zijn maaksel vertrouwt, terwijl het stomme afgoden zijn, die hij maakt.
Wee hen, die tot een stuk hout zegt: ontwaakt, en tot de stompzinnige steen zegt: wordt wakker.
Zou die onderrichten?
Zie, het is gezet in goud en zilver, doch er is volstrekt geen geest in het.
Maar de HEERE is in ZIJN Heilige Tempel.
Zwijg voor HEM, gij gehele aarde!

Jezus Christus is gekomen, om Gods voornemen te verkondigen, dat mensen in Gods Tempel komen te wonen. Deze Tempel is de Heilige Geest.

1 Korinthe 3:11-17
Een ieder ziet toe, hoe hij daarop bouwt.
Want niemand kan een ander fundament leggen, dan Jezus Christus.
Is er iemand, die op dit Fundament bouwt met goud, zilver, kostbare gesteente, hout, hooi, stro, een ieders werk zal aan het licht komen.
Want de dag zal het doen verklaren, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur openbaren.
Indien het werk, dat hij daarop gebouwd heeft, stand houdt, zo zal hij goed loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hijzelf zal gered worden, maar als door vuur heen.
Weet gij niet, dat gij Gods Tempel zijt en dat de Geest van God in u woont?
Zo iemand de Tempel van God schendt, God zal hem schenden.
Want de Tempel van God, en dat zijt gij, is Heilig!

De Tempel van God is dus in degenen die beweren geestvervuld te zijn.

Is deze Tempel van God dan het vlees?
DAT ZIJ VERRE!

Neen, de Tempel van God is het geestelijk lichaam, de handel en wandel van zo’n persoon.

Vergelijk deze citaat eens van Paulus?
Romeinen 7:14-18
Wij weten immers, dat de wet geestelijk is, ik echter ben het vlees, verkocht onder de zonde.
Want wat ik uitwerk, weet ik niet, want wat ik doe niet wat ik wens, maar waar ik innerlijk een afkeer van heb, dat doe ik.
Indien ik nu doet wat ik niet wenst, toch doet, zo stem ik toe, dat de wet van God goed is.
Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont.
Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, niets goeds woont.

Dat is overduidelijk, dat in ons vlees niets goeds woont. Dus, de Tempel van God is niet in het vleselijk lichaam, maar in het geestelijke.

Zacharia 6:15
Die verre zijn, zullen aan de Tempel des HEEREN komen bouwen en gij zult weten, dat de HEERE van de hemellegers mij tot u gezonden heeft.
Dit zal geschieden, indien gij aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God.

Judas 20
Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde van God, door uzelf op te bouwen in uw Allerheiligste geloof en door te bidden in de Heilige Geest.

Citan Tuhan

God’s goedertierenheid.

Aan wie is God genadig?

Voor de meeste christenen is dat voor iedereen.
Maar is dat wel zo?

Wat als men zegt in de Zoon van God te geloven, maar niet doet wat door Gods Zoon Jezus Christus , de Woorden van God nagevolgd wordt, en een menselijke interpretatie eraan voegen?
Valt zo’n persoon ook onder de genade van God?

Wanneer iemand geen eigen interpretatie, of een interpretatie navolgt van iemand, dan zal God genadig zijn.

Spreuken 6:16-19
Deze zes dingen haat de HEERE, ja, zeven zijn de HEERE een hartgrondige gruwel:
Hoogmoedige ogen
Een valse tong
Handen die onschuldig bloed vergieten
Een hart dat heilloze plannen smeedt
Voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen
Leugens uitblaast als een valse getuige
Twist stookt tussen broeders.

Zullen degenen, die één of meerdere dingen doen wat Spreuken 6 aangeeft, onder de genade zijn?

Wie de genade zullen ontvangen, zijn degenen, die de gerechtigheid van God navolgen.

2 Timotheüs 2:11-22
Het Woord is betrouwbaar, immers,
indien wij met Christus gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven,
indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen,
indien wij Hem zullen verloochenen, zal Hij ons verloochenen,
indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Hij kan Zichzelf niet verloochenen.
Blijft dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God, dat men geen woordenstrijd moet voeren, die geen nut is, ja, het brengt verderf aan wie ernaar horen.
Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het Woord der Waarheid.
Maar vermijd de onheilige, holle klanken van een ander evangelie, want zij zullen de ongerechtigheid nog verder drijven, en hun woord zal voortwoekeren gelijk de kanker.
Tot hen behoren Hymenaeüs en Philetus, die uit het spoor der Waarheid geraakt zijn met hun bewering, dat de opstanding reeds heeft plaats gehad, waardoor zij het geloof van sommigen afbreken.
En toch blijft het vaste Fundament van God ongeroerd: de HEERE kent de ZIJNE, en: een ieder die de Naam van de HEERE aanroept, breke met de ongerechtigheid.
Doch in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en van aardewerk, en wel deels met eervolle, deels met minder eervolle bestemming, indien iemand zich nu hiervan gereinigd heeft, zal hij een voorwerp zijn met eervolle bestemming, geheiligd, bruikbaar voor de eigenaar, voor elke goede taak gereed.
Schuw de (lust) begeerte van uw jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de HEERE aanroepen uit een rein hart.

Romeinen 11:22-23
Let dan op de goedertierenheid van God en ZIJN strengheid, over degenen die gevallen zijn door ZIJN strengheid, maar over u goedertierenheid van God, indien gij bij de goedertierenheid Gods blijft, anders zult ook gij weggekapt worden.
Maar ook zullen zij, wanneer zij bij hun geloof blijven, opnieuw geënt worden, God is immers bij machte hen opnieuw te enten.

Jeremiah 32:18,19
O grote, sterke God, WIENS Naam is HEERE (LORD, YAHWEH, IEHOVAH) van de hemellegers, groot van Raad en machtig van Daad, WIENS ogen open zijn over alle wegen der mensenkinderen om aan een ieder te geven naar hun wegen en naar de vrucht hunner handelen.

Door de Geest.

Niet een ieder die zegt tegen Mij: Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die doet de wil van Mijn Vader, DIE in de hemelen is. – Matt. 7:21

Wie doen de wil van God, en wie komen in de hemelen?

Zijn dat niet degenen, die de Geest van God bezitten?

Een ieder, die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. -(Romeinen 8:14)

Johannes 15:1,2
(Jezus zegt:)
Ik ben de Ware Wijnstok en Mijn Vader is de Landman.
Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt HIJ weg, en elke rank die wel vrucht draagt, snoeit HIJ, opdat die meer vrucht draagt.

Johannes 14:26
De Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren en u indachtig maken alles wat Ik u gezegd heb.

Johannes 15:26
Wanneer de Trooster komt, Die Ik zenden zal vanuit de Vader, de Geest der Waarheid, Die van de Vader uitgaat, Deze zal van Mij getuigen.

Johannes 16:13,14
Doch wanneer Hij komt, de Geest der Waarheid, Hij zal u de weg wijzen tot de volle waarheid, want Hij zal niet van Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.
Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.

Handelingen 1:8
Gij zult ontvangen kracht, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde.

Romeinen 8:11, 16
En indien de Geest van God, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, zal Hij ook uw sterfelijk lichaam levend maken door Gods Geest, Die in u woont.
Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn.

Romeinen 8:9
Gij.. zijt niet in het vlees (aan het wandelen), maar in de Geest, althans, indien de Geest van God in u woont.
Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.

Het bewijs, dat iemand de Heilige Geest heeft, staat beschreven in Markus 16 vers 16-18, en de Heere Jezus Christus zal dan meewerken met de tekenen die daarop zullen volgen.

Spring naar toolbar