Vertrouwen in de Geest van God:

Matthéüs 28: 18

En Jezus,…., zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en aarde.

matthew-28-18

Johannes 15: 26

 • Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.

bad212d29965ef74e5bcb610f7947b4f

Efeze 6: 10-17

 • Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.
 • Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivelen.
 • Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis, dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
 • Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt weerstaan in den boze dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
 • Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;
 • en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes ( te verkondigen);
 • bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des boze zult kunnen uitblussen.
 • En neemt den hem der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.
 • 5759e6ee190909539836b51d053db052

2 Timothéüs 4: 1-5

 • Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:
 • > Predik het Woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer ( rechtvaardig oordelen).
 • Want er zal een tijd zijn, wanneer zij ( de velen op de brede weg) de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen naar hun eigen begeerlijkheden;
 • en zullen hun gehoor van de waarheid afkeren, en zullen zich wenden tot onwaarheden.
 • Maar gij ( de  weinigen door de nauwe poort), wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.

ba8ee4a2df818f0f85ca660e06684863

1 Johannes 5: 9,10

Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder; want dit is de getuigenis van God, welke HIJ van ZIJN Zoon getuigd heeft.

Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf; die God niet gelooft, heeft HEM tot een leugenaar gemaakt, terwijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van ZIJN Zoon.

gods-work-our-witness_12454_itunes_feed_image

1 Johannes 5: 17-19

 • Alle ongerechtigheid is zonde; en er is zonde niet tot den dood.
 • Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf, en de boze vat hem niet.
 • Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze.

Markus 16: 17,18

En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen:

 • in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen;
 • met nieuwe tongen zullen zij spreken,
 • slangen zullen zij opnemen (Johannes 3: 14);
 • en al is het, dat zij iets ( onbewust) dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden;
 • op zieken zullen zij de handen leggen, en de zieken zullen gezond worden.

slide_8

Hebreeën 2: 3,4

 • Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo’n grote zaligheid geen acht nemen? dewelke, begonnen zijnde verkondigd te worden door den Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen, die Hem gehoord hebben;
 • God bovendien medegetuigende door tekenen, en wonderen, en menigerlei krachten en bedeling des Heiligen Geestes, naar Zijn wil.

1578613-bigthumbnail

acts-2-38