Onze eigen pakkie an.

Iedereen die kan redeneren is verantwoordelijk voor zichzelf.

Niemand kan de schuld aan een ander geven als hij/zij de Waarheid die beschreven staat in de Evangelieën, niet gehoorzaam is.
Er is niets veranderd, zoals het beschreven staat.
Het Evangelie zoals God dat heeft laten opgeschreven is zoals het er staat.

God had al aan het volk Israël de opdracht gegeven om ZIJN wil aan iedereen op aarde te laten verkondigen. Deden zij dat niet, dan zou God het bloed van de verloren ziel van hen terug eisen.

Ezechiël 3:18
Als IK tegen de goddeloze zeg:
u zult zeker sterven, en u hebt hem niet gewaarschuwd en u hebt niet gesproken om de goddeloze van zijn goddeloze weg te waarschuwen om hem in het leven te behouden, die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar IK zal zijn bloed van uw hand eisen.

Geen excuses voor degenen die dit nu lezen op de oordeelsdag. Zij die dit negeren, volgen hun eigen begeerte na, en niet die van God. En toch zullen zij zichzelf gaan rechtvaardigen op die dag.

Ezechiël 3: 19
Maar u, als u de goddeloze waarschuwt en hij zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw leven gered.

Wanneer iemand zich tot God bekeert, hebben ook de gelovigen de opdracht om andere te bekeren. Gelijk zoals Jezus begonnen is met prediken, en het doorgegeven heeft aan Zijn discipelen, en Zijn discipelen het Evangelie door zendbrieven het weer overgedragen hebben aan iedereen die het Evangelie gelooft.- Joh.17:18-21/ 2Thess.2:13-17

Ezechiël 3:20
En als de rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afwendt en onrecht doet en IK een struikelblok voor hem leg, zo zal hij sterven.
Omdat u hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven.
Zijn rechtvaardige daden die hij gedaan heeft, zullen niet meer in herinnering gebracht worden, maar zijn bloed zal IK van uw hand eisen.

Er zijn vele kerken en vele stromingen onder de mom van gelovig zijn in Jezus Christus, die zij als religie beschouwen.
Echter is er bij God geen religie, maar godsdienst!

Zij die de Waarheid niet kunnen verdragen, zijn deze:

2Timothéüs 4:3,4
Want er zal een tijd zijn, dat zij de gezonde leer van Christus niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.
Zij zullen hun gehoor van de Waarheid afkeren en zich begeven tot leugens.

[ voorbeeld: o, wat een gezellige kerk, hier voel ik mij thuis. de mensen zijn zo aardig, ik voel mij hier op mijn best. lekkere koffie drinken en bijkletsen, zingen en naar de preken luisteren. daarna lekker thuis uitrusten en leuke dingen gaan doen. Wat? Prediken? Nee, dat hoeft ik niet te doen. Ja, doei, daar begin ik niet aan!]
[ nog een voorbeeld is een stijfkoppigheid en traditionele gedragen]

2 Petrus 3:14-16
Daarom, geliefden, terwijl u deze

Vers 13

dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door God bevonden te worden in vrede en beschouw het geduld van onze HEERE als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt.
Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de (natuurlijke 1 Kor.2:14)onkundige en onstandvastige mensen verdraaien (Gal.1:6-8), tot hun eigen verderf (2 Petr.2:1-3) net als de andere Geschriften.

Ezechiël 3:21
Maar u, als u de rechtvaardige waarschuwt, opdat de rechtvaardige niet zondigt, en hij door uw liefde voor God niet zondigt, zal hij zeker in leven blijven omdat hij gewaarschuwd is, en u hebt zijn en uw leven gered.

Dus rest ons het werk van God aan alle kreaturen:

Galaten 6:10
Zo dan, terwijl wij nog de tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten van het Evangelie.

Matthéüs 28:19
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopende in de Autoriteit van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, hun lerende ALLES wat Ik u geboden hebt, in acht te nemen.

2 Korinthe 5:17,18
Zo dan, indien iemand in Christus Jezus is, zo is hij een nieuw schepsel, het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.
En dit alles is uit God, DIE ons met ZICHZELF verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft.

De kracht van geloof.

Johannes 14:11-13

 • Geloof Mij (zegt Jezus), dat Ik in de Vader (God) ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf.
 • Voorwaar, Ik zeg u de Waarheid:
 • Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere werken doen dan de Mijne, want Ik ga heen tot de Vader.
 • En wat u zult vragen in Mijn Naam (Autoriteit), dat zal Ik doen, opdat de Vader (hierin) in de Zoon verheerlijkt zal worden.
 • Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen (uitvoeren).

Geloven is iets ontvangen wat je denkt te krijgen.

Als je iets vraagt in de Naam van Jezus Christus, en je twijfelt eraan dat wat je vraagt, dan zal het nooit verkregen worden.

