Teken laatste dagen 2

Laatste dagen vertaling:

Markus 13: 24-27

 • Maar in die dagen, na de verdrukking, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven.
 • En de sterren van de hemelen zullen ( als het ware) daaruit vallen, de krachten der hemelen zullen bewogen worden.
 • Alsdan zullen de volkeren de Zoon des mensen zien komen, in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid.
 • En dan zal Hij Zijn Engelen uitzenden, en zal Hij Zijn uitverkorene bijéén vergaderen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der aarde, tot het andere ervan.

Markus 13: 19,20,30

 • Want die dagen voor Zijn wederkomst zullen dagen zijn van grote verdrukking, welke niet zijn geweest van het begin der schepping, en ook niet meer zal zijn na deze verdrukking.
 • En indien de HEERE God deze zware dagen niet verkort zou hebben, geen vlees zal behouden worden; maar om de uitverkorenen wil, zullen deze dagen verkort worden./
 • Voorwaar, Ik zeg u, dat dit geslacht, wanneer de grote verdrukking komt en is, zo zal dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat het voleindigd is.

Openbaring 8: 12

 • En de vierde Engel heeft geblazen op de bazuin, en de derde deel van de zon werd geslagen, en de derde deel van de maan, en de derde deel van de sterren; opdat het derde deel zou verduisterd worden, en dat het derde deel van de dag niet zou schijnen; en van de nacht even gelijk.

Openbaring 6: 12,15-17

 • En ik ( Johannes) zag, ( in een visioen), toen het Lam het zesde zegel geopend had, en ziet, er was een wereldomvattende aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd rood als bloed./
 • En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de regeringen, en de machtige natiën, en alle dienaars, en alle goddelozen, verborgen zich in hoeken en gaten;
 • en zeiden tot de regeringen en tot de instanties: Help ons, en verberg ons, voor Degene, Die op de troon zit van de toorn van het Lam.
 • Want de grote dag Zijns toorn is aangebroken, en wie kan ontvluchten?

Na de hemelvaart van Gods uitverkorenen:

Openbaring 16: 8-11

 • En de vierde Engel goot zijn schaal uit op de zon, en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door haar vuur.
 • En de mensen werden verhit met zeer grote hitte, en zij lasterden de Naam van God, DIE macht heeft over deze plagen; en zij bekeerde nochtans niet, om HEM heerlijkheid te geven.
 • En de vijfde Engel goot zijn schaal uit op de troon van het beest; en zijn ( digitale) rijk werd verduisterd; en zij kauwden op hun tongen van pijn;
 • en zij lasterden de God der hemelen vanwege hun pijnen, en vanwege hun zweren; en zij bekeerde nochtans niet van hun boze werken.