Profetie:

Een profetie omtrent Lucifer of Schijnende, die ook, nadat hij de weg der ongerechtigheid insloeg, satan, duivel, draak en de oude slang wordt genoemd. Deze profetie wordt de satan, de koning van Tyrus genoemd, omdat de koning van Tyrus ongerechtigheid lief had.

Ezechiël 28: 12-19

 • …Zo zegt de HEERE YAHWEH: Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid!
 • Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijke gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardónixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage wanneer gij geschapen werd, waren zij bereid.
 • Gij waart een gezalfde, overdekkende Cherub; en IK had u alzo gezet; gij waart op Gods heilige berg; gij wandelde in het midden van vurige stenen.
 • Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd.
 • Door de veelheid uwe corrupte koophandel hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal IK u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende Cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen!
 • Uw hart verheft zich over uwe schoonheid; gij hebt uw wijsheid verdorven, vanwege uwe glans; IK heb u op de aarde heengeworpen, IK heb u voor het aangezicht der koningen gesteld, om op u te zien.
 • Vanwege de veelheid uwer ongerechtigheid, door het onrecht uws koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontheiligd; daarom heb IK een vuur uit het midden van u doen voort komen, dat u heeft verteerd, en IK heb u gemaakt tot as op de aarde, voor de ogen van al degenen, die u kennen.
 • Allen, die u kennen onder de volken, zijn over u ontzet; gij zijt een grote schrik geworden, en zult er niet meer zijn voor immer.

Profetie over de oorlog in de hemelen, door Johannes:

Openbaring 12: 7-12

 • En er werd oorlog in den hemelen: Michaël en Zijn Engelen voerde oorlog tegen den draak, en de draak voerde ook oorlog met zijn engelen.
 • En zij hebben niet gewonnen, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemelen.
 • En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genoemd wordt satan de duivel, die de gehele wereld verleidde, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.
 • En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemelen: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het Koninkrijk geworden van onze God; en de macht van ZIJN Christus; want de aanklager van onze broeders, die hen aanklaagde voor onze God, dag en nacht, is neergeworpen.
 • En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.
 • Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin wonen! wee degenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u neergedaald, en heeft grote toorn, wetende bij zichzelf, dat hij slechts nog een weinig tijd heeft.

De duivel is toornig door zijn eigen ongerechtigheid, nu hij een kleine tijd heeft, om zoveel mogelijk mensen van de waarheid af te houden, doet hij en zijn engelen hun best om een totale chaos te creëren op aarde, zodat onvaste christenen, mat worden van vrees omtrent het geweld op aarde. Daarom wordt er vermaand:

Jakobus 4: 7/ 1 Petrus 5: 8,9

 • Zo onderwerpt u dan aan God; weerstaat den duivel, en hij zal van u weggaan./
 • Zijt nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende, wie hij zou kunnen verslinden;
 • deze die weerstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.

Efeze 6: 12,13

 • Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld der duisternis, tegen de geestelijke boosheden in het luchtruim.
 • Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt weerstaan in de boze dag, en alles verricht te hebben, staande kunt blijven.

Waakzaam zijn voor valse profeten, die Gods Woord niet geheel onderhouden. Maar met gladde woorden mensen verleiden:

2 Korinthe 11: 13,14

 • Want zulke valse profeten zijn bedriegelijke arbeiders van het Woord, zich veranderen in apostelen van Christus.
 • En het is ook geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.