Jakobus 1:6-8

 • Vraag in geloof en daarbij niet twijfelen.
 • Want wie twijfelt, is als een baar van de zee, door de wind (van filosofie) voortgestuwd en op- en neergeworpen.
 • Want zo’n iemand moet niet denken dat hij iets zal ontvangen van de Heere.
 • Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig op al zijn wegen.

Wie in Christus gelooft, zijn degenen die ook echt geloven.

Helaas zijn er velen die zeggen te geloven, maar geloven zo:

Ik geloof in Jezus Christus, Hij is mijn Heiland op Wie ik vertrouw. Wanneer ik ziek bent, ga ik in gebed om kracht en daarna bel ik de huisarts, omdat God artsen in de wereld geplaatst heeft om door hen genezen te worden.

Wat een dwaling zeg? Staat er niet in Johannes 14 vers 14:

 • Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen (uitvoeren)?

En wat zegt God over de wijsheid van de wereld?

1 Korinthe 3:19,20

 • De wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven:
 • HIJ vangt de wijzen in hun sluwheid.
 • En opnieuw:
 • De HEERE kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn.

Wat is dit? Zijn zij nou ziende blind, horende doof, dat zij die zeggen te geloven in Jezus Christus, een wijze arts hebben, in plaats van Jezus?

Zij zijn het exact de eigenwijze Joden:

Matthéüs 13:14,15

 • En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt:
 • Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen; en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken.
 • Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en IK hen zou genezen.

Nee, zij die zeggen te geloven in de Zoon van God, geloven niet in Zijn kracht om hen te genezen, of zelfs niet wat Hij voor hen iets kan betekenen. zij geloven alleen hoe Hij bij naam genoemd is, niet om Zijn Naam.

2 Thessalonicenzen 2:11,12

 • En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen (blijven) geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de Waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben in de ongerechtigheid.

Johannes 8:43-45

 • Waarom begrijpt u niet wat Ik (Jezus) zeg?
 • Omdat u Mijn woord niet kunt horen.
 • U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerte doen van uw vader, die was een mensenmoordenaar van het begin af, en hij staat niet in de Waarheid, omdat er geen Waarheid in hem is, hij de leugenaar en de vader van leugens.
 • Maar omdat Ik de Waarheid spreekt, u gelooft Mij niet.

Wat is dan écht geloven?

Lukas 8:43,44

En een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had en al haar bezit aan artsen uitgegeven had, maar door niemand had kunnen genezen worden, dat het zelfs verslechterde, ging van achteren tot Jezus komende, raakte Zijn kleed aan, en onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op.

Dit is geloven, om tot Jezus te komen, en niet met gebed, maar slechts te geloven dat Jezus die Autoriteit heeft om te genezen.

Van leeg naar gevuld.

Wat is leeg?

Leeg is, een winkel vol met schappen, die leeg zijn.
Leeg is ook, een kerk vol met mensen, die geen Geest van God heeft.-1 Korinthe 14:1-40
Een geest die leeg is, zonder Gods Geest, hongert altijd om gevuld te worden.

Een lege geest, begint met de dag om te verzinnen hoe het de dag gaat vullen.
Het gaat dingen vergaderen, zoals verzamelen van kabouters, postzegels, muziek, films, drank of drugs, e.d., om de dag te vullen.
En als de geest verzadigd is, gaat het lichaam slapen, tot de volgende ochtend, en dan begint het opnieuw. Er komt geen einde aan.

Jeremiah 17:11
Gelijk een veldhoen eieren vergadert, maar broedt ze niet uit, alzo is hij, die rijkdom vergadert, doch niet met recht; in de helft zijner dagen zal hij die moeten verlaten, en in het laatste zal hij een dwaas zijn.

Matthéüs 6:19-21/ Kolossensen 3:1,2
Vergadert geen schatten op aarde, waar de mot en roest die verteert, en waar dieven inbreken en stelen.
Maar vergadert schatten in de hemelen, waar de mot en roest niet verteert, en waar dieven niet zijn om te stelen.
Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn./
Indien u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die van boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
Bedenkt de dingen, die van boven zijn, niet die op aarde zijn.

Ezechiël 36: 26,27
God zegt:
IK zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u, en IK zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezige hart geven.
En IK zal MIJN Geest geven in het binnenste van u, en IK zal maken, dat u in MIJN inzettingen zult wandelen, en MIJN rechten zult bewaren en doen.

Een vlezige hart, is een kneedbaar hart die niet breken kan, in tegenstelling van het stenen hart.

De lege geest wordt gevuld met de Heilige Geest van God, om Gods wil uit te voeren. Men heeft niet meer van node om het te vullen met allerlei dingen.
Dit noemt men Geest-vervuld.
Men heeft niet meer die natuurlijke drang om iets zelf te bepalen.
Men heeft Die Geest, en hunkert erna Gods wil uit te voeren.

