Valse profeten:

De ware profeet:

Romeinen 8: 3-8

 • Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, ZIJN Zoon gezonden in de gelijkenis van het zondige vlees, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.
 • Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.
 • Want die naar het vlees wandelen, bedenken wat het vlees is; maar die naar den Geest wandelen, bedenken wat van de Geest is.
 • Want het bedenken van het vlees leidt tot den dood; maar het bedenken van den Geest, leidt tot het leven en vrede;
 • daarom dat het bedenken van het vlees, vijandschap is tegen God, omdat het de wet Gods niet onderworpen kan zijn en ook niet zijn kan.
 • En die in het vlees wandelen, kunnen God niet behagen.

De valse profeet:

Matthéüs 7: 15/ Markus 13: 22/ 2 Petrus 2: 1,2/ 2 Timothéüs 3: 5

 • Maar kijk uit voor valse profeten, die daar komen tot u  als  schapen, maar van binnen zijn zij wolven./
 • Want er zullen valse christenen, en valse christen-leraars zijn, en zij zullen wonderbaarlijke tekenen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen te verleiden./
 • En er zijn ook valse profeten onder Israëls volk geweest, gelijk ook onder ons valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenen, en een haastig verderf over zich uitbrengen;
 • en velen zullen hun verderfenis navolgen, door welke de weg der waarheid gelasterd wordt./
 • …; hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht des Heiligen Geestes verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

Eigen schappen en herkenning van valse leraars:

 • Ze zijn schijnheilig, dat zij zeggen de Heilige Geest hebben, maar hebben niets van de tekenen der gelovigen.
 • De kinderdoop is een menselijk idee.
 • Wanneer de kerst aanbreekt, breekt de tijd aan voor aanbidding van de duivel, omdat een kerstboom in een kerk staat.
 • Ze bidden om Heilige Geest, maar ze verloochenen Hem tegelijkertijd, om in vleselijke gedachten te zeggen dat ze Die ontvangen hebben door een licht heilzaam gevoel in hun te voelen.
 • Wie gezegend wordt heeft geen problemen.
 • Zij verkondigen hun eigen zelfgemaakte woorden, met een gladde valse tong, voor geld.
 • Zij erkennen alleen hun eigen gemeente als de ware kerk.