Ster des doods:

De tijd waarin de Zoon van God geboren zou worden, werd gade geslagen door drie wijzen uit het oosten. Dit waren sterrenkundigen die de tekenen zagen in de sterren.  Iets wat God afkeurt.

Het verhaal over deze drie wijzen heeft een demonische achtergrond, waarin de satan geprobeerd heeft de Zoon van God te vermoorden via Heródes.

Matthéüs 2: 1-12

 • Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judéa, in de dagen van de koning Heródes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.
 • Zeggende: Waar is geboren de Koning der Joden? want wij hebben gezien zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om hem te aanbidden.
 • [ is het waar, dat zij de ster van Jezus gezien hebben? of geloofde zij daarin? Ze hebben iets bemerkt zoals een horoscoop. Horoscopen zijn door duivelen ingegeven.]
 • De koning Heródes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem, met hem.
 • En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden  van het volk, vraagde van hen, waar de Christus zou geboren worden.
 • En zij zeiden tot hem: te Bethlehem, in Judéa; want alzo is geschreven door de profeet Micha:
 • En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal van MIJ voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.
 • Toen heeft Heródes de wijzen heimelijk ontboden, en vernam naarstiglijk van hen de tijd, wanneer de ster verschenen was;
 • en hun naar Bethlehem zendende, heeft hij gezegd: reist heen, en onderzoekt naarstiglijk naar die baby, en als gij de baby zult gevonden hebben, boodschapt het mij dan, opdat ik ook kom en deze baby ook mogen aanbidden.
 • [ is het waar, dat Heródes, Jezus wilde aanbidden, of zat er meer achter? was het niet zo, dat hij zijn positie als koning niet wilde kwijtraken, en Jezus uit de weg wilde ruimen?]
 • En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd; en ziet, de ster, die zij vanuit het oosten zagen, ging hun voor, totdat zij kwam en stil stond boven de plaats, waar de baby was.
 • [ Hoe kan een ster hun nou voorgaan? deze ster was niemand anders dan de satan, omdat hij ook wilde, dat Jezus vermoord zou worden. een ster kan nooit iemand de weg wijzen van zo’n korte afstand. die dit weten bemerken daarop.]
 • Als zij nu de ster zagen stilstaan, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.
 • En in het huis [ geen stal] gekomen zijnde, vonden zij de baby met Maria, de moeder, en zij neervallende aanbaden zij de baby; en zij brachten de baby schatten, waaronder: goud, wierook en mirre.
 • Maar door Goddelijke openbaring werden zij vermaand in een visioen, dat zij niet zouden terugkeren tot Heródes, vertrokken zij via een andere weg weer terug naar hun land.

Wat was de reactie van Heródes, omtrent de drie wijzen?

Matthéüs 2: 16

 • Als Heródes bemerkte, dat hij door de wijzen bedrogen was, werd hij zeer toornig, en beval zijn soldaten, dat zij alle baby’s binnen de landgrenzen van Bethlehem, van twee jaar en daaronder zouden ombrengen, naar de tijd, die hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had.
 • [ Heródes was van plan om Jezus om te brengen, en omdat dat mislukt was, bracht hij voor de zekerheid al de jongetjes om, van twee jaar en daaronder. Misschien had hij geluk, dat ook Jezus erbij zou zijn.]

Een ster wordt in Openbaring gebruikt als een Engel. En aangezien Satan een afvallige engel is, heeft hij het voor elkaar gekregen om een derde van Gods Engelen achter zich te krijgen door verleiding.

Openbaring 12: 3,4

 • En er werd een ander teken gezien in de hemelen; en ziet, er was een grote draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoorns, en op zijn hoofden zeven koninklijke kronen.
 • En zijn staart trok een derde deel der sterren van de hemelen, en wierp die op de aarde.

Voor meer informatie over deze slechte engel, kijk gerust op pagina:

HAAT SATAN.