Israël had de wet van God, maar kon dat niet nakomen (Matt.15:8,9), en God zag dat al van tevoren. Daarom had HIJ al een Plan om ZIJN Geest en daarmee ook ZIJN wet aan mensen te geven.

Romeinen 8:3,4 / Jeremiah 31:33,34
Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, heeft God ZIJN Zoon gezonden in gelijkheid van het zondig vlees, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.
Opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest./
Dit is het Verbond, dat IK na die dagen met het huis van Israël zal maken, spreekt de HEERE:
IK zal MIJN wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven, en IK zal hun tot een God zijn, en zij zullen MIJ tot een volk zijn.
En zij zullen niet meer, een ieder zijn naaste, en een ieder zijn broeder, leren, zeggende:
Kent de HEERE! want zij zullen MIJ allen kennen, van de kleinste tot de grootste toe, spreekt de HEERE, want IK zal hun ongerechtigheid vergeven, en hun zonden niet meer gedenken.

Iedereen die Deze Geest ontvangen zullen, worden geleerd door Die Geest.

Johannes 14:26/ 1 Johannes 3:18-22
De Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb./
Mijn lieve kinderen (van God, Rom.8:14), laten wij niet liefhebben met het woord of met de lippen, maar met daad en waarheid.
En hieraan weten wij dat wij uit de Waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor God zeker stellen.
Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en HIJ kent alle dingen.
Geliefden! Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God, en wat wij ook bidden, dat ontvangen wij van HEM, omdat wij ZIJN geboden bewaren en doen, hetgeen behaaglijk is voor HEM.

Door de Geest wandelen is, wanneer die lege geest gevuld is door Gods Heilige Geest, te luisteren naar het hart. Wanneer men dingen doet die niet rechtvaardig zijn in Gods ogen, dat het hart een naar gevoel geeft, men dat niet negeert, maar er afstand van neemt en verder gaat met hun wandel.
Zo wandelt men met de Geest van God, die in onze geest gevuld is. De grote leegte is dan niet meer relevant.
Men heeft niet meer van node dat iemand hen leert, de Heilige Geest leert.

Eenheid V/h Evangelie

Efeze 1:2-9

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, DIE ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelen in Christus.
[geestelijke zegeningen]
Gelijk Hij ons heeft uitverkoren in HEM, vóór de grondlegging van de wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor HEM in de liefde, DIE ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in ZICHZELF, naar het welbehagen van ZIJN wil.
[heilig zijn]
Tot de prijs der heerlijkheid door ZIJN genade, die HIJ ons gegeven heeft in ZIJN Geliefde, in Welke wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving van onze misdaden, naar de rijkdom van ZIJNE genade, met welke HIJ overvloedig is over ons in alle wijsheid en bedachtzaamheid, ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheden van ZIJN wil, naar ZIJN welbehagen, hetwelk HIJ voorgenomen had in ZICHZELF.
[God geeft de heiligen de verborgenheden]

Het Evangelie is toevertrouwd aan degenen die de Heilige Geest heeft uitgestort gekregen.
Eenheid in Die Geest, was niet voor die tijd alleen, maar tot de voleindiging van deze wereld. Tot de wederkomst van Jezus Christus, wandelen gelovigen in Gods Heilige Geest, met de tekenen van de gelovigen.-Markus 16:16-18

Efeze 1:10-14
Om in de bedeling van de volheid van de tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemelen is, en dat op de aarde is, in Hem, in Welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van HEM, DIE alle dingen werkt naar de Raad van ZIJN wil, opdat wij zouden zijn tot prijs ZIJNER heerlijkheid, wij, die op Christus onze hoop stellen.
In Welke wij ook zijn, nadat wij het Woord van de Waarheid, namelijk het Evangelie voor uw zaligheid gehoord hebt, in het Evangelie gij ook geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs ZIJNER heerlijkheid.

Het Evangelie, is door Heilige Geest, via Jezus Christus, voor Gods heerlijkheid.

Zonder Deze Heilige Geest is het onmogelijk om God te behagen. Het heeft geen nut, om God te plezieren zonder Die Heilige Geest.

Johannes 3:5/ Romeinen 8:8,9
Jezus antwoordde:
Voorwaar, Ik spreek u de Waarheid:
Indien iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk van God geenszins binnengaan./
En die in het vlees (God aanbidden) zijn, kunnen God niet behagen (zoals HIJ dat wilt).
Doch u zijt niet in het vlees (God aan het aanbidden), maar in de Geest, tenminste indien de Geest van God in u woont.
Maar indien iemand de Geest van Christus niet heeft, Die komt tot God niet.

Johannes 14:6,15,16
Jezus antwoordde:
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Niemand komt tot de Vader, dan door Mij.-
Indien u Mij liefhebt, zo doet Mijn geboden, en bewaart die.
En Ik zal de Vader bidden, en HIJ zal u een andere Trooster geven, opdat Die bij u blijft in alle eeuwigheid, namelijk de Geest van de Waarheid.

Waakzaam zijn.

Waakzaamheid is geboden.

Onze huidige wereld veranderd langzaam in een poel van verdrukking, die haar weergave niet kent vanaf dat er een mens op aarde bestaat.-Matt.24:21

Lukas 21:25,26
En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege de onstuimigheden van de zee (goddeloze mensen) en golven (menselijk gedrag). [vergelijk Jes.57:20,21]

Wat moet een christen dan doen?
Jezus zei het volgende:

Matthéüs 5:44
Maar Ik zeg u:
Heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten, en bid voor hen die u vervolgen of beledigen.

Moeten wij dan onze vijand omhelzen?
Dat zij verre!
Wij moeten hen met rust laten, in vrede laten, ons niet bemoeien met hun zaken.
Want wij mogen niet op gelijke voet met hen wandelen, anders plegen wij overspel met de wereld.

Jakobus 4:4
Overspelige mannen en vrouwen, weet u niet dat de vriendschap met de wereld een vijandschap is tegen God?
Wie dan een vriend van de wereld wilt zijn, die wordt als een vijand van God aangemerkt.

1 Johannes 2:15-17
Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is.
Als iemand de wereld liefheeft, de liefde van God de Vader is niet in hem.
Want al wat in de wereld is:
De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.
En de wereld gaat voorbij met haar begeerlijkheid, maar wie de wil van God de Vader doet, blijft tot in eeuwigheid.

Wij moeten waakzaam blijven, voor de zwakheid van ons natuurlijke mens, het vlees. Satan maakt hier makkelijk gebruik van, omdat hij vanaf het begin weet dat het vlees makkelijk te verleiden is. Wandel daarentegen in de Geest van God.

1 Petrus 5:8/Judas 20,21
Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, satan de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar onvaste zielen die hij zou kunnen verslinden./
Maar geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest (Rom.8:26/1 Kor.14:2), bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven.

Lees voor uzelf: Matthéüs 13:24-30,36-43 dat er tussen de gelovigen ook ongelovige gelovigen zijn. Ook voor hen moeten wij waakzaam zijn, want zij zijn dienaren van satan, ook al zijn zij er niet bewust van. Een hint: zij zeggen dat God voor iedereen genadig is. als dat zo is, waarom staan er zoveel waarschuwingen in ZIJN Woord?Neem Romeinen 1:18-32 als voorbeeld dat homoseksuele nooit in het Koninkrijk van God zullen binnengaan. En ook in Openbaring 21:8 dat God heus niet genadig zal zijn als men zich niet bekeert.

2 Korinthe 11:12-15
Maar wat ik doe, zal ik ook blijven doen, opdat ik elke aanleiding wegneem van hen die een aanleiding zoeken om in datgene waarin zij roemen, aan ons gelijk willen bevonden worden.
Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.
En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een Engel van het licht.
Het is dan ook niet verwonderlijks als ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van gerechtigheid.
Hun einde zal zijn in overeenkomstig hun werken.

Weet wat Jezus zal gaat zeggen op de oordeelsdag?
Dat Hij die witgepleisterde graven niet zal herkennen als Zijn volgelingen (Matt.7:22,23).

WEEST WAAKZAAM!

God’s Woord is voor eeuwig, houdt vast aan hetgeen wat in het Woord staat. Luister niet naar degenen die zeggen dat het voor de eerste Gemeenten was en niet voor onze tijd.

Het Woord van God wat opgeschreven staat in de Bijbel, een samenbundel van 66 boeken geschreven door God uitgekozen dienaren.

Wat er is geschreven, blijft ook bestaan totdat Jezus Christus, Gods vijanden onder ZIJN voetbank gelegd zal hebben.-1 Kor. 15:22-28

Daarna zal er de eeuwigheid bestaan, geen tijd zal er meer zijn.

Dus hetgeen opgeschreven is, is heden vandaag nog toepasbaar. Het is niet veranderd, noch zijn er hele stukken weg.

Zoals het Woord van God eeuwig is, zo is ook Jezus Christus altijd Dezelfde. – Hebr. 13:8

Dus degene die een andere mening hierover hebben, zijn een andere evangelie aan het navolgen. – Gal. 1:6-9

Christelijk geloof.

Dienaars zijn van God.

Het christelijk geloof is gebaseerd op wat Jezus Christus ons als voorbeeld nagelaten heeft.

Wie zegt een christen te zijn, doet ook de dingen die Christus gedaan heeft. Gelijk zijn aan Christus. Een dienaar zijn van God.

Johannes 5:30
Ik kan van Mijzelf niets doen.
Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, DIE Mij gezonden heeft.

Jezus Christus is een Dienaar van God, want Hij doet niet Zijn wil, maar de wil van de Vader.
Zo moeten wij dat ook doen, als wij christen genaamd willen worden.

Toen Jezus ons een voorbeeld gegeven had, om te bekeren, liet Hij Zich dopen in het water, en daarna kwam de Heilige Geest op Hem.-Matth.3:16

Handelingen 2 vers 38 zegt hetzelfde, hoe wij gedoopt moeten worden, en dat wij daarna de gave van de Heilige Geest zouden ontvangen.

Jezus zei dit:

Lukas 4:18,19
De Geest van de HEERE is op Mij, omdat HIJ Mij gezalfd heeft, HIJ heeft Mij gezonden om aan de armen van geest het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken zijn van hart, om aan de gevangenen in zonden vrijheid te prediken en aan de blinden het licht te geven, om verslagenen heen te zenden in vrijheid, om het Jaar van het welbehagen des HEEREN te prediken.

Dus zei Jezus ook:

Markus 16:15
En Jezus zei tegen hen (en ons):
Ga heen in de gehele wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.

Wat is de herkenning van een ware gelovigen, een christen?

Markus 16:17,18
En hen die geloofd zal hebben, zullen deze tekenen volgen:
in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken, slangen [mogen] zullen zij oppakken, en als zij iets (onbewust) dodelijks zullen drinken, zal het hun niet schaden, op zieken zullen zij de handen leggen, en die zullen genezen worden.

Is dit niet herkenbaar wat Jezus Christus gedaan heeft, en dat deze tekenen ook christenen navolgen?

Wie niet deze tekenen (meer) navolgen, volgen Jezus Christus ook niet na. En is het een schande voor zulke personen zich een christen te noemen. Zij zijn dan de Weg van de Waarheid aan het bespotten.-2 Petr.2:1-3

Wie een christen is, heeft ook de Heilige Geest in zich. Het is niet alleen voor de eerste christenen, maar is voor alle christenen. Wie een getuige is van Christus, is getuige van wat hij/zij in zich hebben.

Wie 1 zijn met God en Christus, zijn ook 1 in Geest. – Johannes 17:1-26

Handelingen 1:8/ Romeinen 8:8-11,14
Doch u zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, en u zult dan Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria tot aan het uiterste van de aarde./
En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.
Doch u bent niet in het vlees (aan het wandelen), maar in de Geest, tenminste, zo de Geest van God in u woont.
Wie de Geest via Christus niet heeft, is niet van HEM.
En indien Christus in u is, zo is wel het (vleselijk) lichaam dood vanwege de zonde, maar het geestelijk lichaam is levend vanwege de gerechtigheid.
En indien de Geest van DEGENE, DIE Jezus uit de dood opgewekt heeft, in u woont, zo zal HIJ, DIE Christus uit de dood opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken, door ZIJN Geest, Die in u woont.-
Zovelen dan die zich laten leiden door de Geest, die zijn kinderen van God.

Een kind van God, is een christen zijnde, wandelende in Gods Heilige Geest.
Dit is het christelijk geloof.

Loeren op bloed.

Loeren op bloed.

Er is geen ander Evangelie dan die van Jezus Christus.

Johannes 5:21-24
Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.
Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren.
Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, DIE Hem gezonden heeft.
Voorwaar, voorwaar Ik zeg u:
Wie Mijn woord hoort en HEM gelooft DIE Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.

Dit zijn woorden van Jezus Christus Zelf.
En wat verkondigen vele kerken? Dat Jezus God de Vader is.
Kijk naar die katholieken, dat zij de moeder van Jezus, moeder Gods noemen. Wat een idioten?

Kijk goed wat hier staat, wat vele als de Zoon van God bestempelen:

Johannes 1:1-3/ Jesaja 55:11
In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
Dit was in het begin bij God.
Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is./
Zo zal MIJN Woord zijn dat uit MIJN mond uitgaat: het zal niet ledig tot MIJ terugkeren, maar het zal doen wat MIJ behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe IK het zend.

Jezus Christus is niet het Woord zelf, neen, Hij is de boodschapper van het Woord. Hij doet Gods wil!

Matthéüs 26:38,39
Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen:
Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe, blijft hier en waak met Mij.
En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad:
Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan.
Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.

Jezus zag het niet zitten, om voor de mensheid te lijden en te sterven, maar Hij deed Gods wil om het te laten geschieden. Hij is Gods boodschapper, om eerst het Koninkrijk van God te prediken, om voor dat Koninkrijk de mensen te verlossen van hun zonden, te laten dopen in Zijn Naam, de Heilige Geest te laten ontvangen, zodat de geestvervulde mens voor eeuwig kunnen leven.

Maar wat doen vele kerken met het Evangelie?
Zij verdraaien het, zij verkrachten het, zij loeren op onvaste zielen voor winstbejag.

Bij de eerste Gemeenten kort na de verheerlijking van Jezus Christus, en de uitstorting van de Heilige Geest, kwam er al rottigheid.

Galaten 1:6-8
Ik verwonder mij erover dat u zo snel afwent van HEM DIE u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is, al zijn er sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.
Maar zelfs als wij, of een Engel uit de hemelen, u een evangelie verkondigen, anders dan wat wij u door zendbrieven verkondigd hebben, die zij vervloekt.

Ja, wie een andere evangelie prediken, die zijn vervloekt.

2 Timothéüs 2:16,17a/ 2 Petrus 2:2/ 2 Timothéüs 4:4
Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat.
Want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen.
En hun woord zal zich uitzaaien gelijk de kanker;…/
En velen zullen hen, door wie de Weg van de Waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen./
Ze zullen hun gehoor van de Waarheid afkeren en zich keren tot onzinnigheden.

Zij zijn het die loeren op bloed, om het bloed van onschuldige te vergieten. Waarom? Omdat zij niet het Enigste Evangelie navolgen, maar een eigen visie erop na houden. Zij zeggen over het algemeen, dat het de 21e eeuw is, dat het moet kunnen om het Evangelie anders te doen.
Wat staat er ook al weer in de Bijbel?

Hebreeën 13:8
JEZUS CHRISTUS IS GISTEREN EN HEDEN DEZELFDE EN TOT IN EEUWIGHEID.

Als Jezus Christus voor altijd Dezelfde is, waarom veranderen vele kerken dan Zijn boodschap van God?

Spreuken 12:5,6
De gedachten van de rechtvaardigen zijn een en al oprecht, de wijze raadgevingen van de goddelozen zijn bedrog.
De woorden van de goddelozen loeren op bloed, maar de mond van de oprechte mens zal hen redden.

Degenen die zeggen te geloven in Christus Jezus, maar hebben een ander evangelie, die zijn gelijk een goddeloze.
Jezus zal hen niet herkennen.-Matt.7:21-23
Deze lui doen zich voor als rechtvaardig, maar zijn het tegenovergestelde.

2 Timothéüs 3:(1-4) 5/ Openbaring 18:4/ 22:18,19
….meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.
Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend.
Keer u ook van hen af./
Een Stem uit de hemel zei:
Ga uit van haar weg, MIJN volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen./
Want ik getuig aan een ieder die de Woorden van de profetieën van dit Boek hoort:
Als iemand iets aan deze toevoegt, zo zal God hem de plagen toevoegen die in dit Boek beschreven zijn.
En als iemand afdoet van de Woorden van het Boek van deze profetie, zo zal God zijn deel afdoen van het Boek des Levens, en van de Heilige Stad, die in dit Boek beschreven zijn.

De Waarheid.

De Waarheid maakt u vrij.

Over welke Waarheid gaat het hier over wat Jezus had gezegd tegen de Joden?
En waarom maakt deze Waarheid dan vrij?

De Waarheid is, dat men een nieuw leven kan beginnen, en met dat nieuwe leven is men vrij van zonde.

Johannes 3:5-8
Jezus antwoordde:
Voorwaar, voorwaar Ik zeg u:
Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk van God niet binnengaan.
Wat uit het vlees geboren is, is vlees (natuurlijk), en wat uit de Geest geboren is, is geest(elijk).
Verwonder u niet dat Ik u gezegd heb:
U moet opnieuw geboren worden.
De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat.
Zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.

Handelingen 2:38,39
En Petrus heeft gezegd:
Bekeert u en laat een ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die daar verre zijn, zoveel als de HEERE, uw God, roepen zal.

Johannes 17:19-21
En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de Waarheid.
En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord (zendbrieven) in Mij geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in ONS één zullen zijn, opdat de wereld (uiteindelijk) zal geloven dat U Mij gezonden hebt.

Filippenzen 2:1,2/ 4:8,9
Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige Gemeenschap is van de Geest, als er enige innerlijke gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen./
Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets nuttig is, bedenkt dat.
Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat.
En de God van de vrede zal met u zijn.

1 Petrus 1:22,23
Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de Waarheid, door de Geest, tot oprechte broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart, u, die opnieuw geboren bent, niet uit sterfelijk, maar uit onsterfelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Romeinen 6:4
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.

Judas 20,21/ 1 Korinthe 14:1-3
Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven./
Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat u moogt profeteren.
Want wie in een vreemde taal spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar voor God, want niemand verstaat het, doch met de Geest spreekt hij verborgenheden.
Wie profeteert, spreekt de mensen lering en vermaning en vertroosting.
Wie een vreemde taal (tongetaal) spreekt, die bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de Gemeente op.

De Waarheid die u vrijmaakt is de Waarheid van de Heilige Geest, Die nog steeds te ontvangen is, omdat Jezus Christus nog niet is teruggekomen om Zijn geestvervulden uitverkorenen tot Zich te nemen.
Dit is het Enigste Evangelie, de goede boodschap, waar de Engel Gabriël over gesproken had bij de geboorte van Jezus Christus.

Rechtvaardig oordelen.

Jezus Christus, Die wij navolgen, geeft een duidelijke oordeel over oordelen.

Wij mogen oordelen, hoewel bij sommige dat niet mag. Waar ze het vandaan hebben, Joost mag het weten?

Jezus Christus onze Leermeester, geeft duidelijk weer, dat men een rechtvaardig oordeel mag uiten, maar niet hoe iemand is of de situatie van zo’n iemand.

Misschien zijn degenen die zeggen dat oordelen niet mag niet verder gekomen dan het tweede deel, dat men wel degelijk oordelen mag?

Degenen die zeggen:

Jij mag mij niet oordelen? Hebben al een onrechtvaardige oordeel geveld.

Degenen die rechtvaardig kunnen oordelen, zijn hun wandel in de Geest aan het wandelen. De natuurlijke “christen” mogen, en kunnen niet rechtvaardig oordelen, omdat zij geen Heilige Geest bezitten die zij niet kunnen bewijzen.

1 Korinthe 2:14,15

De natuurlijk (on-geestvervulde) mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want zij zijn dwaasheid voor hen.

Zij kunnen ze ook niet leren kennen, omdat het geestelijk te beoordelen valt.

De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf wordt hij echter door niemand beoordeeld.

Matthéüs 7:1,2

Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt, want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u geoordeeld worden; met welke maat u meet, zult u gemeten worden.

Daarom is het héél belangrijk dat u voor de nauwe poort gekozen heeft, om in de Geest te wandelen. Heeft u niet de Geest van God, dan kunt u niet rechtvaardig oordelen, en valt u niet onder de genade van God, maar onder ZIJN toorn.

Lukas 13:24/ Romeinen 8:6-8,13

Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik (Jezus) u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen./

Want het redeneren in het vlees leidt naar de dood, maar het redenen van de Geest is leven en vrede.

Immers, het redeneren in het vlees dat is vijandschap tegen God (kennis van goed en kwaad).

Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, het kan ook niet.

En zij die in het vlees wandelen, kunnen God niet behagen.-

Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven.

Als u echter door de Geest de vleselijke werken van het lichaam doodt, zo zult u leven.

De brede weg met al haar gemakken, de zogenaamde vrijheid, leidt naar de tweede dood.
Het smalle pad met al haar problemen en tegenstand van demonen, leidt naar het eeuwige leven.

Johannes 3:36/ Handelingen 1:8

Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem./

( Jezus heeft gezegd:) u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal, en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde.

 • Wie de woorden van Jezus Christus in de wind slaan, en geen getuigen is van de kracht uit God, de Heilige Geest, heeft zichzelf veroordeeld tot de eeuwige dood. Zij zijn het die, hoe meer zij oordelen hoe groter hun straf zal zijn van God. HIJ zal hun niet genadig zijn. Hoewel zij dat wel verkondigen.

2 Petrus 2:2,3,14

EN VELEN ZULLEN HUN VERDERFENIS NAVOLGEN, DOOR WIE DE WEG VAN DE WAARHEID GELASTERD ZAL WORDEN.

EN ZIJ ZULLEN U DOOR HUN HEBZUCHT MET GEMAAKTE GLADDE WOORDEN, VAN U EEN KOOPHANDEL MAKEN.-

HUN OGEN ZIJN VOL VAN OVERSPEL EN ZONDIGEN ONOPHOUDELIJK (wij zijn toch onder Gods genade? wij zijn toch in Zijn vrijheid?), ZIJ VERLOKKEN DE ONVASTE ZIELEN EN HEBBEN HUN HART GEOEFEND IN HEBZUCHT, KINDEREN VAN DE VERVLOEKING ZIJN HET.

Galaten 1 vers 8 geeft een nadrukkelijke oordeel voor degenen die een andere Evangelie navolgt, zij zeggen zelfs dat Paulus een homo was. Zij zijn vervloekt! Ja, het eeuwige verderf zal hun loon wezen, om te oordelen, terwijl zij zelf te veroordelen zijn.

Gehoorzaam zijn aan Gods Woord.

Gods Woord blijft vast staan.

1 Koningen 13:1
En ziet, een man Gods kwam uit Juda, door het Woord des HEEREN tot Beth-El, en Jeróbeam stond bij het altaar, om te roken.

Een man van God, wandelt door het Woord van God, die God via ZIJN Engel aan hem boodschapt, om te doen wat God door ZIJN Woord zegt. Deze man van God, is aan God gehoorzaam.

God had hem dit gezegd:

1 Koningen 13:9
Want zo heeft mij de HEERE geboden door ZIJN Woord, zeggende:
Gij zult geen brood eten, noch water drinken, en gij zult niet wederkeren door de weg, die gij gegaan zijt.

De man van God, moest zich hieraan houden, hij geloofde daarin.

Een oude profeet die te Beth-El woonde, ging die man van God tegemoet (1Kon.13:11-15), en bood hem aan om bij hem te gaan eten. Wat gebeurde er toen?

1 Koningen 13: 16-19
Doch hij zei: ik kan niet met u wederkeren, noch met u inkomen, ik zal ook geen brood eten, noch met u water drinken, in deze plaats.
Want het Woord is tot mij geschied door het Woord des HEEREN:
Gij zult aldaar noch brood eten, noch water drinken, gij zult niet wederkeren, gaande door de weg, door welke gij gegaan zijt.
En de profeet zei:
Ik ben ook een profeet, gelijk als gij, en een Engel heeft tot mij gesproken door het Woord des HEEREN, zeggende:
Breng hem weder met u in uw huis, dat hij brood eet en water drinkt.[ Doch hij loog hem].
En hij keerde met hem wederom, en at brood in zijn huis, en dronk water.

Was de man van God, God gehoorzaam?
Neen!
Waarom niet? Die andere profeet zei toch dat het kon, omdat een engel hem dat gezegd had?

We moeten meer naar God luisteren, dan naar mensen (Hand.5:29).
Wanneer God een Woord gegeven heeft, wordt het door een mens niet veranderd (Jak.1:17).Doch alleen door God alleen, door ZIJN Geest.

Die man van God moest weten wat het betekende als God ZIJN Woord via een andere profeet, ZIJN Woord anders werd.
Foute boel! Want het Woord kwam niet via God bij hem, maar via een totale vreemde, die zei ook een profeet te zijn.

1 Koningen 13:23,24
En het geschiedde, nadat hij brood gegeten, en nadat hij gedronken had, dat hij hem de ezel zadelde, te weten de profeet, die hij had doen wederkeren.
Zo toog hij heen, en een leeuw vond hem op de weg, en doodde hem, en zijn lichaam lag geworpen op de weg, en de ezel stond daarbij; ook stond de leeuw bij het dode lichaam.

Was God genadig, omdat de man van God, een leugenaar geloofde, in plaats van dat hij God vertrouwde? Neen!

Gehoorzaam zijn aan Gods Woord, is er 100% erachter staan. En dat men niet op eigen inzicht moet vertrouwen.

Ook een voorbeeld van ene Uza, die dacht het wel alleen af te kunnen.

2 Samuël 6:3-7
En zij voerden de Ark Gods op een nieuwe wagen, en haalden ze uit het huis van Abinádab, dat op een heuvel is, en Uza en Ahío, zonen van Abinádab, leidden de nieuwe wagen.
Toen zij het nu uit het huis van Abinádab dat op de heuvel is, met de Ark Gods, wegvoerden, zo ging Ahío voor de Ark heen.
En David en het gehele huis Israël speelden voor het aangezicht des HEEREN, met allerlei snarenspel van dennenhout, zo ook met harpen, en met luiten, en met trommels, ook met schellen, en cimbalen.
Als zij nu kwamen tot aan Nachons dorsvloer, zo strekte Uza zijn hand uit aan de Ark Gods, en hield het tegen, want de runderen struikelden.
Toen ontstak de toorn des HEEREN tegen Uza, en God sloeg hem aldaar, om deze roekeloosheid.

Neen, God is niet bepaald genadig, als men het op eigen houtje doen. Het spelletje: kijk eens hoe eigenwijs ik ben, valt niet in goede aarde bij God.
Eigenwijs zijn is iets kwaads in Gods ogen. Kijk maar naar het negeren van het eerste gebod die Adam opgedragen kreeg?

Weest dus niet eigen-wijs, wijkt van het kwaad:

Spreuken 3:5-7
Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun op uw eigen inzicht niet.
Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.
Zijt niet wijs in uw ogen, vrees (heb ontzag voor) de HEERE, en wijk van het kwade (eigenwijs zijn).

Weest waakzaam wat Gods Woord te vertellen heeft, luistert niet naar iedere voorganger (2 Petr.2:1-3).
Luistert wel naar de heiligen, want zij oordelen de wereld en de afvallige engelen (1Kor.6:2,3).

1 Johannes 4:1
Geliefden, geloof niet elke geest (voorganger), maar beproef de geesten (voorgangers) of zij uit God zijn, want er zijn vele valse profeten in de wereld uitgegaan.

Neem het voorbeeld van die oude profeet, die door een leugen de man van God bedroog. Geloof degenen, die aan de hand van Gods Woord u de Waarheid verteld.